Heinola.fi

Erityisryhmien investointiavustukset ja saman hankkeen korkotukilainat
Valmistelija: toimistosihteeri Asta Juvonen, puh. 03-849 3312, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on antanut ohjeet eri tyis ryh-mien investointiavustusten ja saman hankkeen korkotukilainojen ha-ku me net te lys tä vuodel e 2013. Heinolan kaupunki on julistanut ko.
avus tuk set ja korkotukilainat haet ta vik si niin, että hakemukset oli toi-mi tet ta va kaupungil e vii meis tään 15.10.2012.
Kunnan tulee toimittaa ha ke mus asia kir jat lausuntoineen ARAan vii-meis tään maanantaina 5.11.2012. Hakemuksiin tulee sisältyä kun-nan mahdol inen puolto sekä lisäksi sosiaali- ja terveystoimen lau-sun to sisältäen lomakkeen ARA 55/12, kun on kyse hankkeesta, jos-sa asuminen edel yttää tavanomaista enemmän tukipalveluita ja nii-den lisäksi merkittävästi erityisiä tila- tai varusteratkaisuja asuin ra-ken nuk seen tai asuntoon (tukiluokat II, III ja IV).
Teknisen toimen johtosäännön mukaan tekninen lautakunta tekeeAsu mi sen rahoitus- ja kehittämiskeskuksel e esitykset arava- ja kor-ko tu ki lai noi tuk ses ta.
Heinolan kaupungil e jätettiin määräaikaan mennessä seuraava in-ves toin ti avus tus ha ke mus ja saman hankkeen kor ko tu ki lai na ha ke-mus: AVAIN Palvelukodit Oy tytäryhtiön nimiin, kohde Sinikal ion hoi va ko ti,Sinilähteen kaupunginosassa (kiinteistötunnus 111-21-10-2) osoi teTakalankatu 6. Kohde on uudisrakennuskohde, 15 asuntoa päih de-ja mielenterveyskuntoutujil e, asuntoala yhteensä 771 as.m². Han ke-kus tan nuk set ovat 2 774 000 euroa, korkotukilainaa haetaan 2 080500 euroa ja ARA:n avustusta 693 500 euroa (25 %).
Attendo Oy:l e on yhtiön tai myöhemmin ilmoitettavan rakennuttajanlu kuun varattu ko. tontti osoitteessa Takalankatu 6.
Sosiaali- ja terveystoimelta on pyydetty lausunto.
Sosiaali- ja terveysjohtaja on esittänyt lausuntonaan seuraavaa: "Attendo Oy on hakemuksel aan 31.5.2012 ilmoittanut olevansa ha-lu kas varaamaan Attendo Oy:n tai myöhemmin ilmoitettavan ra ken-nut ta jan lukuun Sinilähteen kaupunginosasta tontin. Yhtiön on tar koi- tus varausaikana käynnistää hoivapalveluja päihde- ja mie len ter-veys kun tou tu jil e antavan palvelutalon suunnittelu.
Attendo Oy osal istui Päijät-Hämeessä kevääl ä 2012 toteutettuunmie len ter veys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen kil pai lu tuk-seen ja Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hy vin voin ti joh-ta ja Ul a Sepposen päätöksel ä Attendo Oy on valittu tuottamaantuet tua asumista (vahva tuki), palveluasumista, tehostettua pal ve lu-asu mis ta (normaali tuki) ja tehostettua palveluasumista (vahva tuki)ajal a 1.1.2013-31.12.2015.
Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi 18.10.2012 mm. At-ten do Oy:tä koskevan puitesopimusluonnoksen ja lähetti asian edel-leen kaupunginhal ituksen ja -valtuuston päätettäväksi." Hanketta koskevat asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
Teknisen toimen johtaja (TP): Tekninen lautakunta päättää puoltaaeri tyis ryh mien in ves toin ti avus tus ha ke musta ja saman hankkeen kor-ko tu ki lai na ha ke musta sosiaali- ja terveystoimen esittämin pe rus tein.
Merkittiin, että pöydil e oli jaettu tämän pöytäkirjan mukainentäydennetty valmistelu.

Source: http://www.heinola.fi/Dynasty/kokous/20122451-18.PDF

4425 can do

Walter D’Alessio receives Magee Rehabilitation’s 2003 Humanitarian Award Walter D’Alessio, Chairman and Chief Executive Officer of LeggMason Real Estate Services, was presented with Magee’sHumanitarian Award at the Hospital’s 16th Annual HumanitarianAward Dinner on November 18, at the Four Seasons Hotel. Mr. D’Alessio was honored for his career-long efforts in improvingthe lives

Soma v.xls

BETTER HOME PRODUCTS SOMA V COLLECTION SPECIFICATIONS ITEM# 20110B - Passage Set Grade III tubular passage set. All metal components Door Prep - Crossbore 2 1/8", Edge Bore 1", Latch Face 1"x2 1/4" Door Thickness - 1 3/8" to 1 3/4" Function : Both levers always free Strike - Full lip radius corner

Copyright © 2012-2014 Medical Theses