A menopauza és nők a kardiovaszkuláris rizikó

Dr. Masszi Gabriella: A menopauza és a kardiovaszkuláris rizikó
Összefoglalás:
A menopauza az élettani változások következtében kialakuló hormonális állapot és nem betegség. A hormonális átalakulást kísérı metabolikus változások és az ezzel egy idıben fellépı kardiovaszkuláris rizikófaktorok együttes hatása kedvezıtlen a szív- és érrendszerre különös tekintettel a fertilis korban fennálló védettség hiányára. A lipid profil kedvezıtlen változásai, az obesitas, a hipertónia, a glucose intolerancia, és a diabetes mellitus komoly veszélyeztetettséget jelentenek. A szív- és érrendszeri megbetegedések és az általuk okozott halálozás vezeti a haláloki statisztikákat a nıknél és a férfiaknál is, Európában éppúgy, mint Amerikai Egyesült Államokban, maga mögé utasítva a rákos megbetegedéseket is. A modern kor legfıbb halálozási tényezıjévé vált, és epidemiológiai elırejelzések szerint ez az arány 2020-ban is hasonló vagy még kedvezıtlenebb lesz. A rizikó növekedése nıkben közvetlen összefüggésbe hozható az ösztrogén hatásainak megszőnésével, ami indirekt módon kedvezıen befolyásolta a lipid profilt és a szénhidrát háztartást, valamint direkt módon az erek és az endothélium mőködését. Az ösztrogén ismert vasodilatatív hatásai, melyeket részben NO-felszabadítással, részben Ca-antagonista-szerő hatással, a prosztaciklin szintetáz mőködésének serkentésével és az acetylcholinnal kiváltható görcskészség meggátlásával vált ki, kísérletes és humán körülmények között is kimutatottak. A hormonális védıhatás, jelen esetben ösztrogén hatás a simaizom sejtek szaporodásának és vándorlásának meggátlásával, antiatherotikus hatást is kifejt. A magas vérnyomás is gyakoribb a menopauza beköszönte után, ami szintén a kardiális és vaszkuláris eseményeket sietteti. A hipertónia kialakulását a megnövekedett testtömeg arányának alakulásával az inzulin rezisztencia fokozódásával, Na- retencióval, a vérviszkozitás növekedéssel és a simaizom sejtek proliferációjának fokozódásával hozzák összefüggésbe, melyek az ösztrogénhiányos posztmenopauzális állapot következményei. A fenti okok mind az érellenállás növekedését okozhatják megteremtve a magas vérnyomás kórélettani alapját. A kor és az ösztrogén hiánya valószínőleg együttesen tehetık felelıssé a posztmenopauzális korba érkezett nık fokozott kardiovaszkuláris Ez a cikk a változó korú nıket érintı az újabb típusú rizikófaktorok jelentıségével, a hormonpótlás kérdéskörével és a kardiovaszkuláris prevenció témakörével foglalkozik. Kulcsszavak: menopausa, kardiovaszkuláris rizikó, hormonpótlás, prevenció Summary:
Menopause is not an illness but a hormonal state due to the physiological changes of aging. The accompanying metabolic changes and emerging cardiovascular risk factors together cause negative influence at the same time on the cardiovascular system,especially taking into account the lack of protective effect of estrogen in fertile period. The unfavourable lipid profile modification, obesity, hypertension, glucose intolerance and diabetes mellitus mean severe risk on the cardiovascular system. Cardiovascular diseases are the main causes of death of women and men too, in Europe and in the United States of America as well, preceding even cancer. They have become the most important causes of mortality, and this situation will be similar or even worse in 2020 according to the prediction of epidemiologic studies . The increasing risk in women is directly connected with the loss of ovarian function causing negative effect on lipid profile and insulin resistance, and influencing the vessel wall and the endothelium. The known vasodilatative effects of estrogen on blood vessels are proved experimentally and under human circumstances : partly via NO deliberating mechanism, or in Ca- antagonistic effects , or by prostacyclin synthase activating , or inhibiting the Ach- induced vasoconstrictive effect on blood vessels. The protective effect of estrogen produces anthiatherothic effect too, by inhibiting smooth muscle cells production and migration. Hypertension, frequently appears in case of postmenopausal women, increasing the cardiovaslcular risk. Hypertension is due to the changes of body shape causing obesity, the increasing insuline resistance, sodium retention, and blood viscosity all caused by the lack of estrogen in postmenopausal state. These causes will all result in the increasment of vessel resistance , inducing the pathophysiology of hypertension. The age and the hormone loss probably together are responsible for the growing cardivascular risk in postmenopausal age. This article is dealing with the importance of the newer risk factors, summerises the question of the hormone replacement therapy, and examines the possibilities of cardiovascular prevention in postmenopausal women. Keywords: menopause, cardiovascular risk, hormone replacement therapy, prevention Az újabb típusú rizikó faktorok jelentısége
