En23.qxd

NOVE MOGU]NOSTI
U DUGOTRAJNOJ TERAPIJI
SHIZOFRENIH PACIJENATA:
DUGODELUJU]I
RISPERIDON
(RISPOLEPT CONSTA)
Miroslava Ja{ovi}-Ga{i} Maja Ivkovi} Aleksandar Damjanovi} Vladimir Paunovi} Institut za psihijatrijuKlini~ki centar Srbije, Beograd Risperidon se metaboli{e u jetri i zajed- Consta) predstavlja prvi atipi~ni antipsiho- no sa svojim aktivnim metabolitom 9-hidr- tik u formi depo preparata za intramusku- oksi-risperidonom ~ini aktivnu frakciju leka u plazmi. Eliminacija leka odvija se najve- cije sadr`i 25, 37.5 ili 50 mg risperidona u obliku pra{ka koji je inkorporiran u mi-krosfere laktid-glikoid polimera. Mikrosfe- re se sporo razla`u i ravnomerno otpu{ta- terapijskog efekta jedne doze tokom 2 ne- delje. Sporo osloba|anje aktivne supstan- kasnost i dobru podno{ljivost dugodeluju- }eg risperidona. U duplo-slepoj, randomi- leka u plazmi {to predstavlja zna~ajnu ino- zovanoj studiji Kanea i sar. (1) pore|ena je efikasnost 25, 50 i 75 mg depo risperidona sa placebom kod 400 shizofrenih i shizoa- fektivnih pacijenata. Posle 12 nedelja tera- pije do{lo je do zna~ajnog smanjenja ukup- male inicijalne doze (manje od 1%) leka.
nog PANSS zbira kao i zbirova na pozitiv- Najve}a koncentracija posti`e se u perio- noj i negativnoj subskali kod sve tri terapij- stalost ekstrapiramidnih ne`eljenih efekata toga je tokom 3 nedelje od prve aplikacije u grupi sa 25 mg dugodeluju}eg risperido- na bila je sli~na placebu, te se ova doza po- primena antipsihotika u tabletarnoj formi ili kazala kao najoptimalnija po pitanju efika- kom dve nedelje primali oralni risperidon a zatim su prevedeni na 25, 50 ili 75 mg du- godeluju}eg risperidona. Klini~ko pobolj- simptoma (PANSS) za 20% ili vi{e, postig- Fleischaker i sar (3) su u otvorenoj, mul- grupama. Potreba za hospitalizacijom kon- ticentri~noj studiji ispitivali efikasnost i pod- no{ljivost dugodeluju}eg risperidona u pe- studije, na 12% u poslednja 3 meseca ispiti- riodu od godinu dana kod shizofrenih i shi- vanja. Jednogodi{nje ispitivanje zavr{ilo je zoafektivnih pacijenata u stabilnoj remisiji, 65% pacjenata, {to je zna~ajno vi{e u odno- koji su pre ispitivanja bili na terapiji klasi~- su na prethodne studije gde se taj procenat kretao oko 50%. Svega 5% pacijenata preki- oralnom risperidonu. Pacijenti su najpre to- nulo je terapiju usled ne`eljenih efekata.
Broj prijavljenih ne`eljenih efekata tokom studije se smanjivao, kao i potreba za anti-holinergicima. Rezultati ove studije poka- Istra`ivanja ukazuju da je smanjenje tro- zali su da se kod pacijenata sa stabilnim {kova le~enja shizofrenih pacijenata veza- simptomima mo`e posti}i dalje pobolj{anje no za prevenciju relapsa, kao i smanjenje po pitanju efikasnosti i podno{ljivosti pre- du`ine i broja hospitalizacija(2). Llorca i sar.
(2002)(5) pokazali su da je procenat reho- spitalizacija tokom godinu dana kod pacije- otvorenoj studiji kod klini~ki stabilnih shi- zoafektivnih pacijenata ispitivali efika- zna~ajno ni`i (17.6%) u odnosu na pacijen- te tretirane oralnim atipi~nim antipsihotici- ma (20-30%) ili klasi~nim depo preparati- bio zna~ajno smanjen na kraju ispitivanja, {njeg pra}enja pacijenata na terapiji dugo- deluju}im risperidonom Remington i sar.
(2002)(6) uo~ili su zna~ajno smanjenje bro- ja punih i parcijalnih hospitalizacija, kao i period pre uvo|enja ove terapije. Sli~ne na- ju}eg risperidona mogu o~ekivati bolji re- nosti terapije depo risperidonom pokazala je i retrospektivna studija sprovedena u [ved- skoj na 138 pacijenata tretiranih ovim lekom (Eriksson i sar, 2003)(7). U toku 25-58 mese- ci terapije dugodeluju}im risperidonom broj hospitalizacija smanjen je za 37.5% a ukupan broj dana provedenih u bolnici ~ak za 63.8%.
Navedeni nalazi ukazuju da dugotrajna pri- pacijenata sa klasi~nih ili atipi~nih oralnih doprinosu smanjenju tro{kova le~enja shizo- antipsihotika ili depo preparata na dugo- deluju}i risperidon mo`e da dovede dodaljeg pobolj{anja efikasnosti i smanjenja dovodi do smanjenja broja hospitalizacija i du`ine bolni~kog le~enja ~ime se zna~aj- no smanjuju ukupni tro{kovi le~enja.
tracije u krvi u pore|enju sa oralnim for- mama, bez akumulacije leka u organizmu.
indikovan u terapiji nesardaljivih pacijena- ta, prvih psihoti~nih epizoda, mladih paci- pozitivnih i negativnih simptoma shizofre- jenata i pacijenata sa razvijenim ne`elje- 5. Llorca PM et al. Rehospitalization rates with long acting risperidone injection are lowerthan those reported for other antipsychotics.
2. Chue P. et al. Efficacy and safety of long-acting risperidone microspheres and risperidoneoral tablets. Schizophrenia Research 2002; 6. Remington G et al. Treatment with long acting risperidone injection reduces health care re-source use. CINP 2002 3. Fleischhacker WW. et al. Treatment of schi- zophrenia with long-acting injectable rispe- 7. Eriksson L et al. RIS-INT-63. Presented at the ridone: A 12-month open-label trial of the lege of Neuropsychopharmacology, 2003.
tipsychotic. J Clin Psychiatry 2003; 64:1250- 4. Lasser et al. Efficacy and safety of long-acting risperidon in stable patients with shizoa-fekctive disorders; J of Affectice disorders,2004.263-275.

Source: http://www.psihijatrijakcs.org/klinika_psihijatrija/pdf_engrami/nove-mogucnosti-u-dugotrajnoj-terapiji-shizofrenih-pacijenata-dugodelujuci-risperidon-rispolept-consta-1377161937.pdf

johnsoncontrols.com.co

contributing to the nationwide “Schaufenster Elektromobilität” initiative with a project that aims to demonstrate the possibilities of an automated production line for Li-ion battery modules. Li-ion batteries are the core components for any vehicle that features increasing electrification. At the planned pilot production line in Hannover, Germany, new production techniques and As a l

Seagate crystal reports - safet

SAFETY DATA SHEET TENSOL 70 PART B 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND COMPANY/UNDERTAKING PRODUCT NAME: PART No.: SUPPLIER: BOSTIK FINDLEY LIMITEDCOMMON ROADSTAFFORD. ST16 3EHSTAFFORDSHIRETel: +44 1785 272727Fax: +44 1785 257236 EMERGENCY TELEPHONES: 2. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS EINECS Nr.: CLASSIFICATION The Full Text for all R-P

Copyright © 2012-2014 Medical Theses