Zsidok-keresztenyek.eu

Eszter könyve, mely 2400 évvel ezel˝ott íródott, különbözik minden más Tenach (Ószövetség) írástól: Ez az egyetlen könyv a Bibliában, ahol a tíz részben egyetlen egyszer sem fordul el˝oIsten neve, legyen az:לא-El, יהלא-Elohim vagy הוהי-JHWH! A zsidó bölcsek érdekes magyarázatot adnak erre: Minden ami Eszter könyvében áll, titokzatos és lepecsételt. A név רתסא-Eszter ez volt az ˝o perzsa neve; mely a רתס-szeter vagy aרתסה-heszter szóból jön, ami ’rejtekhelyet ill. elrejtettet’ is jelent.
Az egész könyvben érzékelhet˝o Isten jelenléte ’elrejtetten’.
Tehát lépjünk bátran a ”Király” elé mint egykor Eszter, hogy népünk és Izráel népéért könyörögjünk! (Bevezet˝o a fordítótól) Purim egy exilium (szám˝uzetés) utáni ünnep - mint a chanukka - tehát a babiloni fogság után A zsidó nép megmentésének történetét a - diaszporában - örökíti meg, mégpedig a Perzsa Birodalomban Achasvéros (I.Xerxes; i.e. 486-465) uralkodása alatt.
A zsinagógákban felolvassák Eszter könyvét, mind a 10 részt.
Minden alkalommal, amikor a zsidó gy˝ulöl˝o Hámán neve jön, egy purim-kerepl˝ovel(?) lármáznak. Az ünnepélyes purim-lakoma épp úgy hozzátartozik, mint az a szokás, hogyegymásnak (különösen a szegényeknek) Hámán-füleket (háromszög˝u omlóstészta-süteményt)ajándékoznak.
Az ember maszkot tesz föl, és jelmezbe öltözik, - és mint egykor Mordokáj - pompásan felöltözve; amivel a szükségb˝ol az örömbe való átmenetet ábrázolják ki.
Purimkor - Isten h˝uségére a nehéz id˝okben - emlékezik az ˝ A ”pur” elv alapján minden másképp forog, megmutatják Isten útjai.
A gonosz terv a ”pur” a zsidók ellen készült, (ahogy ma is történik), de a végén a (pur) javukra fordult, úgy hogy megvédhették magukat.
S˝ot így keletkezett egy módi, hogy a pogányok közül sokan a judaizmushoz csatlakoztak! A védelmi harc a gonosz ellen Adar hó 13-án volt, ezért egy nappal utána Adar 14-én ünnepelnek, egy kivétellel: Mivel a f˝ováros Susán fallal volt körülvéve, a harc egy nappaltovább tartott. Ezért ünnepelnek mind a mai napig a fallal kerített városban mint Jeruzsálem, Az évszázadok alatt jöttek és mentek a ”Hámánok”. Napjaink Hámánja Ahmadinedjad, Iránból jön. El akarja Izráelt törölni a térképr˝ol és ráadásul ugyabból az országból jön:Perzsiából! A történelmi Hámánt és 10 fiát felakasztották.
A nürnbergi háborús b˝unösök tárgyalásán érdekes módon ugyancsak 10 náci-nagyság lett Egy további dolog: Hámán, Agágnak az amálekiták királyának utódja volt, akit Saul királynak meg kellett volna ölnie, de ˝o megkímélte az életét -, mint egy kör, mely végülis bezárul.
Mordokáj Saul király házából jön (ezért kéri Esztert˝ol, hogy ne árulja el származását). Nos,Saul és Agág utódai 500 évvel kés˝obb találkoznak a világ színpadán.
Engedelmeskedett volna Saul Istennek és az egész amálek népet Isten parancsa szerint kiírtotta volna (aki Izráel legnagyobb ellensége volt Egyiptom óta), a zsidó nép úgy akkor, mint ma, kevesebb veszély között élt volna.
A ”pur” mutatja, hogy milyen gyorsan születik döntés egy egész nép kiírtására.
Azt olvassuk, hogy Hámán tulajdonképpen csak Mordokájt akarta egyedül megölni, mert nem hajolt meg el˝otte. Amikor tudomására jutott, hogy Mordokáj zsidó, döntött úgy, hogy azegész zsidó népet kiírtja. Eszter 3,6 Látjuk, mint választ ki Isten embereket, legyenek Eszter vagy Mordokáj, küls˝o szépség, bölcsesség vagy/és istenfélelem, hogy célját elérje. Eszter volt az összeköt˝o híd Mordokáj és akirály között.
S˝ot egy érdekes párbeszédet olvashatunk Eszter és Mordokáj között a negyedik részben! A kulcs szó a 4,14-ben van:Mert ha te most ez id˝oben hallgatván hallgatsz (néma tudsz maradni), a szabadulása és megmentetése a zsidóknak más helyr˝ol fog el˝oállni, te azonban, és apád háza, elpusztulsz.
Ki tudja, vajon nem éppen e mostani id˝o miatt jutottál-e király(n˝o)i méltóságra? Ezt a kérdést önmagunknak is fel kell tennünk! A mai napon hol vagyunk? A megfelel˝o helyen, a megfelel˝o id˝oben, a megfelel˝o elhivatásban-e, - hogy királyunk el˝ott, aki a királyok O népéért, a mi népünkért könyörögjünk? Purim egy öröm és gy˝ozelmi ünnep!NAI israel heute, Michael Schneider

Source: http://www.zsidok-keresztenyek.eu/bibliaiskola/pdf/magyarazat_a_purimhoz.pdf

Microsoft word - food storage ingredients & nutrition

Food Storage Ingredient & Nutrition Info Breakfast BLUEBERRY PANCAKE INGREDIENTS: Enriched bleached flour (flour, niacin, reduced iron, thiamine mono-nitrate riboflavin), artificial blueberry nuggets (dextrose, partially hydrogenated soybean and cottonseed oils, flour, citric acid, cellulose gum, maltodextrin, pectin, artificial flavor, blue #1, red #40), sugar, soya flour, corn su

Microsoft word - uttam_budhathoki_cv

UTTAM BUDHATHOKI , BPharm MPharm DOB : 15 November 1977. Sex : Male. Nationality : Nepalese. Marital Status : Married. Permanent Address: Kirtipur Municipality, Ward No. 15, Kathmandu, Nepal. GPO Box 25442 (Kathmandu) Temporary Address: Staff Quarter, Kathmandu University, Dhulikhel, Nepal. Mailing Address : Department of Pharmacy, Kathmandu University, GPO Box 6250, (

Copyright © 2012-2014 Medical Theses