M_f_t_k_repert2

Magyar Filozófiai Társaság Közleményei Készítette: Balog Éva, Laczkó Sándor 1. évfolyam 1901.
1. füzet
1. Magyar Filozófiai Társaság megalakulása. Történeti előzmények. 3-4. 2. Az előkészítő bizottság 1900. évi november 19-én tartott értekezlete. 5-12. 3. Az 1901. évi május hó 25-én tartott alakuló közgyűlés jegyzőkönyve. 13-18. 4. Az előkészítő bizottság elnökének, dr. Bokor Józsefnek megnyitó beszéde. 19-31. 5. A megválasztott elnök, dr. Emmer Kornélnek üdvözlő beszéde. 32-36. 6. A Társaság alapszabályai, a jóváhagyási záradékkal. 37-42. 8. Az 1901. évi november 24-iki, első felolvasó ülés tárgysorozata. 47-48. 9. A Társaság további működésre vonatkozó tudnivalók. 48. 2. évfolyam 1902.
2-3. füzet
10. Felhívás a Magyar Filozófiai Társaság t. tagjaihoz. 1-4. 11. Emmer Kornél elnöki megnyitó beszéde. 5-15. 12. A filozófiai irányok különbözőségének gyökereiről és megegyeztetésük lehetőségéről 13. Felfogásbeli tévedéseink törvényszerűsége /Ranschburg Pál. 46-62. 14. Darwin és Spencer. Kép az emberi gondolkodás történetéből /Pekár Károly. 63-89. 15. A szép és a tetszés /Weber Károly. 90-96. 16. Palágyi Menyért: Neue Theorie des Raumes und der Zeit. /Posch Jenő. 97-111. 17. Folyóiratok szemléje: Athenaeum, Budapesti Szemle, Az Eszme. 112-115. 18. Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. 116-120. 4. füzet
19. Újabb német bölcsészeti áramlatok /Palágyi Menyhért. 1-9. 20. Comte Ágost élete és művei /Kun Sámuel. 10-40. 21. Allgemeine Aesthtetik von Jonas Cohn /Böhm Károly. 41-44. 22. Folyóiratok Szemléje: Vierteljahrschrift für wissenschaftliche, Philosophie und 23. Az álom és unalom. Körkérdés /Posch Jenő. 47-49. 24. Felhívás a Magyar Filozófiai Társaság tagjaihoz. 50-52. 5. füzet
26. A filozófia társulati mívelésének feltételeiről /Bokor József. 2-8. 27. Az élet bölcselete /Fekete József. 9-32. 29. Üdvözlő levél Wundt Vilmoshoz. Válasz az üdvözlő levélre. 34-35. 30. A magyar filozófiai irodalom bibliográfiája. 36. 31. A számvizsgáló bizottság jelentése. 37. 34. Bölcseleti szolidaritás és a szerkesztő megjegyzése /Kun Sámuel. 44-47. 35. A filozófia családfája és a magyar filozófia. 48. 3. évfolyam 1903.
6. füzet
36. Wundt jelentősége a filozófiában /Rácz Lajos. 1-11. 37. A legújabbkori házassági ethikáról /Buday Dezső. 12-28. 38. Pollák Illés: Erősek és gyengék. /Bokor József. 29-45. 40. Tarlózás a körkérdés körül. 46-47. 7-8. füzet
41. Wundt jelentősége a filozófiában (II.) /Rácz Lajos. 1-16. 42. Elmélkedések az életről /Lechner László. 17-71. 43. Pekár Károly: A filozófia története /Rácz Lajos. 72-90. 44. Eugen Heinrich Schmitt: Die Gnosis, Grundlagen der Weltanschauung einer edleren 46. Felhívás a Magyar Filozófiai Társaság tagjaihoz. 96. 9. füzet
47. Az álom és jelentősége /Szitnyai Elek. 1-17. 48. Imperiálizmus és liberálizmus /Réz Mihály. 18-29. 49. A műélvezet lélektana /Lázár Béla. 30-40. 50. Emberszeretet /Bokor József. 41-45. 51. Fekete József: Az élet bölcselete /Tankó Béla. 46-55. 52. Adatok a figyelem lélektanához /Ranschburg Pál. 56-58. 53. Éltes Mátyás: Adatok a gyengetehetségű gyermek képzet- és szókincsének 54. Lehmann: Az idegműködés természetéről /Ranschburg Pál. 60-61. 4. évfolyam 1904.
