Wijzigingen in de standaard afhandeling cumarine-interacties

Mutaties in Standaard afhandeling cumarine-interacties
periode november 2002 – oktober 2013
Oktober 2013
Wijziging in de standaard
1. Bij rifampicine/ rifabutine (pag 19) is de passage ‘Een kortdurende kuur van rifampicine (tot
maximaal 4 dagen: geen actie’ verwijderd. Gebleken is dat bij een aantal interacterende geneesmiddelen met rifampicine ook bij gebruik korter dan 4 dagen een effect optreedt. Volgens een recent artikel (NTvG 2013;157:1495-1500) blijkt dat ook kortdurend gebruik al tot inductie kan leiden bij ciclosporine. 2. Bij serotonine-heropnameremmers (SSRI’s) is dapoxetine opgenomen. Dit SSRI is niet geregistreerd als antidepressivum maar wordt is geïndiceerd bij premature ejaculatie. 3. Bij metronidazol (pag 40) is bij punt 6 (overige acties) de hoeveelheid van 2 gram weggehaald. Reden hiervoor is dat niet de hoeveelheid metronidazol met het feit dat metronidazol éénmalig wordt gegeven, een reden is waarom geen actie nodig is.
Wijziging van de attentielijst
1. Een aantal middelen is van de attentielijst afgehaald omdat geen literatuur/ onderbouwing van een
mogelijke interactie was te vinden. Het gaat om colesevelam, bupropion en imatinib.
September 2013
Wijziging in de standaard
1. De tekst bij situatie ‘start fluconazol/ voriconazol’ (meer dan één dag gebruik) is gelijk getrokken
aan de tekst bij ketoconazol/ itraconazol. 2. In het register van opgenomen interagerende middelen is predniso(lo)n opgenomen. De corticosteroïden staan op de attentielijst. 3. In het register van opgenomen interagerende middelen is een aantal veel gebruikte enterale Wijziging van de attentielijst
2. Een aantal middelen is van de attentielijst afgehaald omdat geen literatuur/ onderbouwing van een
mogelijke interactie was te vinden. Het gaat om de volgende geneesmiddelen: nicotinezuur, opmega-3-vetzuren, orlistat en posaconazol. Imatinib is ook van de attentielijst afgehaald. In dit geval wordt het besluit van de Werkgroep Oncolytica-interacties gevolgd.
December 2012
Wijziging in de standaard
1. Metformine is opgenomen op pagina 58 en verwijderd van de attentielijst.
2. Erlotinib, gefitinib en sorafenib zijn opgenomen op pagina 59.

November 2011
Wijziging in de standaard
1. Een antibioticum, die één dag voor profylactische doeleinde wordt gebruikt, hoeft niet te worden
gemeld aan de trombosedienst. Zie hiervoor pagina 21.
Juli 2011
Nieuw opgenomen in de standaard
1. Leflunomide is opgenomen op pagina 57.

Nieuw opgenomen op de attentielijst
3. Noscapine is opgenomen op pagina 59.
Mutaties in de Standaard afhandeling cumarine-interacties.
Bij een nieuw opgenomen interactie wordt de onderbouwing, de literatuur, vermeld. Bij al opgenomen
interacties dit in de loop van de tijd worden toegevoegd.
Januari 2011
Wijzigingen in de standaard
1. Alleen NSAID’s (pag 46) die langer dan 1 week worden gebruikt, moeten aan trombosedienst
2. De inleiding is aangepast. Zelfmanagement is opgenomen.

