Otka-46243 kutatási zárójelentés

Az OTKÁ-hoz 2003.-ban „A prekondicionálás korai és késői antiarrhythmiás hatásában
szerepet játszó mechanizmusok farmakológiai és molekuláris vizsgálata”
címmel benyújtott
pályázatban vázolt kutatási tervezet végrehajtása során a következő eredményeket értük el
A prekondicionálás kardioprotektív hatásában szerepet játszó mechanizmusok vizsgálatasorán 1992.-ben elsőként vetettük fel a nitrogén monoxid (NO) szerepét a prekondicionáláskardioprotektív hatásában. Kimutattuk, hogy a NO mint trigger és mint mediátor is részt vesza prekondicionálással, az ischaemia és reperfúzió (I/R) során fellépő súlyos kamraiarrhythmiákkal szemben, kialakítható korai és késői védőhatásban. Vizsgálatainkban, altatottkutyákban, prekondicionáló ingerként rövid ideig tartó koszorúér okklúziókat, a jobb kamránkeresztül magas frekvenciájú szívingerlést vagy futószalagon fokozatosan erősődő fizikálisterhelést okklúziót/reperfúziót (teszt ischaemia) megelőzően. A 2003 és 2007 között eltelt 4 éveskutatási periódusban a NO trigger és mediátor szerepét vizsgáltuk a fizikális terhelésselvégzett prekondicionálás késői kardioprotektív hatásában. Kísérleteinkben a szelektív ésspecifikus iNOS gátló etil-metil-isothioureát (AEST), valamint a specifikus de nem szelektívnitrogén oxid szintáz (NOS) enzimet gátló L-NAME-t használtuk. Kimutattuk, hogy mind afizikális terhelés előtt alkalmazott L-NAME, mind a terhelést követően, de az okklúzió előttadott AEST csökkentette a fizikális terhelés antiarrhythmiás hatását, amely arra utal, hogy aNO triggerként és mediátorként is részt vesz a prekondicionálás késői antiarrhythmiáshatásának kialakításában. Eredményeinket 2003.-ban hazai és külföldi kongresszusokonismertettük és 2005.-ben a Life Science-ben közöltük (1). A NO késői antiarrhythmiáshatásban játszott szerepét igazolták azok a kísérleteink is, amelyekben kimutattuk, hogy a peros alkalmazott PDE gátló sildenafil (Viagra), csökkenti a 24 óra múlva előidézett ischaemiaés reperfúzió során megjelenő arrhythmiákat. Eredményeinket kongresszusi előadásbanismertettük és a British Journal of Pharmacology-ban „Rapid Communication”-ként közöltük(2).
Ugyancsak elsőként mutattuk ki, hogy a prekondicionálás antiarrhythmiás hatásában szerepetjátszanak a vazodilátor hatású prosztanoidok (Végh és mtsi., 1990). Jelen kísérleteinkben aprosztaciklin részvételét tanulmányoztuk a fizikális terheléssel kialakítható prekondicionáláskésői antiarrhythmiás hatásában. Kimutattuk, hogy a ciklooxigenáz enzimgátló celecoxib afuttatás késői antiarrhythmiás hatását számottevően nem befolyásolja. Eredményeinket 2004.-ben a European Journal of Pharmacology-ban publikáltuk (3). A különböző ingerekkel(koszorúér okklúzió, szívingerlés, fizikális terhelés) kiváltható prekondicionálás korai és későiantiarrhythmiás hatásáról, 2005. februárjában, a törökországi Antalyában megrendezettNATO Advanced Research Workshop-on, felkért előadásban számoltunk be, amelynekanyagát a Journal of Experimental and Clinical Cardiology közlemény formájában publikálta(4).
Számos irodalmi adat igazolja, hogy a reaktív oxigén gyökök (ROS) szerepet játszanak aprekondicionálás korai és késői ischaemiás károsodást, valamint a reperfúziót követőkontraktilitási diszfunkciót (miokardiális stunning) csökkentő hatásában. Ezzel szembenkevés, zömében ellentmondásos adat áll rendelkezésünkre a ROS-nak a prekondicionálásantiarrhythmiás hatásában betöltött szerepére vonatkozóan. Ezért, altatott kutyákon végzettokklúziós/reperfúziós modellünkben, vizsgáltuk a ROS szerepét a prekondicionálás koraiantiarrhythmiás hatásában. Kimutattuk, hogy rövid koszorúér okklúziókkal prekondicionáltszívekben, a prekondicionáló okklúziók felengedését követően chemiluminescenciávaldetektálható szabadgyök képződés észlelhető, amelyet a gyökfogó merkaptopropionilglicin(MPG) közömbösíteni képes. Ennek ellenére az MPG a prekondicionálás antiarrhythmiás