10. füzet
57. Jegyzőkönyv az 1903. november 29-iki közgyűlésről. 1. 58. A nagy szám törvénye / Schweiger Lázár. 1-12. 59. Kőrösy József bírálata a fenti értekezésről. 13-25. 60. Kelen Ferenc hozzászólása. 26-27. 61. Schweiger Lázár záróbeszéde. 28-30. 62. A hipnotikus állapot pszichológiai mivoltáról /Pekár Károly. 31-42. 63. Titkári jelentés a közgyűlésről. 43-44. 64. A számvizsgáló bizottság jelentése. 44. 65. Pénztári kimutatás, mérleg és költségvetés. 45. 66. Jászi Oszkár: Művészet és erkölcs /Kelen Ferenc. 46-56. 11. füzet
67. Nyilvános felolvasó ülés Spencer Herbert emlékére 1904. január 17-én.,1. 68. Spencer élete /Pekár Lároly. 2-6. 69. Spencer bölcseletének általános méltatása /Lechner László. 7-26. 70. Nyilvános felolvasóülés Kant Immanuel emlékére 1904. január 31-én. Elnöki 72. Az uralom elve a családban /Réz Mihály. 40-46. 73. Híradás a közgyűlésről, könyvészet. 47-48. 12. füzet
74. Hit és tudás. Visszaemlékezés Jókaira /Bokor József. 1-19. 75. Az agy látja az agyat /Vida Sándor. 20-36. 76. Bokor József elnöki megnyitó beszéde. 37. 78. A számvizsgáló bizottság jelentése. 39. 80. Filozófiai előadások az egyetemen. 41-42. 81. A Magyar Filozófiai Társaság választmánya az 1904-1907. ciklusra. 43. 82. A Magyar Filozófiai Társaság tagjainak névsora. 44-47. 13-14. füzet
83. A szellemi tehetségek eredete /Szitnyai Elek. 1-15. 84. Locke halálának kétszázados évfordulója alkalmából /Palágyi Menyhért. 16-49. 85. Ismerettani elmélkedések /Lechner László. 50-118. 86. Az ismerettan alapvetése /Palágyi Menyhért. 119-120. 87. A gyermeki elme fejlődése és működése, különös tekintettel a szellemi rendellenességekre 88. Az ismeretelméleti kategóriák problémája. Szerzői jelentés /Pauler Ákos. 129-131. 5. évfolyam 1905.
15. füzet
90. Idea és Ideál értékelméleti fontossága /Böhm Károly. 1-35. 91. A tudományos pedagógia feladatai /Weszely Ödön. 36-57. 92. Ch. Féré: Travail et Plaisir, Nouvelles études expérimentales de psychomécanique /Polgár 93. Roy és Juquelier: Ismétlődő motorikus afázia egy morfinomániásnál /Polgár Gyula. 64. 94. P. Ephrussi: Kísérleti adalékok az emlékezet tanához /Polgár Gyula. 65. 95. Eugen Reiman: A nap és holdnak a horizonton való látszólagos nagyobbodása /Polgár 96. Bertil Hammer: A figyelem-ingadozás elméletének kísérleti kritikájához /Polgár Gyula. 16. füzet
97. A művelődéstörténet elméletéről /Hornyánszky Gyula. 1-16. 98. Tudat és valóság /Pauler Ákos. 17-28. 99. Jean Baruzi: Leibniz három kiadatlan mystikus dialogusa /Polgár Gyula 29-32. 100. Paul Carus: The Monist /Polgár Gyula. 32-35. 101. The American Journal of Psychology /Babits Mihály. 36-39. 17. füzet
102. Az osztályharcok energetikája /Buday Dezső. 1-17. 103. Az ősvalóság /Bárány Gerő. 18-35. 104. Enyvvári Jenő: A kategóriák dedukciójának újabb irodalmából. 36-45. 105. Az V. nemzetközi pszichológiai kongresszus. 45-56. 6. évfolyam 1906.