Mei 2010
Wijzigingen in de standaard
1.
De tekst van antibiotica (pag 21) is aangepast. Conform het HARM-wrestling meldt de apotheker aan de trombosedienst als een patiënt start met een antibioticum. De tekst van de NSAID’s (pag 46) is aangepast. Conform het HARM-wrestling meldt de apotheker aan de trombosedienst als een patiënt start met een NSAID.
Januari 201O
Nieuw opgenomen in de standaard
1.
Darunavir is opgenomen bij de proteaseremmers op pagina 29 Vinflunine is opgenomen bij oncolytica (cytostatische) op pagina 56.
Juli 2009
Nieuw opgenomen in de standaard
1.
(Es)omeprazol is opgenomen op pagina 55. Oncolytica (cytostatische) zijn opgenomen op pagina 56.
Wijziging in de standaard
1.
Miconazol cutaan is ook gecontraïndiceerd. Ook bij cutaan gebruik van miconazol zijn ernstige INR stijgingen gemeld. Omdat voor miconazol cutaan vele alternatieven zijn, is in de standaard gekozen voor vervanging van miconazol. Miconazol is opgenomen op pagina 42. Cotrimoxazol is gecontra-indiceerd Vanwege het ontregelende effect van cotrimoxazol op het stollingsniveau en meegenomen dat er in de meeste gevallen wel een alternatief voor handen is, is cotrimoxazol gecontraïndiceerd. De enige uitzondering is het chronisch gebruik van cotrimoxazol bij pneumocystis carinii pneumonie. Cotrimoxazol is opgenomen op pagina 34. Etravirine is opgenomen bij proteaseremmers en efavirenz op pagina 29. Doripenem is opgenomen bij de antibiotica op pagina 21.
Nieuw opgenomen op de attentielijst
1.
Metformine is opgenomen op de attentielijst. De Commissie heeft diverse meldingen van INR daling ontvangen. Metformine is opgenomen op pagina 57.
Overige
De Voedingssupplementen met vitamine K (fytomenadion) - lijst is niet meer opgenomen in de
standaard omdat deze niet meer up-to-date is.
Adreswijzigingen
NAW gegevens van de Trombosediensten zijn ge-updated.

Oktober 2008
Nieuw opgenomen in de standaard

Mutaties in de Standaard afhandeling cumarine-interacties. Fosaprepitant is opgenomen op pagina 52.
Overige
1.
Bicalutamide niet opgenomen in de standaard In het registratiedossier van bicalutamide wordt gewaarschuwd voor de interactie met een cumarine. In in-vitro studies is eiwitverdringing aangetoond. In de praktijk speelt eiwitdringing nauwelijks een rol, mede omdat dit maar een kortdurend effect is. Een search in de literatuur en navraag bij diverse trombosediensten, gaf geen overtuigend bewijs van deze interactie. Daarom is de interactie bicalutamide en cumarine NIET opgenomen in de Standaard. Bij antitrombotische salicylaten (pagina 47) is een regel opgenomen over maagprotectie.
Adreswijzigingen
NAW gegevens van de Trombosediensten zijn ge-updated.
April 2008
Nieuw opgenomen op de attentielijst
1.
Omega-3-vetzuur (Omacor®) Het is onvoldoende duidelijk of omega-3 vetzuur de werking van cumarine beïnvloedt.
Adreswijzigingen
NAW gegevens van de Trombosediensten zijn ge-updated.

December 2007
Nieuw opgenomen op de attentielijst
1.
Colesevelam (Cholestagel®) Het is onvoldoende duidelijk of deze galzuurbindende hars de werking van het cumarine beïnvloedt en zo ja of het effect zwakker of sterker wordt. Wijziging in de standaard
1.
Piroxicam is gecontra-indiceerd Vanwege de kans verhoogde kans op bijwerkingen zoals maagbloedingen is het indicatiegebied van piroxicam beperkt. Tevens is het gebruik van een cumarine een contra-indicatie geworden (bericht College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, dd 25 juni 2007) Daarom is piroxicam in de Standaard gecontraindiceerd tenzij piroxicam wordt voorgeschreven voor de indicatie spondylitis ankylopoetica (ziekte van Bechterew) of reumatoïde artritis die niet of onvoldoende reageert op andere NSAID’s. Piroxicam is opgenomen op pagina 43. Salicylaten analgetisch en salicylaten antitrombotisch De grens is verlaagd van 300 mg naar 100 mg omdat deze dosis beter aansluit bij de praktijk. Cotrimoxazol Het antibioticum cotrimoxazol versterkt het effect van de cumarines. Andere antibiotica doen dit in veel mindere mate. Om die reden wordt het gebruik van cotrimoxazol afgeraden en de voorkeur gegeven aan een ander antibioticum.
Adreswijziging
Enkele NAW-wijzigingen zijn doorgevoerd.