Az atherosclerosis folyamatának megértésével és az ismereteink gyarapodásával egyre nagyobb jelentıséget tulajdonítanak a gyulladás folyamatának. E folyamatok az atherogenitásban és/vagy a plakk ruptura és az instabilitás kialakításában egyaránt fontos szerepet játszhatnak. Evvel szoros összefüggésben vált ismertté a keringésben detektálható gyulladásos markerek jelentısége. A keringı gyulladásos elemek szoros összefüggést mutatnak a szív- és érrendszeri rizikó mértékével, Ridker és munkatársai megfigyelései szerint még a normális lipoprotein profilú személyek esetében is /1/. A gyulladást jelzı CRP és IL-6 emelkedett szintje a vérben egészséges személyekben is a kardiovaszkuláris rizikó növekedését jelzi epidemiológiai vizsgálatok és megfigyelések szerint /2/. A lipoprotein (a), azaz az Lp(a) az atherosclerosis kifejlıdésének ismert rizikótényezıjévé vált /3,4,5/. A lipoprotein(a)-szintézis genetikai szabályozás alatt áll, és ellentétben az egyéb lipidekben gazdag részecskékkel nem befolyásolható hagyományos lipid csökkentı terápiákkal, diétával, vagy mozgással /6,7/. A lipoprotein(a) és a szív- és érrendszeri betegségek kapcsolatában prothrombotikus tulajdonságot is felfedeztek, amely eltér az egyéb lipoprotein részecskék tulajdonságaitól /6/. Dahlen összefoglalója arra is rámutat, hogy a nıi hormonok védelmének ideje alatt az öröklött magas LP(a)-szinttel rendelkezı nıkben a kedvezıtlen tulajdonságok nem jutnak érvényre a menopausa bekövetkeztének idejéig. Már a 90-es évek óta ismeretes, hogy az emelkedett homocisztein-szint is összefüggést mutat a vénás és arteriás thromboemboliás megbetegedések gyakoriságával /8/, és a legújabb ajánlások szerint a rizikóstatus felmérésébe az éhomi homocisztein szint mérése is beletartozik. A CRP, az IL6 , és az Lp(a) az endogén hormonális státus szabályozás alatt áll, és az exogén úton bejuttatott hormonális hatásokra is reagál. Érdemes áttekinteni hölgyeknél az újabban felfedezett rizikófaktorok és biológiai markerek jellemzıit a menopauza elıtt és Gyulladásos és egyéb biológiai markerek szerepe a kardiovaszkuláris rizikó
meghatározásában postmenopauzális nıknél
A gyulladásos markerek közül a C reaktív proteinre CRP-re vonatkozóan győlt össze a legtöbb adat annak bizonyítékaként, hogy emelkedett szintje elırejelzıje lehet az atherothrombotikus folyamatok progressziójának, ill. a plakk ruptúra következtében kialakuló arteriás thrombus formációnak /13/. Az irodalomban fennálló vitában – mely szerint a C reaktív protein jelenléte akut fázis reakció elemeként bármilyen gyulladásos folyamat részjelensége lehet – az úgynevezett high sensitive (ultra érzékeny C reaktív fehérje) CRP kimutatása hozott változást, mert a hsCRP szint az összkoleszterin szintnek megfelelı kockázati értéket jelent /14/. A hsCRP több epidemiológiai tanulmány szerint szoros összefüggést mutat az atherosclerosis súlyosságával, és emelkedett szintje a növekedés mértéke szerint utal nıkben a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatára /15,16/. Egy tanulmányban a coronarografiával igazolt eltérésekben az emelkedett CRP szint a mortalitás egyik elırejelzıje volt, azonban statin kezelés mellett ennek a jelentısége megszőnt /17/. Ugyanakkor a C-reactive protein csökkenı szintje reciprok összefüggést mutat a hölgyek fitnessz állapotával keresztmetszeti tanulmányok alapján. A hs CRP rutinszerő szőrıvizsgálatként történı használata a rizikó status pontosabb meghatározásában szerepet Az interleukin-6 erıs, akut fázis reakciót elıidézı cytokin, tehát a C reaktív protein fontos szabályozó tényezıjeként a koszorúér megbetegedések etiológiájában is kulcsszerepet játszhat. Az IL-6 azonban nemcsak a CRP szintjét növeli, hanem a fibrinogén, a vér viszkozitás szintjét is, mint ahogy ez a menopausat követıen a hölgyekben mérhetı módon növekszik egyben kardiovaszkuláris rizikó fokozódást is kiváltva. A keringı IL-6 stimulálja a hipothalamikus-hypophyser-mellékvese tengelyt és emelkedett szintje összefüggést mutat az insulin rezisztenciával, a hipertóniával, és a centrális obesitással, tehát a kardiovaszkuláris rizikó növekedésével /18/. A hormonális hatások elemezését egyéb tényezık is bonyolítják a posztmenopauzális idıszakban: többek között a testtömeg gyarapodás vagyis obesitas és az insulin sensitivitásban bekövetkezett, a menopauza következtében is létrejött változások. Egy összehasonlító vizsgálatban azonban arra derült fény, hogy a megnövekedett CRP szint sokkal inkább a megnövekedett zsírszövettel – azon belül is az intraabdominális zsír mennyiségével és a csökkent insulin szenzitív cukor eltakarítással van összefüggésben, nem pedig a menopauzális státussal /19/. Ezt alátámasztja az a tény is, hogy extrém túlsúlyos nık egy csoportjánál a gyomorszőkítı mőtét következtében a magasabb CRP szint is szignifikánsan csökkent a súlycsökkenéssel párhuzamosan /20/. Ugyanakkor az IL-6 szint növekedést vált ki sebészi és természetes menopausa is. Az interleukin 6 szintjét több vizsgálatban is összefüggésbe hozták középkorú nık kardiális eseményeinek bekövetkezésével, Ridker és munlatársai 28000 egészségesnek tudott posztmenopauzális korú hölgy között találtak 366-ot emelkedett IL-6 és szinttel és megnövekedett rizikóval. Egy másik tanulmányban a Women’s Health and Ageing címő vizsgálatban azt mutatták ki, hogy az IL-6 szint emelkedése a növekedés mértékével arányosan a halálozás veszélyét is növeli /21/. A magas IL-6 szint összefüggést mutat a diabetes mellitussal és a dohányzással. A WHI (Womens Health Initiative) vizsgálatban szignifikánsan magasabb CRP és IL-6 szintet mértek a vizsgálat kezdetén annál a 304 nınél akiknél koszorúér esemény lépett fel a késıbbiek során /22/. Hypopituitarizmusban nagyobb a kardiovaszkuláris események felléptének valószínősége és szignifikánsan nagyobb CRP és IL-6 szintek is mérhetık . Ez további logikai összefüggés lehetıségét támasztja alá a hormonhiányos állapot vagyis a menopausa és az inflammatorikus A homociszteinaemia szerepe az atherothrombozis és thrombogenezis szempontjából egyaránt gyanúba lett keverve /23/, és a középkorú nık infarktusának és agyi katasztrófáinak egyik elırejelzıje is lehetne /24/ Ridker és mtsai megfigyelései szerint. Hak és munkatársai tanulmányozták a homocisztein szintjének változását nıkben a korral összefüggésben, és azt találták, hogy a menopausa idejével párhuzamosan átlagosan 7% homocisztein-szint növekedést lehet detektálni. Ezen nem változtatott sem a plasma kreatinin, sem a BMI, a dohányzás vagy alkoholfogyasztás mértékének figyelembe vétele /25/. Az Lp(a) szintén proatherogenikus és porthrombotikus tulajdonságú. A liporotein (a) frakció apo (a ) része szerkezetileg a plasminogenhez hasonlatos: in vitro körülmények között a plasminogén kötésére is képes, ami a fibrinolízis meggátlásához vezethet. A lipoprotein(a) emelkedett szintje független rizikótényezıje a koszorúér megbetegedéseknek és a lézió súlyosságának is nık esetébenben /26/. Az Lp/a/ szintek a korral és menopausaval egyaránt emelkednek, de a sebészi úton létrehozott menopauzális státusz is hasonló változást okoz . Az újabb típusú rizikófaktorok szerepét megerısíti az a tény, hogy a hagyományos rizikófaktorok számításba vételével a szív- és érrendszeri kockázat alulbecsült marad nıkben, különösen a menopauzális kor elérésével, vagyis a hormonális védettség megszőntével. A hormonpótló kezelés remények és tények
Számos kisebb-nagyobb vizsgálat igyekezett feltárni, hogy a szájon át vagy bırön keresztül bejuttatott ösztrogénpótlás milyen szerepet játszhat a nık kardiovaszkuláris Nagyon valószínőnek tőnt, hogy hormonok visszapótlása esetén a szív- és érrendszeri rizikó csökkentése következhet be, különös tekintettel az epidemiológiai vizsgálatok /11,12/, a sejtbiológiai és az állatkísérletes kutatások eredményere. A várakozással ellentétben azonban a két döntı jelentıségő vizsgálat - a szekunder prevenciós Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) /10/ és a primer prevenciós Women’s Health Initiative (WHI) /9/ - nyomán ellentétes álláspontra jutottak a kutatók. A vizsgálati eredmények szerint a hormonpótló kezelés a szív- és érrendszeri események számának növekedését okozza, és sem primér sem szekunder prevencióban ilyen indikációban nem adható. A nemzetközi ajánlások is ennek a szellemében lettek átalakítva /27/, 2004-ben a JACC-ben jelent meg a „Nık kardiovaszkuláris prevenciója” Mosca és munkatársai közleményeként. A hormonpótló kezelés és III-as osztályú A evidencia szintő ajánlás lett, tehát tiltás a kezelés a indítása, vagy folytatása szempontjából kardiovaszkuláris prevenció céljából. Magyarországon pedig a Magyar Menopausa Társaság még az elnevezést is megváltoztatta, a hormonpótló kezelés helyett a hormonterápia fogalmat vezette be. Röviden a lényeges vizsgálatokról
A HERS vizsgálatban /10/ 2763, tudott koszorúér megbetegedésben szenvedı, 65 év feletti hölgyet vontak be: a gyógyszerelés 0,625mg CEE (conjugált equine estrogen) és 2,5 mg MPA (medroxi progeszteron acetát) volt placebo kontrolláltan, napi l tabletta formájában. Az elsı év végén a kardiovaszkuláris események számának 52%-os növekedését tapasztalták a hormon ágon, és a vizsgálat teljes ideje alatt kb. 4,1 év sem mutatott elınyt a nonfatalis miokardialis infarktus vagy halálos koszorúér események vonatkozásában, a thromboemboliás történések és az epekıbetgeség számát azonban növelte a hormonpótlás. Felmerült az a lehetıség, hogy talán hosszú távú hatás nyújthat védelmet, de a HERS II, az utánkövetı vizsgálat további 2,7 éves megfigyeléssel ennek a lehetıségét is kizárta /28/. Több kisebb vizsgálat is megerısítette ezt a nem várt eredményt: többek között Wenger /29/, Clark /30/, továbbá Waters /31/ és munkatársai szekunder prevencióban hasonló eredményekre jutottak akár