1. füzet
106. Egy modern államregény /Bokor József. 1-21. 107. A logikai érték elmélete /Polgár Gyula. 22-38. 108. Ókori Lexikon /Rácz Lajos. 39-44. 109. André Laland: Documents et remarques sur la conscience des mots dans le langage. /P. 110. Dromard: Néhány általában „tic” névvel jelölt mozgásjelenség összehasonlító lélektana. 111. Szitnyai Elek: A hibás gondolkodás. 47-48. 112. A Magyar Filozófiai Társaság közgyűléseinek actái. A közgyűlés jegyzőkönyve. 49-54. 113. Egyesületünknek járó külföldi folyóiratok jegyzéke. 55-56. 2. füzet
114. A gyermektanulmányozás mai állapota [1. rész] /Nagy László. 57-90. 115. A kritika lélektana /Dénes Lajos. 91-105. 116. Böhm Károly: Az ember és világa /b. j. 106. 117. Nagy László: Fejezetek a gyermekrajzok lélektanából. 107. 118. Stojits Iván: Teozófia és a teozófiai mozgalom. 108-109. 119. S. Bell: A szerelmi élet ébredése. 110. 120. G. Ch. Schwarz: Über Nervenheilstätten und die Gestaltung der Arbeit als 121. G. B. Cutten: Egy különös lelkiállapot. 111-113. 122. W. Weygandt: Beitrag zur Lehre von den psychischen Epidemien /Sz. E. 113. 123. A. Heywood: A szagok asszociatív képessége /Szemethy Béla. 114-116. 124. Harold H. Joachim: Absolut és relativ igazság /Babits Mihály. 117-118. 126. A vezető és nagy emberek hatása a haladásra és a művészet fejlődésére [1. rész] 127. Korunk világnézete /Karl Lajos. 131-142. 128. A gyermektanulmányozás mai állapota [2. rész] /Nagy László 143-151. 129. Böhm Károly: Az ember és világa /Szitnyai Elek. 152-157. 130. B. Kidd: Társadalmi evolutió /Jász Géza. 158-165. 131. Pierre Roy: A hypochondriáról. 166-168. 132. L. Marchand: A syphilis etiológikus szerepe lelki betegeknél. 169. 133. R. Senet: A nyctophobia a gyermekeknél /Babits Mihály. 169. 134. Olasz filozófiai társaságok /Vida Sándor. 170-171. 135. Arthur Michell: Az álmodásról, nevetésről, pirulásról /Szemethy Béla. 172-174. 136. Imre Sándor: Magyar vonások nevelésünkben /Szitnyai Elek. 175. 138. A vezető és nagy emberek hatása a haladásra és a művészet fejlődésére [2. rész] 139. A komikumról /Szigetvári Iván. 186-196. 140. Laoce életbölcselete /Stojits Iván. 197-214. 141. Negyedik országos elmeorvosi értekezlet /Szitnyai Elek. 215-219. 142. Ányos István: Az okviszony ismerettana. 220-221. 143. Enyvvári Jenő: A productiv képzeleterő viszonya a transsendentatis apperceptióhoz a 144. Bálint Antal: A következtetés elmélete. 222. 147. Bleuler: Bewusstsein und Association /Sz. E. 225. 148. Simonyi Zsigmond: Középiskolai műszótár /Rácz Lajos. 226-227. 149. M. Marquard: Pesszimizmus a klasszikus ókorban /Szelényi Ödön. 228. 7. évfolyam 1907.
151. Természetmegismerés és metafizika [1. rész] /Karl Lajos. 1-8. 152. A determinizmusról [1. rész] /Bárány Gerő. 9-19. 153. Egy lengyel filozófus a keleti bölcsészet fejlődéséről (Straszewski Móricz.) [1. rész] 154. Krausz Jakab: Bevezetés a filozófiába /-s. –s. 25-29. 155. Menger Antal: Új erkölcstan /Szitnyai Elek 30-33. 156. Schopenhauer Arthur: Életbölcsesség. Aforizmák ford. Kelen Ferenc; Életbölcselet ford. 157. Az olasz filozófia társaság első közgyűlése /Vida Sándor 37-39. 159. Magyar filozófiai irodalom 1906-ban 46. 160. Külföldi filozófiai irodalom 1906-ban 47-56. 162. Nietzsche filozófiája [1. rész] /Burján Károly 65-80. 163. Természetmegismerés és metafizika [2. rész] /Karl Lajos 81-92. 164. A determinizmusról [2. rész] /Bárány Gerő 93-103. 