hatását számottevően nem befolyásolta. Mindezek alapján arra következtettünk, hogy „invivo” körülmények között a reaktiv szabadgyökök nem elengedhetetlenül szükségesek aprekondicionálás antiarrhythmiás hatásának kialakításához. Eredményeinket kongresszusielőadásban, illetve a közlemény formájában ismertettük (5) A NO és a ROS a prekondicionálás antiarrhythmiás hatásában játszott szerepénektanulmányozását célozták azok a legújabb kísérleteink is, amelyekben a két erősen reaktívszabadgyök reakciójából képződő peoxinitrit hatását vizsgáltuk az I/R során fellépőarrhythmiákra. Kimutattuk, hogy a kis koncentrációban (100 nM) közvetlenül a koszorúérkeringésbe infúzió formájában bejuttatott peroxinitrit, a prekondicionáláshoz hasonló módon,csökkentette az okklúzió és reperfúzió soán fellépő kamrai arrhythmiák súlyosságát. Ezekbena kísérletekben meghatároztuk a peroxinitrit képződésre utaló nitrotirozin mennyiségétWestern-blot módszerrel. Eredményeink azt mutatták, hogy mint a rövid (2 x 5 perc)koszorúér okklúziókkal végzett prekondicionálás, mind a peroxinitrit hasonló időtartamúintracoronariás infúziója, szignifikánsan csökkentette a hosszú (25 perc) okklúziós/reperfúziósinzultus eredményeinket hazai (6) és nemzetközi (7, 8) kongresszusokon ismertettük, és aközeljövőben publikálni fogjuk.
Az elmúlt négy évben kutatómunkánk másik nagyobb témakörét a gap junkciós csatornáknakaz arrhythmogenezisben játszott szerepének vizsgálata jelentette. Irodalmi adatok utaltak arra,hogy a gap junkciós csatornák funkciójának megváltozása (nyitott/zárt állapot) jelentősmértékben hozzájárulhat a különböző kardiovaszkuláris kórképek kialakulásához. 2005.-benvizsgálatokat kezdtünk annak a megállapítására, hogy a gap junkciós csatornák milyenmértékben vesznek részt az ischaemia/reperfúzió során fellépő kamrai arrhythmiákkeletkezésében. Tanulmányoztuk azt is, hogy vajon a prekondicionálás (PC) módosítja-e agap junkciós csatornák működését, és amennyiben igen, akkor ez összefüggésbe hozható-e aprekondicionálás antiarrhythmiás hatásával. Eredményeink arra utalnak, hogy a szívizom gapjunkciós csatornáinak az ischaemia elötti szétkapcsolása (zárása) a specifikus, csak a gapjunkcionális csatornákon ható carbenoxolonnal (CBX), hasonló antiarrhythmiás hatást idézelő, mint a rövid koszorúér okklúziókkal végzett prekondicionálás. Ezzel szemben, ha aprekondicionálást carbenoxolon jelenlétében végeztük, az ischaemia során az arrhythmiákszáma és súlyossága fokozódott, azaz az önmagukban antiarrhythmiás hatású ingerek együttalkalmazása gyengítette, illetve megszüntette a protektív hatást. A mechanizmus felderítéseérdekében az in vivo kísérletekben mértük a szöveti impedancia változását, amely a gapjunkciós csatornák elektromos vezetőképességében bekövetkező változásokról szolgáltatinformációt. Továbbá az ischaemiás periódus végén vett szöveti mintákban meghatároztuk agap junkciós csatornákat felépitő speciális fehérje, a connexin43 (Cx43) foszforilációsmintázatában bekövetkező változásokat Western blottal, valamint a szöveti permeabilitás(metabolikus kapcsolat) változását „kettős festéses” módszerrel. Mind az „in vivo”kísérletekben mért impedancia változások, mind az „in vitro” módszerekkel végzettvizsgálatok eredményei arra utaltak, hogy a kontroll állatokban mérhető, különösen az Ibfázisú arrhythmiák megjelenését közvetlenül megelőző erőteljes rezisztenciaemelkedés (gapjumkció záródás) a prekondicionált, illetve a carbenoxolonnal kezelt állatokban elmaradt,illetve mérséklődött, míg a CBX + PC állatokban hasonló volt, mint a kezeletlen kontrollban.