Juli 2007
Nieuw opgenomen in de standaard

1.
Sitaxentan Sitaxentan (Thelin®) is opgenomen op pagina 54 Darunavir Darunavir (Prezista®) is opgenomen in de groep proteaseremmers en efavirenz op pagina 29. Mutaties in de Standaard afhandeling cumarine-interacties.
Wijziging in de standaard
1.
De naamgeving van de antiretrovirale middelen op pagina 29 is veranderd in proteaseremmers en efavirenz.
Adreswijzigingen
NAW gegevens van de Trombosediensten zijn ge-updated.

Maart 2007
Nieuw opgenomen in de standaard

1. Atazanavir
Atazanavir (Reyataz®) is opgenomen bij de groep ‘Amprenavir, efavirenz, indinavir, lopinavir, nelfinavir, saquinavir en tipranavir’ op pagina 29. Tigecycline (Tygacil®) is opgenomen in de groep antibiotica op pagina 29. Lumiracoxib (Prexige®) is opgenomen in de groep NSAID’s overige op pagina 46.
Wijziging in de standaard
1. Azapropazon
De interactie met azapropazon is uit de Standaard gehaald omdat azapropazon niet meer als handelsproduct en grondstof is te verkrijgen in Nederland.

Januari 2007
Adreswijziging Trombosediensten verwerkt.

Juni 2006
Samenstelling commissie is gewijzigd.
Fouten eruit gehaald
April 2006
Nieuw opgenomen in de standaard
Nieuw opgenomen geneesmiddelen, die qua geneesmiddel, afhandeling en/of werkingsmechanisme
niet kunnen worden samengevoegd met een al opgenomen geneesmiddel, worden achterin de
standaard, en niet tussen de bestaande geneesmiddelen, geplaatst.
Hierdoor wordt verschuiving van paginanummering zoveel mogelijk beperkt.
4. Bosentan
Bosentan (Tracleer®) is opgenomen op pagina 53. De commissie heeft 2 maal en het Lareb 1 maal een melding ontvangen van verlaging INR bij gelijktijdig bosentan gebruik. Waarschijnlijk wordt de hepatisch metabolisme van cumarine door bosentan geïnduceerd. Van bosentan is bekend dat het een inductor van CYP2C9, CYP3A4 en mogelijk van CYP2C19. literatuur Anoniem. Bosentan and coagulation disorders. www.lareb.nl, geraadpleegd 20 maart 2006. Murphy LM, Hood EH. Bosentan and warfarin interaction. Ann Pharmacotherapy 2003;37:1028-31. Tipranavir (Aptivus®) is opgenomen bij de groep ‘Amprenavir, efavirenz, indinavir, lopinavir, nelfinavir en saquinavir’ op pagina 29.
Wijziging in de standaard
Antibiotica
Bij antibiotica is de zinsnede opgenomen waarin wordt gemeld dat bij ernstig zieke patiënten een
ontregeling van de INR bij antibiotica gebruik niet is uit te sluiten.
Mutaties in de Standaard afhandeling cumarine-interacties.
Glucagon
De interactie glucagon en cumarine is niet meer opgenomen in de Standaard.
De reden hiervoor is dat de interactie alleen maar relevant is bij een glucagondoses van 25 mg per
dag of hoger gedurende twee of meer dagen. In dit geval betreft het veelal een betablokkerintoxicatie,
de patiënt wordt op dat moment bewaakt in het ziekenhuis.
NSAID’s
Als maagprotectief middel wordt een protonpompremmer of misoprostol geadviseerd.
Nieuw opgenomen op de attentielijst
1. Posaconazol