165. Egy lengyel filozófus a keleti bölcsészet fejlődéséről (Straszewski Móricz.) [2. rész] 166. Voluntarisztikus kriticizmus/ Enyvvári Jenő 110-115. 167. Egy és más a geniusról, Havelock Ellis és Andrew Wilson, ford. Szemethy B. – Jahresbericht der Phil. G. a. d. Univerität zu Wien – A külföld lélektani irodalma 116- 168. Társulatunk életéből - Kongresszus – Az első magyar bölcselő emlékezete 126-128. 169. Az élet és a tudomány főbb kérdései Metschnikoff, Ostwald és Haeckel műveiben 170. Nietzsche filozófiája [2. rész] /Burján Károly. 140-160. 171. Természetmegismerés és metafizika [3. rész] /Karl Lajos. 161-179. 172. Bayle Péter, a felvilágosodás előharcosa/ Rácz Lajos. 180-192. 173. Szelényi Ö.: A filozófia alapfogalmai. 183. 174. Szelényi Ö.: Öngyilkosság és etika. 184-185. 175. Imre S.: Apáczai Csere János. 186. 176. Horváth Kornél: Filozófia az orvostudományban. 186-187. 177. A Magyar Tudománytörténeti Egyesület alakulása. 187-190. 178. A IV. Elmeorvosi értekezlet munkálatai. 191. 179. Babarczi Schwartzer O.: A korlátolt beszámíthatóság. 191. 180. M. Alsbereg: Die Grundlagen des Gedächtnisses /Karl Lajos. 191-192. 181. Leibniz értekezések Vida S. előszavával. 192. 182. Emerson Ralph Waldo /Tankó Béla. 193-204. 183. Eszmék és aforizmák /Horváth Kornél. 205-217. 184. Természet megismerés és metafizika [4. rész] /Karl Lajos. 218-224. 185. Pauler Ákos: Az ethikai megismerés természete /Szitnyai Elek. 226-232. 186. F. Beck: A koponya nagysága és az agyvelő súlya. 233-234. 187. Gesell: A fiúk és leányok kézírásáról. 234-235. 188. Bisett Pratt: Types of Religions Belief. 235. 189. Harrison Toron: Az érzéki csalódásról ford. Szemethy B. 235-238. 190. Gall Jenő: A modern socialis viszonyok kialakulása. 239-240. 191. Társulatunk életéből, rendkívüli közgyűlés, új tagok. 241-244. 8. évfolyam 1908.
192. Elnöki megnyitó beszéd /Medveczky Frigyes. 1-6. 193. Bodnár Zsigmond és az ő törvénye. /Rácz Lajos. 7-24. 194. Bourdeau I.: A jelenkori gondolkodás mesterei /Szitnyai Elek. 25-30. 195. Confucius: Ta-hió (Nagy tudomány) /Szelényi Ödön. 31. 196. Levél a szerkesztőhöz /Pauler Ákos. 32-33. 197. Olasz Filozófiai Társaság II. közgyűlése. 34-36. 198. Magyar filozófiai irodalom 1907-ben. 37-38. 199. Társulatunk életéből, közgyűlés, új tagok. 39-48. 200. A határhaszon elmélete és a psychofizikai alaptörvény. /Jankovich Béla. 49-72. 201. H. Münsterberg: Philosophie der Werte /Pauler Ákos. 73-77. 202. Henri Bergson: L’Evolution Creatrice /Ányos István. 78-87. 203. Max Verworn: Die Mechanik des Geisteslebens /Szitnyai Elek. 88-91. 204. Th. Ziehen: Das Gedächtniss /Szitnyai Elek. 92-93. 205. Perczelné Kozma Flóra: Felolvasások és közlemények a modern vallásbölcsészet és 206. Társulatunk életéből, új tagok. 95-100. 207. Megemlékezés Than Károlyról. Elnöki beszéd /Medveczki Frigyes. 101-117. 208. A Fechner-féle psychophysikai törvény a seismologiában /Kövesligethy Radó. 118-133. 209. A Häckel-Chwolson-féle vita /Bozóky Endre. 134-148. 210. E. Meumann: Intelligenz und Wille /Sz. 149-153. 211. Th. Ribot: Die Psychologie der Aufmerksamkeit /Sz. 154. 212. Max Verworn: Die Frage nach den Grenzen der Erkenntniss /Sz. 155-156. 213. August Forel: Die Gehirnhygiene der Schüler /Szitnyai Elek. 157. 214. Karl Vorländer: Geschichte der Philosophie /R. L. 158-161. 215. Társulatunk életéből, új tagok 162-164. 9. évfolyam 1909.