Hasonlóképpen a PC és a CBX-szel külön-külön kezelt állatokban a CX43 foszforiláltformája (gap junkció nyitott állapotát jellemzi) és a szöveti permeabilitás megőrződöttszemben a kontroll és a PC + CBX együttes adását követően, ahol a csatornák fokozottzáródása következtében a permeabilitás csökkent és a Cx43 defoszforilált formája nagyobbmennyiségben fordult elő. Mindezek alapján arra következtettünk, hogy a gap junkciós csatornák részleges zárása, történjen ez akár rövid prekondicionáló okklúzióval vagy acarbenoxolonnal, olyan folyamatokat indít el, amelyek a hoszú ischaemiás periódus alattgátolják a csatornák további szétkapcsolását, csökkentik az ischaemiás területen belül azelektromos inhomogenitás mértékét és, ezáltal az arrhythmiák kialakulását. Ugyanakkor, ha aprekondicionálást carbenoxolon jelenlétében végezzük, azaz a gap junkcionális csatornákszétkapcsolása erőteljesebb az ischaemiát megelőzően, az arrhythmiákkal szembeni védőhatásmegszűnik, feltehetően azáltal, hogy a prekondicionálás során képződő, és a védőhatáskialakításához szükséges „trigger” vagy „mediátor” molekulák sejtek közötti transzportjagátlódik. Ezeket az eredményeinket számos hazai és nemzetközi kongreszuson ismertettük és2007.-ben a Cardiovacular Researchben közöltük (9). Melepő eredményeket kaptunk azonvizsgálataink során, amikor a carbenoxolont közvetlenül az ischaemia előtt kezdtük adni és akoszorúér okklúzió teljes időtartama alatt fenntartottuk. Ebben az esetben is a carbenoxolonantiarrhythmiás hatásúnak bizonyult, és ez arra utal, hogy a gap junkciós csatornák ischaemiaelötti zárása meghatározó mechanizmus a védőhatás kiakalításában, és ezt a hatást a szerokklúzió alatti alkalmazása már nem befolyásolja. Ezekből az eredményeinkből készültközleményt a Cardiologia Hungarica közlésre elfogadta (10).
Kevésbé sikeresek voltak azok a kollaborációban végzett vizsgálataink, amelyek aprekondicionálás hatására genetikai szinten bekövetkező változások vizsgálatát célozta.
Ezekben a kísérletekben, prekondicionáló ingerként magas frekvenciájú szívingerléstvégeztünk, majd 24 óra múlva a koszorúér elzárásával ischaemiát idéztünk elő. A kísérletvégén vett szövtmintákból gén-chip technikával vizsgáltuk a prekondicionálás hatásárakialakuló eltéréseket, az ép, illetve az ischaemiás szívmintákhoz képest. Az ép szívekhezképest a közel 2000 vizsgált génből kb. 40 gén mutatott eltérést ischaemia hatására, ésezekből kb. 16 gén változott prekondicionálás után. Az eredmények igazolására kvantitatív-PCR vizsgálatok is történtek, amelyek nem minden esetben igazolták vissza a chiperedményeket. Az adatok értékelése és értelmezése jelenleg is folyik.
laboratóriumunkban a hűtőszekrény zárlata miatt tűz keletkezett, aminek következtében amunkacsoport három laboratóriuma, a benne lévő nagyértékű műszerekkel együtt, közel 40millió forintértékben károsodott. Az in vivo és a molekuláris vizsgálatainkhoz használtvegyszereink szinte teljes mértékben (kb. 5 millió forint) megsemmisültek. A károk rendezésetöbb mint fél évet vett igénybe, így csak 2007. elején tudtuk a kísérleteinket tovább folytatni.
Mindezen nehézségek ellenére, a munkacsoport diplomás és szakdolgozó tagjainak áldozatosmunkájának köszönhetően, a kutatásainkat sikeresen végeztük, amelyet kongresszusirészvételeink illetve közleményeink is jeleznek. Kutatómunkánk sikeres teljesítéséhezköszönjük az OTKA támogatását.

Source: http://real.mtak.hu/1354/1/46243_ZJ1.pdf

Hate and hedonism

INovembre, in Paris: a prize Maecenas of the prize, a pessimistic—that systematically Photo : Sophie Bassouls Corbis / Sygma all failed to honor MichelHouellebecq’s “Les ParticulesÉlémentaires,” and for months lecas Houellebecq had beensimmering. Schoolteachers hadprotested the book’s explicitsexuality; the author had beenHouellebecq’s novel—his second—was very French in its

noe.gv.at

Niederösterreichische Landeskorrespondenz Presseinformation Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen, Vorträge und mehr Von „Letzte Worte" in Melk bis „In da Köllagossn" in Baden Die Kulturwerkstatt Tischlerei Melk startet heute, Montag, 27. Jänner, mit dem neuen Projekt einer monatlichen Österreich- Premiere in Kooperation mit dem Theater Akzent in Wien: Guido Tartarotti u

Copyright © 2012-2014 Medical Theses