CEE egyedüli vagy estradiol, progeszterinnel vagy anélküli alkalmazásával: A várakozással ellentétben semmilyen védı hatásra nem bukkantak, de a kardiovaszkuláris események növekvı számát a terápia elsı évének végén már bizonyíthatták. A HERS vizsgálat kudarcának egyik oka az volt az irodalomban folyó vita szerint, hogy a tanulmányban részt vevı hölgyek már definitív koszorúér megbetegedésben szenvedtek a vizsgálat kezdetekor. A megelızı állatkísérletes, döntıen majmokon végzett megfigyelések sora arra engedett ugyanis következtetni, hogy az érprotektív hatás fıleg akkor volt megfigyelhetı, ha a hormonális kezelést még az atheroszklerózis megjelenése elıtt indították. Nagy várakozás elızte meg tehát a primér prevenciós vizsgálatot a Women’s Health A WHI klinikai vizsgálatok (3 db) és epidemiológiai megfigyelések győjteménye volt, melyben összesen több mint 161.000 posztmenopauzális korú hölgyet kísértek figyelemmel Amerikában /9/. A három klinikai vizsgálatból az egyik randomizált kontrollált módon a hormonpótló kezelés tanulságait volt hivatott feltárni: rizikó csökkentést vártak az egyébként egészségesként számon tartott posztmenopauzális korú hölgyeken. A bevont populáció életkori megoszlása 50 és 79 év közötti volt, szándékuk szerint primér prevenciós intervenció volt a hormonpótló kezelés. Randomizált dupla vak módon két ágon folyt a vizsgálat: az egyiken 0,625 mg CEE (conjugált equine estrogen) és 2,5 mg MPA (medroxi progeszteron acetat) – a HERS vizsgálathoz hasonlóan – placebo kontrollált hatását tanulmányozták 16.608 közép- vagy idısebb korú és méhhel rendelkezı nıkben, míg a másik ág csak a CEE 0,625 mg-os placebo kontrollált hatását mérte azokban a hölgyekben, akik méhét bármilyen okból már el kellett távolítani. A vizsgálat primér végpontjai a halálos és nem halálos kardiális események, stroke, rák és az osteoporotikus törések voltak. A kombinált kezelési ágat a tervezett idı elıtt 2002-ben leállították mert az invazív mamma carcinoma gyakorisága megszaporodott, és ugyanakkor a szív- és érrendszeri események, az infarktus és stroke rizikó is megnövekedett. Sokáig bíztak abban, hogy a progeszterin a felelıs a kedvezıtlen eredményekért, és a CEE ág futott tovább, azonban a csak ösztrogén ág korai terminációjára is sort került, mivel a stroke rizikó és a mély vénás thrombózisok gyakorisága is megszaporodott a csak ösztrogén hormont szedı nık körében is /35/. Ugyanezen témakörben 22 kisebb vizsgálat elemzı áttekintése alapján Hemminki és munkatársai szerint a hormont szedı hölgyek körében az odds arány 1,39 volt a kardiovaszkuláris eseményeket illetıen /32/. Az alkalmazott ösztrogén 12 vizsgálatban ösztradiol volt, ethynil ösztradiol 1-ben, a már ismert CEE-t 6 tanulmányban alkalmazták, 2 esetben ösztron szulfát, egy ízben ösztriol, egy vizsgálatban pedig mesztranol volt a vizsgálatokban alkalmazott hormon. A hölgyek elsısorban fiatalabb, kis rizikót hordozó posztmenopauzális alanyok voltak. Meg kell jegyezni, hogy az ún. „nem kemény végpontú” PEPI vizsgálat kedvezı lipid paramétereket és LPa szintet igazoló eredményei dacára a hormonszedı hölgyek között szintén nem szignifikáns mértékő kardiovaszkuláris és thromboemboliás eseményráta növekedést tapasztaltak a kontroll csoporttal összehasonlítva /12/. Ugyanakkor a kedvezı laboratóriumi paramétereket a HERS vizsgálatban is észlelték a kedvezıtlen eseményráták mellett /10/. Hodis és munkatársai 2001-ben bíztató eredményeket közöltek egészséges, átlagosan 61 éves nık esetében az arterioszklerózis progressziójának feltartóztatásáról; a vizsgálat neve EPAT (Estrogen in the Prevention of Atherosclerosis Trial) volt. Az a carotis duplex ultrahang vizsgálatával demonstrálták az eredményeket. A sztatint szedı nık eseteiben nem lehetett igazolni a kedvezı hormonhatást, mert a sztatin „elfedte” a jótékony, arterioszklerózis progressziót gátló hatást /33/. Ugyanezen munkacsoport néhány év múlva a WELL-HART néven ismertté vált (The Women’s Estrogen/Progestin Lipid Lowering Hormone Atherosclerosis Regression Trial) placebo kontrollált randomizált vizsgálatban felmérte az átlagosan 63,5 éves posztmenopauzás nıkben, akiknek legalább egy koronária szőkületük ismert volt, az ösztradiol vagy az ösztradiol és medroxy progeszteron acetát (MPA) hatását. 3,3 éves átlagos utánkövetés mellett a stenozis mértékének változását kvantitatív koronarográfiával ellenırizték. Ellentétben az EPAT-ban tapasztalt kedvezı változással, a WELL-HART viszgálatban az ösztradiol magában vagy porgeszteronnal opponáltan semmilyen szignifikáns hatást nem gyakorolt az arterioszklerózis progressziójára a vizsgált betegpopulációban, az idısebb, már tudottan koszorúér betegségben szenvedı hölgyeknél /34/. Ez az eredmény egybecseng a már korábban zajlott ERA (Estrogen Replacement and Atherosclerosis study) vizsgálat eredményeivel is. Vajon miért nem vált be az elképzelés, a hormonok visszapótlásának ideája?