216. Intuitio és bizonyosság /Pauler Ákos. 1-19. 217. Duns Scotus és a "Kétféle igazság" /Trikál József. 20-30. 218. Néhány észrevétel az esztétika és ethika autonómiájáról /Medveczky Frigyes. 31-38. 219. Henri Poincaré: Tudomány és feltevés /Zemplén Győző. 39-40. 221. J. Lachelier: Etude sur le syllogisme suivies de l’observation de Platner et d’une note sur 222. O. M. Reutter: Die Seele der Tiere im Lichte der Forschung unserer Tage /Gorka 223. Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története /Medveczky Frigyes. 52-54. 224. Finkey Ferenc: A tételes jog alapelvei és vezéreszméi /Bernolák Sándor. 55-64. 225. Elnöki megnyitóbeszéd /Medveczky Frigyes. 65-79. 226. Mystika az értékelméletben /Böhm Károly. 80-110. 227. W. Wundt: Logik 3. Aufl. /Pauler Ákos. 111-113. 228. D Hilbert: Grundlagen der Geometrie /Suták József. 114-115. 229. W. Bieganski: Medizinische Logik /Kollarits Jenő. 116-119. 230. H. Ebbinghaus: Abriss der Psychologie /Kornis Gyula. 120-124. 231. F. Picavet: Esquisse d’une historie générale et comparée desphilosophies médioévales 232. Concha Győző: Báró Eötvös József állambölcselete és a külföldi kritika /f. 126-128. 234. Alexander Bernát: Művészet /R. 131-132. 235. Székely György: A lelki élet ismertetése /s. 133-141. 236. Egyesületi élet; új tagok. 142-144. 237. Adalékok a fiatalkorú bűntettesek psychologiájához /Balogh Jenő. 145-180. 238. Az asszociáció szerepe a szépérzelmek keletkezésében és lefolyásában /Mitrovics 239. Max Wundt: Gesichte der griechischen Ethik I. /Hornyánszky Gyula. 198-203. 240. Emile Boutroux: Science et religion /Ányos István. 204-210. 241. Ernst Cassirer:Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wiessenschaft /Pauler 242. Bernard Brunhes: La dégradation de l’énergie /Wodetzky József. 214-217. 243. O. Willmann: Die wichtigsten philos. Fachausdrücke /cz. 218. 244. J. A. Endres: Geschichte d. mittelalterlichen Philosophie /cz.218-219. 245. Egyesületi élet; új tagok 219-220. 246. Antiphon panlogismusa /Hornyánszky Gyula. 221-232. 247. Tanulmányok Szent Ágoston bölcseletéről [1. rész] /Trikál József. 233-264. 248. M. Adler: Marx als Denker /Földes Béla. 265-267. 249. H. Paul: Principien der Sprachgeschichte /Gombocz Zoltán. 268-269. 250. F. Schur: Grundlagen der Geometrie /Suták József. 270-272. 251. P. Janet: Les Nevroses /Kollarits Jenő 273. 252. M. Planck: Die einheit des physikalischen Welrbildes /Bozóky Endre. 274. 253. A. Weissmann: Die Selectionstheorie /Gorka Sándor. 275-277. 254. W. Ostwald: Grosse Manner /Kg. 278-279. 255. Grabmann: Die Geschichte der scholastischen Methode /cz. 280. 256. Wang-Ch’ung: Selected Essays /Ágner Lajos. 281-282. 10. évfolyam 1910.
257. Az associatiót elősegítő és gátló tényezők /Moravcsik Ernő. 1-28. 258. Tanulmányok Szent Ágoston bölcseletéről [2. rész] /Trikál József. 29-44. 259. Gyulai Pál † Elnöki megnyitó beszéd /Medveczky Frigyes. 45-47. 260. Jelentés a genfi pszichológiai kongresszusról /Weszely Ödön. 48-53. 261. H. Poincaré: „Science et Méthod” /Suták József. 54-58. 262. Jonas Cohn: „Voraussetzungen und Ziele des Erkennens” /Pauler Ákos. 59-60. 263. De la méthode dans les science /Pauler Ákos. 61. 264. Henri Bergson: Essai sur les données immédiates de la conscience /Ányos István. 62-64. 265. A. Riehl: Der philosophische Kriticismus I. 2. Aufl. /Ányos István. 65. 266. Giesswein Sándor: Társadalmi problémák és keresztény világnézet /d. v. 66-67. 267. Finkey Ferenc: A magyar büntetőjog /A. P. 68-70. 268. Balogh Jenő: Nyomor és bűntettek /f. gy. 71-72. 269. Weszely Ödön: A modern pedagógia útjain / p. gy. 73-74. 271. Filozófiai szükségleteink és az ethikai renaissance /Medveczky Frigyes. 77-97. 272. Az igaz fogalmának formalizálása a synthetikus logikában /Kőnig Gyula. 98-106. 273. Az 1909. év nevezetesebb filozófiai eseményeiről /Pauler Ákos. 107-121. 274. Észrevételek Verworn általános élettanának jellemzéséhez /Udránszky László. 122-135. 275. Goeber: Die vorsokratische Philosophie /Hornyánszky Gyula. 136. 