September 2005
Nieuw opgenomen op de attentielijst
1.
Fluvastatine Fluvastatine wordt door CYP2C9 gemetaboliseerd. Bij poor metabolizers zou fluvastatine een competitie kunnen aangaan met het cumarine waardoor het cumarine minder snel wordt afgebroken. (Es)omeprazol Bij de commissie interacterende medicatie zijn 2 meldingen van INR stijging tijdens (eso)meprazol-gebruik binnen gekomen. (Es)omeprazol remt het CYP2C19 waardoor het cumarine mogelijk minder snel wordt afgebroken. Nicotinezuur Nicotinezuur is inverband gebracht met kleine maar statistische significante verhogingen van de protrombinetijd.
Aanpassing meldingsformulier interacties cumarines
Dit formulier is zo aangepast dat gegevensuitwisseling met het Lareb en de commissie Interacterende
Medicatie Cumarines makkelijker wordt.
Aanpassing NAW gegevens Trombosediensten
De NAW gegevens van de Trombosediensten zijn bijgewerkt.
Wijziging emailadres
Vragen en opmerkingen over de standaard kunt u nu kwijt op
Lijst van besproken geneesmiddelen
De lijst van besproken geneesmiddelen die niet in de standaard zijn opgenomen of op de attentielijst
zijn geplaatst, is terug te vinden aan het einde van dit document.

November 2004
Nieuw opgenomen in de standaard
Nieuw opgenomen geneesmiddelen, die qua geneesmiddel, afhandeling en/of werkingsmechanisme
niet kunnen worden samengevoegd met een al opgenomen geneesmiddel, worden achterin de
standaard, en niet tussen de bestaande geneesmiddelen, geplaatst.
Hierdoor wordt verschuiving van paginanummering zoveel mogelijk beperkt.
1. Aprepitant
Aprepitant (Emend) is opgenomen op pagina 52. 2. Dexibuprofen
Dexibrufen (Seractil) is opgenomen in de groep NSAID’s, overige op pagina 46. 3. Fosamprenavir
Fosamprenavir (Telzir) is opgenomen in de groep van amprenavir, efavirenz, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir en saquinavir op pagina 29. Mutaties in de Standaard afhandeling cumarine-interacties. Juli 2004
Verwijderd uit de standaard
Colestipol is verwijderd uit de standaard. Er is geen onderbouwing voor de verminderde absorptie van
cumarines bij gelijktijdig gebruik met colestipol.
De naam van de groep Galzuurbindende harsen is vervangen door Colestyramine.

Wijzigingen in de standaard
1. Disopyramide en kinidine (pag 22)
De volgende zin is opgenomen onder punt 6 (Overige opmerkingen en aandachtspunten) De literatuur is niet eensluidend over de klinische relevantie van een interactie tussen een cumarine en disopyramide. 2. Salicylaten, analgetisch (meer dan 300 mg per dag) (pag 45) De volgende zin op opgenomen onder punt 6 (Overige opmerkingen en aandachtspunten) Bij normaal gebruik van methylsalicylaat cutaan treden, voor zover bekend, geen problemen op. Bij gebruik van grote hoeveelheden methylsacliylaat cutaan gedurende langere perioden zijn stollingsproblemen niet uitgesloten.
Juni 2004
Nieuw opgenomen in de standaard
Nieuw opgenomen geneesmiddelen, die qua geneesmiddel, afhandeling en/of werkingsmechanisme
niet kunnen worden samengevoegd met een al opgenomen geneesmiddel, worden achterin de
standaard, en niet tussen de bestaande geneesmiddelen, geplaatst.
Hierdoor wordt verschuiving van paginanummering zoveel mogelijk beperkt.
1. Capecitabine (pag 50)
Fluorouracil (pag 50) Capecitabine (Xeloda) en fluorouracil, twee oncolytica, zijn opgenomen. Bij de commissie Interacterende medicatie cumarines zijn drie meldingen van doorschieten van de INR bij capecitabine en één melding bij fluorouracil ontvangen. Wijzigingen in de standaard
2. Enterale voedingspreparaten met fytomenadion hebben een aparte afhandelingstekst gekregen
en zijn om die reden uit de groep Combinatiepreparaten met fytomenadion verwijderd en geplaatst op pagina 51. Enterale voedingspreparaten met fytomenadion mogen worden gebruikt in combinatie met een cumarine maar omdat ontregeling niet is uit te sluiten, is melding aan de trombosedienst wenselijk.
Voorwoord
In het voorwoord is een disclaimer opgenomen.