A szakirodalomban számos feltételezés olvasható a kívánt hatás elmaradásának vagy az inverz hatások kialakulásának okairól. A hatás elmaradásáért, az inverz hatásért felelıssé tehetı tényezık közül a leggyakrabban az alábbiakat említik: Az érrendszer állapota korfüggı, ez a vaszkuláris remodelláció és az arterioszkerózis progressziójában is megnyilvánul. Néhány éves késés a beavatkozás idejében a hormonális hatás szempontjából lényegi különbséget okozhat. A majmokon végzett tanulmányok során igazolódott ez a feltételezés. Kiderült, hogy a hormonok hatása az arterioszklerozis meggátlására függ a kezelés idızítésétıl, annak függvényében is, hogy milyen az érrendszer állapota. A korai hormon kezelés 70%-os védelmet nyújtott az ováriumuktól megfosztott majmoknak, melyeket atheroszlerotikus diétán tartottak, míg a késlekedı beavatkozás, a késıbbi, a már atheroszklerotikus léziók kialakulása után megkezdett hormon terápia csak 50 %-os védelemet biztosított. Azoknak a majmoknak pedig, amelyek már 2 éve koleszterinben gazdag étrendet kaptak, semmilyen védelmet nem nyújtott a hormonális, azaz ösztrogén therapia az arterioszklerózis ellen /36/. Az ösztrogén érvédı, atherosclerosis progressziót gátló szerepét egyéb szellemes, majmokon végzett kisérletsorozattal is bizonyították: amikor hypopituitarizmusban szenvedı majmoknál az ovariális diszfunkciót exogen hormon bevitellel korrigálták, az egyébként az ösztrogén hiányában kialakuló, gyors progressziójú arterioszklerózis elmaradását lehetett bizonyítani /40/. A WHI vizsgálat primér prevenciós tanulmányban a hölgyek kora - csakúgy mint a szekunder prevenciós HERS vizsgálatban - 50-79 éves korig terjedt, tehát az idısebb generáció tagjai közül kerültek ki. A résztvevıknek mindössze 10%-a volt 50-54 év közötti, 20%-a pedig 54-59 éves. A többiek (70%) mind idısebbek voltak. A hormonpótló kezelést kapottak között 36%-nak volt hipertóniája, 49 % volt dohányzó anamnéziső vagy a vizsgálat idején is dohányzott, 34%-uk pedig túlsúlyos volt. Így bár egészségesekként voltak számontartva, de belátható, hogy az érrendszerük arterioszklerotikus deformációja már elırehaladott stádiumú lehetett. A vizsgálat kapcsán nincs információnk arról, hogy a hölgyek milyen hosszú idıt töltöttek már el hormonhiányos, azaz posztmenopauzális korban a beválasztás idején. Az érrendszeri változások gyorsan követhetik a menopauzális idıt, tehát a beavatkozás idejének megválasztása szempontjából ezt is fontos lett volna nyomon követni. 35 éves korig az atheroszklerotikus elváltozások ritkák nıkben, 45-és 55 éves kor között indul meg a progresszio a coronaria arteriák laesióinak kialakulásában és 65 éves kor körül jön el a A Nurses, Health Study idején a hölgyek 80%-ban a menopausa felléptét követıen két éven belül megkezdték a hormonok adagolását - a vizsgálat a hormonok védıhatását támasztotta alá /38/. Ezzel szemben a WHI vagy a HERS vizsgálatban a vizsgálatba bevont hölgyek átlagéletkora 63-67 év volt és nagy valószínőséggel már legalább 10 éve hormonhiányos állapotban lehettek - de még a fiatalabb korosztály tagjai is 50-59 éves korúak és már kb. 6 éve posztmenopauzális státusban voltak -, amikor a hormonpótló terápiát B: A vizsgált alanyok szociális és társadalmi státusa A 90-es évek obszervációs vizsgálatainak pozitív eredményei általában tanultabb, egészségesebb életet élı és magasabb társadalmi pozíciójú nıkre vonatkoztak, akiknek eleve jobb a rizikóstátusuk, jobbak az életkilátásaik. Ha a szociális és gazdasági tényezıkre külön is tekintettel voltak, a csökkent kardiovaszkuláris rizikó már nem volt kimutatható a korai utánkövetéses vizsgálatokban – derül ki egy metaanalízis eredményeibıl, melyet 2002-ben tettek közzé Humprey és munkatársai az Annual Internal Medicine hasábjain /39/. Mind a HERS, mind pedig a WHI vizsgálatban a CEE, azaz konjugált equine ösztrogén volt az alkalmazott terápia. A CEE a terhes lovak vizeletébıl kigyőjtött hormonok keveréke, melyben az össztevıki aránya nem állandó, de alapvetıen natrium ösztron szulfátot és natrium equilin szulfátot tartalmaz egyéb komponensek mellett. A postmenopauzális korban lévı nık ösztradiol szintje csökken - fıleg ezt termeli az ovárium -, míg az ösztron szint, mely inkább a perifériás szövetekben állítódik elı, változatlan marad. Tehát a CEE nem pótolja az ösztradiolt. Bár mindkét produktum kötıdik az ösztrogén receptorokhoz és képes aktiválni azokat, de különbözı molekuláris