276. Wundt: Die Principien der mechanischen Naturlehre /Zemplén Győző. 137-142. 277. Kowalewski: Die klassischen Probleme der Analysis des Unendlichen /Suták József. 278. Boriac: La psycholgie inconnue /Ányos István. 144-145. 279. Titchener: Lectures on the elementary psychology of feeling and attention /Kornis 280. Kiss János: Isten megismerése a látható világból /w. 148-150. 281. Jász Géza: Az igaz, a szép és a jó /i. k. 151. 282. Társulati élet, titkári jelentés, számvizsgáló bizottság jelentése 152-160. 283. A hippokratesi gyűjtemény ismerettana és logikája /Hornyánszky Gyula. 161-178. 284. A tudomány fogalmáról /Pauler Ákos. 179-201. 285. A chemiai theoriák újabb irodalmához /Liebermann Leó. 202-203. 286. Ramon Y. Cajal: Histologie du systéme nerveux de l’home et des vertébrés /Lenhossék 287. Sigmund Freud. Zur Psychopathologie des Alltagslebens /Moravcsik Ernő Emil. 207- 288. W. James: A pluralistic Universe /Ányos István. 209-211. 289. W. Windelband: Der Wille zur Wahrheit /Kornis Gyula. 212-214. 290. Jos Mausbach: Die Ethik des heiligen Augustinus /Czakó Ambró. 215-218. 291. Broder Christiansen: Philosophie der Kunst /k. j. 219-220. 292. Deutsche Mystiker: Bd. I. Seuse /cz. 221. 293. Egyesületi élet, új tagok. 222-224. 294. Pierre Leroux és Pecqueur társadalom-bölcselete /Földes Béla. 225-252. 295. Az energia fogalma és szerepe a természettudományokban /Zemplén Győző. 253-269. 296. In memoriam. (W. James, Emmer Kornél, Katona Lajos.) Elnöki megnyitó beszéd 297. A. Prins: La défense sociale et les transformations du droit pénal /Balogh Jenő. 277-282. 298. G. Budde: Die Wandlung des Bildungsideals in unserer Zeit /Fináczy Jenő. 283-286. 299. Hastings Berkeley. Mysticism in modern mathematics /Suták József. 286-290. 300. St. Leduc: Théorie phisico-chimique de la vie et génération spontanée /Kollarits Jenő. 301. Volkmann: Erkenntnisstheoretische Grundzüge der Naturwissenschaften /Wodetzky 302. Egyesületi élet, új tagok, titkári jelentés, számvizsgáló bizottság jelentése, beküldött 11. évfolyam 1911.
303. Képzettársulás és jelentésváltozás /Gombocz Zoltán. 1-14. 304. A halmazelméletben fellépő logikai problémák /Suták József. 15-40. 305. Adatok a biológia elméletéhez /Bernátsky Jenő. 41-58. 306. Böhm Károly új ismeretelméleti tanulmányának elemzése /Tankó Béla. 59-69. 307. Dudek János: Származástan és világnézet /s. 70-71. 308. Hornyánszky Gyula: A görög felvilágosodás tudománya /Pauler Ákos. 72-76. 309. Emlékkönyv Alexander Bernát 60. születésnapjára /n. 77-78. 310. Egyesületi élet – a szerkesztő búcsúja. 79-80. 311. Néhány reflexió a filozófiáról és a filozófiai társaságok életéről /Medveczky Frigyes. 312. Adatok az emlékezés pathologiájához /Ranschburg Pál. 96-116. 313. Az 1910. év nevezetesebb filozófiai eseményeiről /Pauler Ákos. 117-131. 315. Felhívás tagjainkhoz és olvasóinkhoz 142-144. 316. A bábeli harmónia praestabilita a panbabylonisták felfogása szerint /Kmoskó Mihály. 317. Kant kriticizmusa és a modern értékelmélet /Ányos István. 173-195. 318. Beszéd Böhm Károly felett /Schneller István. 196-202. 319. Allgemeine Geschichte der Philosophie /Pauler Ákos, Schmidt József, Kmoskó Mihály, Jankovich Béla, Hornyánszky Gyula, Czakó Ambró, Ányos István. 203-216. 320. J. Reinke: Grundzüge der Biologie /Bernátsky Jenő. 217-218. 321. Th. Ribot: Problémes de psychologie affective /Kornis Gyula. 219-220. 322. Szitnyai Elek: Az életfilozófia problémái /s. n. 221-224. 323. Helvétius paedagogiája /Fináczy Jenő. 225-256. 324. Normatív elvek az ethikában, jogban és aesthetikában /Ányos István. 257-286. 325. Physikai és psychikai okság /Kornis Gyula. 287-309. 326. Wlad. Tatarkiewicz: Die Disosition der Aristotelischen Principen /Pauler Ákos. 310- 327. Dingler: Die Grundlagen der angewandten Geometrie /Suták József. 314-315. 328. A. Ross: Social Psychology /Hornyánszky Gyula. 316-317. 329. F. Enriques: Probleme der Wissenschaft /Wodetzky József. 318-325. 330. Trikál József: A keresztény bölcselet akaratelméletének kifejlődése a XV. századig /Z. 12. évfolyam 1912.