Februari 2004
Nieuw opgenomen in de standaard
Nieuw opgenomen geneesmiddelen, die qua geneesmiddel, afhandeling en/of werkingsmechanisme
niet kunnen worden samengevoegd met al opgenomen geneesmiddelen, worden achterin de
standaard, en niet tussen de bestaande geneesmiddelen, geplaatst.
Hierdoor wordt verschuiving van paginanummering zoveel mogelijk beperkt.
1. Rosuvastatine (pag 49)
Rosuvastatine (Crestor), een cholesterolsyntheseremmer, is opgenomen. Bij de commissie Interacterende medicatie cumarines zijn vier meldingen ontvangen, driemaal een bloeding en eenmaal doorschieten van INR, na starten van rosuvastatine. Daarnaast leverde screening door commissieleden van de commissie nog een 20-tal casussen op met verdenking op interactie.
Nieuw opgenomen op de attentielijst
2. Bosentan
Bosentan (Tracleer) induceert de CYP 450 enzymen, CYP2C9 en CYP3A4. In vitro gegevens suggeren ook een inductie van CYP2C19. Hierdoor kan het effect van cumarines worden verminderd. Mutaties in de Standaard afhandeling cumarine-interacties. Bij de commissie Interacterende medicatie cumarines zijn twee meldingen binnengekomen die op een verminderd cumarine-effect na starten van bosentan duiden.
Wijziging in het register
De volgende producten zijn uit de handel en om die reden uit het register verwijderd.
- APaCod
- Clinoril
- Coldrex
- Dumoxin
- Ibumetin
- Relian
- Timentin
- Vesparax
Het volgende product bevat geen geneesmiddel meer die in de standaard is opgenomen.
-