entitásúak és így változatos kötıdési képességeik, szelektivitásuk, agonista aktivitásaik vagy metabolikus komponenseik lehetnek. Tudjuk ugyan, hogy ösztrogén receptor függı és független /11/ mechanizmusok egyaránt befolyásolják a nıi nemi hormonnak a kardiovaszkuláris rendszerre gyakorolt hatásait, de nem bizonyos hogy a konjugált equine ösztrogén vagy egyéb ösztrogének egy az egyben megfelelnek az ösztradiol Ezt számos kísérlettel igazolták in vitro Dubay és munkatársai, ennek egy szellemes példája a humán aorta simaizomsejt tenyészet vizsgálata, melyben a CEE által kiváltott mitogén indukált simaizomsejt növekedés gátlása és a simaizomsejt mitogén aktiválta protein kináz aktivitása jóval kevésbé volt effektív, mint ösztradiol hatása esetén /42/. D: A hormonpótlás alkalmazásának formája A fıbb vizsgálatokban szájon át juttatták be a hormonális kiegészítést, de lehetıség van egyéb alkalmazási módokra is. Vogpatanasin és munkatársai a transzdermálisan bejuttatott ösztradiol hatására a szimpatikus aktivitás és a vérnyomás csökkenését figyelték meg /43/. Ugyanakkor az oralisan bejuttatott ösztrogen növeli a C-reaktív protein és IL-6 szintjét szemben a transzdermális alkalmazással /44/. A konjugált equine ösztrogént (CEE) szájon át juttatják a szervezetbe, míg az ösztradiol gyakran transzdermálisan vagy állatkísérletekben subcután kerül alkalmazásra; felmerül, hogy a két hormonkészítmény között tapasztalható klinikai különbségekért részben az alkalmazás formája is felelıs lehet. A nagy tervezett vizsgálatok sorra kudarcot vallottak annak bizonyításában, hogy az exogén úton bejuttatott hormonok védenék a kardiovaszkuláris rendszert. Bár az ajánlások természetesen igazodtak ezekhez a tényekhez, változatlanul sok kérdés maradt megválaszolatlanul. A 2005. októberben Argentínában rendezett XI. Menopauza Világkonferencián a fent felsoroltak közül az egyik lényegi téma az idızítés kérdése volt /41, 45/, az egészséges endotélium koncepciója, melyet segíthet megvédeni, fenntartani a jól választott hormonkészítmény, a lehetı legkisebb dózisban alkalmazva. A nık szív- és érrendszeri megbetegedésének kivédése posztmenopauzális korban nagy jelentıséget kap, tekintettel arra, hogy ha akut miokardiális infarktust szenvednek a nık, a kimenetel súlyosabb, mint a hasonló korú férfiak esetében, különösen a 60 év alatti hölgyeknél. Már a 80-as évek óta ismert tény a nemek közötti különbség a nıi nem hátrányára a koszorúér megbetegedés megítélésében, kezelésében és kimenetelében is. A hölgyek talán már súlyosabb érrendszeri állapotúak és a kísérıbetegségek tekintetében is nagyobb veszélyben vannak az elsı infarktus megjelenésekor a preventív kezelés hiányosságai, a tünetek alulértékelése és a diagnosztikus bizonytalanságok miatt. Ez pedig a statisztikai elemzést is befolyásolhatja természetesen. A tünetek és a diagnózis felállításának megkönnyítésére az AHA (American Heart Association) 2005-ben társasági ajánlást tett közzé négy amerikai kardiológus társaság konszenzusának A téma jelentıségét a megújult figyelem is jelzi: a 2005-ös ESC konferencia egyik fı témája a „Nık és a szív” volt. A téma nagy érdeklıdést keltett hazai fórumokon is, és fontosságának megfelelıen a Magyar Kardiológus Társaság Metabolikus Munkacsoportján belül 2006. januárjában új programcsoport alakult intererdiszciplináris formában kardiológusok és nıgyógyászok részvételével. A programcsoport neve a „Nık kardiovaszkuláris betegségei” lett. A program célja a szakma és a laikus társadalom figyelmének felkeltése elıadások, lakossági fórumok és szakmai fórumok révén és a figyelem ráirányítása a nık kardiovaszkuláris veszélyeztetettségének és betegségeinek jelentıségére, e betegségek felismerésére, és kezelésére. A hazai helyzet felmérésére a Magyar Menopauza Társaság és a Magyar Kardiológus Társaság közremőködésével az EGIS Gyógyszergyár szponzorálása révén Menokard néven szőrıvizsgálat zajlott és zajlik 19 hazai centrumban. A programra 2800 nı jelentkezett a menopauza ambulanciákon (átlagéletkoruk 55,7 év, átlagosan 7,7 évvel voltak a menopauza beállta után). A hölgyek több mint felénél kórosan magas összkoleszterin szintet mértünk és az LDL koleszterin szint is 75%-uk esetében volt a megengedett határ felett. Magas vérnyomás a vizsgált populáció 40%-ánál volt tapasztalható. Egyötödük dohányos volt, 28% esetében a családi anamnézis is pozitív volt. Az éhomi vércukor 25% esetében volt magasabb a normálisnál. Összességében a szőrıprogramra véletlenszerően, a hirdetési kampány nyomán jelentkezett változó korú nık 85%-a volt szív- és érrendszeri szempontból a nagy kockázatú csoportba sorolható. Kardiovaszkuláris prevenció posztmenopauzális korú nıkben