332. Reinke célszerűségi elve a biológiában /Bernátsky Jenő. 1-19. 333. Isaac de Stella és Clairvaux-i Alcher lélektana [1. rész] /Czakó Ambró. 20-33. 334. Eduard Zeller’s Kleine Schriften /Hornyánszky Gyula. 34-36. 335. Subconscious Phenomena by H. Münsterberg, Th. Ribot, Pierre Janet, I. Jastrow, B. 336. Alfred Fouilleée: La pensée et les nouvelles écoles antiintellectualistes /Ányos István. 337. William Stern: Die differentielle Psychologie in ihren methodischen Grundlagen /Kornis 2. és 3. szám
338. Jogtudomány és jogbölcselet /Medveczky. 49-61. 339. A lényegismeret Bergson tanában és a régi filozófiában /Prohászka Ottokár. 62-82. 340. A negyedik nemzetközi filozófiai kongresszus (1911. Bologna.) /Pauler Ákos. 83-95. 341. A világnyelv kérdése /Giesswein Sándor. 96-104. 342. A logika mint értéktudomány /Ányos István. 105-137. 343. Irodalmi túltengés a filozófiában /Posch Jenő. 138-152. 344. Az utódgondozás elve a biológiában és az emberi társadalomban /Bernátsky Jenő. 153- 345. Whitehaed: An introduction to mathematics /Suták József. 176-177. 346. Frischeinsen-Köhler: Wissenschraft und Wirklichkeit /Ányos István. 178. 347. Hertwig: Allgemeine Biologie /Gorka Sándor 2-3. 179-183. 348. Schinz: Anti-Pragmatisme /i. v. 2-3. 184-186. 349. Somló: Az érték problémája /s. n. 2-3. 187-192. 350. A sorképzés principiuma /Pauler Ákos. 193-223. 351. Tömegpsychologia és görög történet /Hornyánszky Gyula. 224-245. 352. A legújabb kor értékelméleti törekvései /Ányos István. 246-262. 353. Isaac de Stella és Clairvaux-i Alcher lélektana [2. rész] /Czakó Ambró. 263-272. 354. In memoriam: Henri Poincaré. Emlékbeszéd /Medveczky Frigyes. 273-287. 355. M. Horten: Die pilosophischen Systeme der spekulativen Theologen im Islam / 356. L. Brunschvigg: Les étapes de la philosophie mathématique /Suták József. 290-293. 357. M. Verworn: Kausale und konditionelle Weltanschauung /Zemplén Győző. 294-296. 13. évfolyam 1913.