Oktober 2003
Nieuw opgenomen in de standaard
1. Valdecoxib (pag 46)
Valdecoxib (Bextra), een COX-2 remmer, is opgenomen in de groep NSAID’s, overige.
Wijzigingen in de standaard
2. Thyreostatica (pag 15) en thyreomimetica (pag 41)
tekst over mechanisme van interactie is aangepast advies CBO consensus “NSAID-gebruik en preventie van maagschade” overgenomen.
Juni 2003
Nieuw opgenomen in de standaard
1. Voriconazol (pag 38)
Voriconazol (Vfend), een antimycoticum, remt de enzymen CYP3A4, CYP2C9 en CYP2C19. Remming van CYP2C9 kan leiden tot klinisch relevante farmacokinetische interacties met cumarines. Bij één studie resulteerde een gelijktijdige toediening van voriconazol (tweemaal daags 300 mg) met warfarine (30 mg in éénmalige dosis) in een maximale protrombinestijging van 93%. Etoricoxib (Arcoxia), een COX-2 remmer, is opgenomen in de groep NSAID’s overige. Parecoxib (Dynastat), een COX-2 remmer, is opgenomen in de groep NSAID’s overige. Moxifloxacine (Avelox), een chinolon, is opgenomen in de groep Antibiotica. Nieuw opgenomen op de attentielijst
5. Rosuvastatine
Het registratiedossier van Crestor® meldt dat rosuvastatine noch een remmer noch een inductor van P450 enzymen is. Op theoretische gronden is geen invloed op cumarines te verwachten. Toch heeft de commissie Interacterende medicatie cumarines drie meldingen ontvangen, éénmaal een bloeding en tweemaal doorschieten van INR, na starten van rosuvastatine. De relevantie van deze cumarine-interactie is nog onduidelijk.
Wijzigingen in de standaard
6. Rifampicine (pag 19)
Van korte kuren rifampicine (maximaal 4 dagen) is geen relevant stimulerend effect op het metabolisme van cumarines te verwachten, daarom hoeven deze ook niet bij de trombosedienst Mutaties in de Standaard afhandeling cumarine-interacties. 7. Combinatiepreparaten met fytomenadion (pag 20) Bij de lijst van voedingssupplementen met vitamine K, is ook een lijst van enterale voedingspreparaten met fytomenadion (vitamine K) opgenomen. Ook hier geldt dat indien een enteraal voedingpreparaat niet op de lijst is opgenomen, dit niet automatische betekent dat het desbetreffende enteraal voedingpreparaat geen vitamine K bevat
November 2002
Nieuw opgenomen in de standaard
1. Hypericum
Hypericum is een enzyminductor en kan evenals de enzyminductoren carbamazepine en fenobarbital het metabolisme van cumarines versnellen met als mogelijk gevolg een verminderd cumarine-effect. Benzbromaron (Desuric®) is een remmer van CYP2C9. Acenocoumarol, en mogelijk ook fenprocoumon, worden via dit enzym gemetaboliseerd. Gelijktijdig gebruik van benzbromaron en van een cumarine kan resulteren in een versterkt cumarine-effect. Miconazol oraal en orofaryngeaal waren al in de standaard opgenomen. In de herziene versie is miconazol vaginaal hieraan toegevoegd. Rifabutine is gelijkgetrokken met rifampicine. Rifampicine was in 1999 al in de standaard opgenomen. Er zijn meerdere meldingen bij de commissie binnengekomen over wijziging in cumarine-effect na starten van antibioticum gebruik. Deze wijziging in cumarine-effect wordt meestal niet direct veroorzaakt door een farmacokinetische interactie met het antibioticum, maar is een gevolg van een verhoogde afbraak van stollingsfactoren gedurende een infectie en / of koortsperiode. In die zin is antibioticumgebruik door een op een cumarine ingestelde patiënt te zien als een indicator voor destabilisatie. Alleen het gebruik van cotrimoxazol (CYP2C9-remmer) of rifampicine (enzyminductor) leidt tot een duidelijke farmacokinetische interactie en werd om die reden al in een apart hoofdstuk van de Standaard opgenomen. Om die reden zijn nu alle antibiotica die systemisch worden gebruikt, en nog niet in de standaard waren opgenomen, toegevoegd aan de standaard. De volgende antibioticumgroepen zijn toegevoegd aan de standaard: chinolonen (bijv. ciprofloxacine) lepra-middelen (bijv. dapson) lincomycinemiddelen (bijv. clindamycine) smalspectrumpenicillines (bijv. flucloxacilline) tuberculosemiddelen (bijv. ethambutol) overige antibiotica (bijv. fosfomycine)
Nieuw opgenomen op de attentielijst
6. capecitabine (Xeloda®), 5-fluoro-uracil
Capecitabine is een prodrug van 5-fluoro-uracil dat waarschijnlijk CYP2C9 remt, waardoor het effect van cumarines kan worden versterkt.
7. imatinib (Glivec®)
Imatinib toont in vitro aan een competitieve remmer te zijn van CYP2C9. In hoeverre dit een relevante interactie geeft met cumarinederivaten is nog onduidelijk. Bij de commissie Interacterende medicatie cumarines zijn 4 meldingen binnengekomen van INR stijging tijdens bupropiongebruik. In de literatuur is hierover (nog) niets gepubliceerd. Mutaties in de Standaard afhandeling cumarine-interacties. Verwijderd van de attentielijst