A klasszikus rizkófaktorok karbantartása A szív- és érrendszeri prevenció hölgyekre vonatkoztatható jellegzetességeit a 2004-es tényekre alapozott amerikai ajánlás /27/ összegzi a legkimerítıbben. A konszenzus panel munkája összességében mintegy 8500 idevonatkozó irodalmi adat, publikáció és metaanalízis áttanulmányozása nyomán született. Mindenekelıtt a rizikó stratifikáció, azaz a kockázati szint felmérése fontos, mert ez határozza meg a teendıket. Mosca és munkatársai a veszélyeztetettséget a Framingham kockázati becslés alapján határozták meg, ennek mértékét a 10 éven belül várható koszorúér események bekövetkezésének százalékos valószínőségében adva meg. Tehát ha valaki a nagy rizikójú kategóriába tartozik, akkor annak valószínősége, hogy 10 éven belül szív- és érrendszeri eseménye következik be > 20 %. A primér és szekunder prevenció fogalma nem különül el, a szemlélet a kardiovaszkuláris események kontinuitását fogadja el, mint az érrendszer állapotának is megfelelı jelzıjét. A diabetes mellitus azonban kiemelt súllyal, lezajlott infarktusnak megfelelı értékkel szerepel a rizikó meghatározásában Ezek alapján az ajánlás a nıket négy kategóriába sorolja kockázati szintük szerint: nagy rizikó, közepes rizikó, kis rizikó és optimális rizikó státus, melyekhez klinikai entitásokat társít (lásd 1. táblázat). 1. Táblázat A szív- és érrendszeri megbetegedések kockázati besorolása nıkben – ajánlás (Mosca et al: Evidence–Based Guidelines for Cardiovascular Disease Prevention in Women) anamnézis ( férfiaknál <55év, nıknél<65 év) • Nık egy vagy több rizikófaktorral ÷ A cerebrovaszkuláris megbetegedés nem jelent feltétlen koszorúérbetegséget, ha az érintett érszakasz a carotisok felett van. Az a. carotis szőkülete (tünettel vagy tünet nélkül) >50%-ban magas kockázati szintet jelent. # Ha a krónikus vesebetegség végstádiumú állapot felé közelít, a rizikó mértéke & Bizonyos betegek szubklinikus kardiovaszkuláris betegsége >20 %- os 10 éves eseményrátát okozhat, ezeket nagy kockázatúakként kell kezelni. @ A több rizikófaktorral bíró nık a kockázatbecslı táblázat alapján a nagy kockázatú A rizikóbecslést követıen az ajánlásokat a megszokott ajánlási szintekkel jellemezve osztályokra bontjuk. I. osztály: a beavatkozás hasznos és hatékony; II. osztály: a bizonyítékok alapján a beavatkozás haszna és hatásossága nem egyértelmően dönthetı el; Iia: a bizonyítékok inkább a beavatkozás haszna mellett szólnak; IIb: a beavatkozás hatékonyságát és hasznosságát kevésbé lehet alátámasztani; III. osztály: a beavatkozásnak haszna nincs, de A rizikó stratifikációnak megfelelıen súlypontozott ajánlás lényege a nık szív- és érrendszeri kockázatának csökkentésére javasolt fı tennivalók összegzése a kockázati Nagy szív érrendszeri kockázat esetén (a Framingham rizikó >20%) • a dohányzás abbahagyása (aktív és passzív egyaránt) • fizikai aktivitás, testmozgás ill. sz.sz kardiális rehabilitáció • diéta • a súlyfölösleg leadása, vagy a testsúly megırzése • a vérnyomás karbantartása • a lipidszintek célértéken tartása - statin terápia • Aspirin terápia • béta-blokkoló terápia • ACE-gátló vagy kontraindikációban ARB-kezelés • diabetesesekben a vércukor optimális kontrollja • a depresszió felkutatása és kezelése • omega-3 zsírsav szedése • fólsav szedése Közepes kockázat esetén (Framingham rizikó 10-20% között) • A dohányzás abbahagyása • fizikai aktivitás, sz sz kard. rehab. • szívbarát diéta • súlykontroll • vérnyomás kontroll • lipid kontroll Kis rizikó esetén (Framingham rizikó <10%) • a dohányzásra vonatkozó intelem • a fizikai aktivitás, testmozgás buzdítása • a szívbarát diéta tartása • súlykontroll • az egyedi rizkófaktorok egyedi kezelésre szükség szerint III. osztályú ajánlás vagyis tiltás a nık szív- és érrendszeri megbetegedésének megelızése céljából a rendelkezésre álló klinikai bizonyítékok alapján: hormonpótló kezelés, az antioxidans kezelés és a kis rizikójú nık aspirinnel történı preventív kezelése. Az Európai Kardiológus Társaság és a Magyar Kardiológiai Társaság nem készített külön ajánlást a nık számára. A II. Magyar Terápiás Konszenzus Konferencián 2005. novemberében aktualizálták a magyar