358. Emmer Kornél emlékezete /Magyary Géza. 1-13. 359. A hal-symbolum Egyiptomban. Történelmi adalék a vallásbölcselethez /Mahler Ede. 14- 360. Játék, művészet és munka [1. rész] /Posch Jenő. 33-57. 361. J. Kollarits: Character und Nervosität /Jendrásik Ernő. 58. 362. W. Spranger: W. von Humboldt und die Humanitätsidee /Hornyánszky Gyula. 59-61. 363. The Svedberg: Die Existenz der Molecüle /Buchböck Gusztáv. 62-63. 364. Schmied-Kowarzik: Umriss einer analytischen Psychologie /Kornis Gyula. 64-67. 365. E. Le Roy: Une philosophie nouvelle. Henri Bergson /Halasy-Nagy József. 68-71. 366. Mikola S.: A fizikai alapfogalmak kialakulása /b. s. 71-72. 367. A néprajzi tudomány fejlődése a modern gondolkozás történetében /Katona Lajos († 368. A psychés műveletekhez csatlakozó physikai tüneményekről /Moravcsik Emil. 84-94. 369. Játék, művészet és munka [2. rész] /Posch Jenő. 95-121. 370. L. v. Schroeder: Bhagavadgita /Schmidt József. 122-124. 371. Henri Berr: La synthése en hitoire /Kornis Gyula. 125-128. 372. A. E. Taylor: Varia Socratica /Vargha Béla. 128-131. 373. H. G. Opitz: Die Philosophie der Zukunft /Tankó Béla. 131-132. 3. és 4. szám
374. Az alaptények /Kőnig Gyula. 133-148. 375. A modern logika irányai /Pauler Ákos. 149-158. 376. Az impressziókról /Lechner Károly. 159-188. 377. Vallástörténeti és vallásbölcseleti tanulmány a régi egyiptomiakról /Mahler Ede. 189- 378. A lét és az érvény problémájának kifejlődése /Ányos István. 211-252. 379. H. Vaihinger, Die Philosophie des Als ob /Tankó Béla. 253-269. 380. G. Anschütz: Spekulative, exacte und angewandte Psychologie /Kornis Gyula. 269-271. 14. évfolyam 1914.
1. és 2. szám
382. A geometria logikai épületének felépítése /Suták József. 1-34. 383. A tér és idő fogalma a relativitás elvének megvilágításában /Zemplén Győző. 35-50. 384. Instrumentális felfogások a modern tudományelméletben /Ányos István. 51-89. 386. H. Münsterberg: Grundzüge der Psychotecnik /Kornis Gyula. 126-131. 387. Jahrbücher der Philosophie /s. n. 131-132. 388. O. Külpe: Die Realisierung /Ányos István. 132-136. 389. A legújabb Fichte-, schelling- és Scheiermacher-kiadások /Halasy-Nagy József. 136- 3. és 4. füzet
390. Bevezetés a tárgyelméletbe /Polgár Gyula. 141-152. 391. A metafizikusok lélektanához /Halasy-Nagy József. 153-162. 392. A monadologia első formája az újkori filozófiában /Szemere. 163-174. 393. A kiválaszttás és a kiegészítés a történeti megismerésben /Fogarasi Béla. 175-192. 394. A vallás pszichogenetikus vizsgálata /Czakó Ambró. 193-219. 395. P. Natorp: Über Plato’s Ideenlehre /Pauler Ákos. 220. 396. W. Winderband: Die Hypothese des Unbewussten /Kornis Gyula. 221-224. 397. K. Joel: Die philosophische Krisis der Gegenwart /Tankó Béla. 225-235. 398. É. Boutroux: Tudomány és vallás a jelenkori filozófiában /Halasy-Nagy József. 236- 399. R. Eucken: Hauptprobleme derReligionphilosophie der Gegenwart /Szelényi Ödön. 240- 400. H. Leuba: A psychological study of religion /Czakó Ambró. 243-245. 401. Th. Ribot: La vie inconsciente et les mouvements /k. r. 246-248. 403. Medvecky Frigyes gyászjelentése. 251.

Source: http://tarstud.bibl.u-szeged.hu/M_F_T_K_repert2.pdf

Microsoft word - treatmentsforminordiscomobgynv4.doc

Treatments for Minor Discomforts Colds, Congestion, Cough, Mucinex DM, Coricidin D, Neo-Synephrine Nose Drops (not nose spray), and Seasonal Allergies: Saline drops, Tylenol Cold/ Sinus/ Allergy, Sudafed, Robitussin (plain) PE, Dimetapp Extentabs, Dimetapp Elixir, Chlor-Trimeton 4mg, Plain Benadryl, Claritin, Actifed, Non-medicated cough drops. Sore Throat: Chloraseptic Spray, Cepa

Sanco-2007-03703-00-00-en-tra-00 (ru)

Maximum permissible levels (MPLs) of residues of active substances of pesticides in fresh food products of plant origin fixed by Russian legislation in accordance with Hygiene Standard (GN) 1.2.1323-03 MPLs of active substances MPLs in other types of food products in line with the MPL of an active substance file:///C|/Users/Alejandro/Downloads/untitled-2.htm (1 de 29) [28/09/2008

Copyright © 2012-2014 Medical Theses