9. Van onderstaande middelen zijn geen meldingen binnengekomen bij de commissie. Ook
aanvullend literatuuronderzoek leverde geen gegevens om handhaving op de attentielijst te rechtvaardigen. Het gaat om de volgende middelen: paracetamol terbinafine cisapride cholesterolsynthetaseremmers
NIET in de standaard opgenomen geneesmiddelen, wel besproken in de commissie
generieke naam
specialité
abatacept Orenica adalimumab Humira adefovir Hepsera agalsidase beta agomelatine Thymanax agomelatine Valdoxan alendroninezuur/ calciferol Fosavance alglucosidase alfa ambrisentan Volibris amifampridine Firdapse anagrelide Xagrid anidulafungine Ecaltra argatroban Arganova aripiprazol Abilify atazanavir Reyataz atomoxetine Strattera bazedoxifeen Conbriza becaplermine Regranex bevacizumab Avastin bexaroteen Tagretin bivalirudine Angiox bortezomib Velcade bupropion Wellbutrin, cargluminezuur Carbaglu caspofungine Cancidas catumaxomab Removab ciclesonide Alvesco cidofovir Vistide cinacalet Mimpara colesevelam Cholestagel daptomycine Cubicin darifenacine Emselex dasatinib Sprycel deferasirox Exjade deferipron Ferriprox degarelix Firmagon denosumab Prolia dexmedetomidine Dexdor dexrazoxaan Cardioxane dibotermine duloxetine Cymbalta Mutaties in de Standaard afhandeling cumarine-interacties. eculizumab Soliris efalizumab Raptiva eltrombopag Revolade emtricitabine Emtriva enfuvirtide Fuzeon entecavir Baraclude eplerenon Inspra erlotinib Tarceva exenatide Byetta ezetimib Ezetrol ezetimib/ simvastatine febuxostat Adenuric fingolimod Gilenya frovatriptan Fromirex gadofosveset Vasovist gadoteerzuur Dotarex galantamine Reminyl gefitinib Iressa hexaminolevulinaat Hexivix ibandroninezuur Bondronat iberoga Iberoga idursulfase Elaprase iloprost Ventaris imatinib Glivec indacaterol Onbrez ipilimumab Yervoy ivabradine Procoralan ivermectine Stromectol lacosamide Vimpat lanthaancarbonaat Fosrenol lenalidomide Revlimid liraglutide Victoza maraviroc Celsentri mecasermine Increlex methylnaltrexon Relistor micafungine Mycamine miglustat Zavesca myrtol Geldurat nalmefeen Selincro natazilumab Tysabri nelarabine Atriance nepafenac Nepafenac nilotinib Tasigna nitisinon Orfadin noscapine Noscapine pelargonium sidoïdes olmesartan Olmetec omalizumab Xolair omega-3-vetzuren Omcar orlistat Xenical oseltamivir Tamiflu paliperidon Invega pantitumumab Vectibix papillomavirusvaccin Gardasil paricalcitol Zemplar Mutaties in de Standaard afhandeling cumarine-interacties. pazopanib Votrient pegatinib Macugen pegvisomant Somavert pegzerepoetine Mircera pemetrexed Alimta posaconazol Noxafil prasugrel Efient pregabaline Lyrica prucalopride Resolor raltegravir Isentress rasagiline Azilect rasburicase Fasturtec rasilez Aliskiren retigabine Trobalt rilpivirine Edurant rituximab Mabthera rivaroxaban Xarelto romiplostim Nplate rosiglitazon/metformine Avandamet sapropterine Kuvan saxagliptine Onglyza silodosine Silodyx sitagliptine Januvia solifenacine Vesicare somatropine Omnitrope sorafenib Nexavar sugammadex Bridion sutinib Sutent tafluprost Saflutan telbivudine Sebio temozolomide Temodal teriparatide Forsteo ticagrelor Brilique tocilizumab Roacterma trepostinil Remodulin ulipristal Ellaone ustekinumab Stelara vardenafil Levitra varenicline Champix vernakalant Brinavess ximelagatran +melagatran Exanta zonisamide Zonegran = Mutaties in de Standaard afhandeling cumarine-interacties. Mutaties in de Standaard afhandeling cumarine-interacties.

Source: http://www.fnt.nl/media/docs/cumarine/cumulatiefwijziging_okt_2013.pdf

Mycochele

Medical data is for informational purposes only. You should always consult your family physician, or one of our referral physicians prior to treatment. term and extensive use the benefits of chelates are lost with thenonspecific removal and reduction of the essential trace metals. Chelation therapy can be a double edge sword like steroid therapythat can help or put the patients at greater ris

Letter tothe editor

doi:10.1053/rmed.2001.1164, available online at http://www.idealibrary.com ondose inhaler, not with a nebulizer, except for eightnewly diagnosed COPD cases (three from group 1 and¢ve from group 2). We assessed visual acuity, slit-lamp examination, in-The risk of exacerbating pre-existing or undiagnosedtraocular pressure (IOP) and iridocorneal angles at theacute angle-closure glaucoma in

Copyright © 2012-2014 Medical Theses