ajánlást ”II. Magyar terápiás konszenzus ajánlás a kardiovaszkuláris betegségek (ateroszklerotikus eredető kardio-cerebrovaszkuláris és perifériás érbetegség) megelızésérıl és preventív kezelésérıl” címmel, mely 13 tudományos társaság közös munkája /47/. A magyar irányelv bevezeti az ún. igen nagy rizikó kategóriát és a már kardiovaszkuláris betegségben szenvedı, és a vagy diabetesszel, vagy dohányzással, vagy metabolikus szindromával vagy akut koronária szindrómával is sújtott beteget érti alatta. Ezekben az esetekben a lipid célértékekben (koleszterin <3,5 mmol/l , LDL<1,8 mmol/l) és a haskörfogat elfogadható mértékében (ffi<94cm, nık<80 cm) még szigorúbb határokat tőz ki célul. A rizikótényezık között megjelentek az újabb típusúak is, az Lp(a ) a CRP, a homicisztein is . Az életmódváltás kellı hangsúlyozása minden irányelv alapvetı gondolata. A hölgyek számára, különösen a menopauza fellépte utáni korban lévı nık számára a kedvezıtlen lipid és szénhidrátháztartásbeli változások, testtömeg aránybeli átalakulások, a hipertónia gyakoriságának a fokozódása, az ülı életmód következtében is fokozódó obezitás miatt azoknak megelızésére, lehetıség szerinti kivédésére alapvetı fontosságú. Következtetések
Az elmúlt évszázad során a nık és a férfiak életkora átlagosan megduplázódott. Az antibiotikumok feltalálásával és az életkörülmények javulásával elértük azt, hogy egyedülinek számítunk a fajok között a történelemben akik a reprodukciós életkornak képesek a dupláját megélni. A nık a reproduktivitás után életüknek - jó esetben - akár több mint felét hormonhiányos állapotban élik le. A reprodutív kor hormonális védelme, adaptációs rendszerei az ováriumok mőködésének befejeztével megszőnnek és maladaptív folyamatok jelennek meg. Ezek között kell említenünk a megnövekedett értónust, a vérzsírok szintjének megváltozását, atherogén irányú eltolódását, a csontrendszer ásványi anyagainak mobilizációját, perifériás vasodilatációk gyakori jelentkezését és az alvászavarok, kognitiv, A posztreproduktív idıszak ösztrogénszint esését követı zavarok krónikus elváltozásokhoz vezethetnek, betegségek kialakulásának teremtenek kedvezı talajt. Így az osteoporosis, a kardiovaszkuláris megbetegedések, a magas vérnyomás, a metabolikus zavarok, a diabetes mellitus fellépte, agyi és idegrendszeri károsodások és az immunrendszerben beálló széleskörő változások figyelhetıek meg. A megnövekedett élettartamban ezek a krónikus megbetegedések válnak a legfıbb morbiditási és haláloki tényezıkké. A betegségek kezelése mellett a megelızésre kell igazán nagy gondot fordítanunk. A veszélyeztetettség megállapításakor a rizikó stratifikáció során a hagyományos kockázati tényezık mellett az újabb típusú rizikófaktorok jelentıségével is számolnunk kell. Ezek pontosabb behatárolása és a hétköznapi használatba történı átültetése még folyamatban van, bár az atheroszklerotikus elváltozás és a gyulladás folyamatának szoros kapcsolata elırevetíti jelentıségüket. Az ovariális mőködés „meghosszabbítása” avagy a hormonok exogén módon történı pótlása logikus lehetıségnek tőnt volna a posztmenopauzális korba érkezett nık kezelésére, de az eddigi próbálkozások, randomizált klinikai vizsgálatok eredményei megcáfolták a várakozásokat. A hölgyek hosszú életkilátásait tovább javítani a „talált” éveiket jó életminıségben leélni akkor lehet majd, ha kellı odafigyeléssel gondozzuk hipertóniájukat, dyslipidaemiájukat, kellıen vigyázunk szénhidrátháztartásuk egyensúlyára, de legfıképpen helyes életvitel kialakításával segítünk nekik megelızni az érrendszeri

Source: http://www.noisziv.hu/admin/files/61.pdf

Tarea 6

Transparencia de la Gestión Pública © PARTICIPACION CIUDADANA Movimiento cívico no partidista Recopilación de las Leyes: Licda. Rosa Acevedo y Marina Hilario Diagramación e impresión: Mediabyte, S.A. Impreso en República DominicanaPrinted in Dominican Republic No. 6 • Interpelación e Impugnación de los Actos PRESENTACIÓN Participación Ciudadana incluyó en su Dec

ww1.abu.edu.ng

International Journal of Animal and Veterinary Advances 1(1): 22-24, 2009ISSN: 2041-2908© M axwell Scientific Organization, 2009 Effect of Aqueous-ethanolic Stem Bark Extract of Commiphora Africana on Blood Glucose Levels on Normoglycemic Wistar Rats 1A.D .T.Goji, 2A.A .U. Dikko, 3A.G . Bakari, 1A. M ohamm ed, 1I. Ezekiel, and 1Y. Tanko¹Departm ent of Hu man ph ysio logy , Ah madu B e

Copyright © 2012-2014 Medical Theses