20023_1.p65

Lääkkeet ja ammattikuljettaja
Ammattikuljettaja joutuu ammattinsa vuoksi ajamaan paljon Suomen teillä. Ajovuorot muodostuvat jos-kus kohtuuttomankin pitkäkestoisiksi, lepoaikasäännöistä huolimatta. Lisäksi työtä leimaa epäsäännölli-syys, mikä säätelee sekä ravinnon nauttimista että lepäämistä. Lyhyesti sanottuna ammattikuljettajan työon fyysisesti voimia kysyvää, terveyden kannalta rasittavaa. netaan. Sen vuoksi ajamisen Diapaamia voi tavata esim.
kannalta vaaralliset lääkkeet kauppanimillä. Diapam, Me- on merkitty Suomessa varoi- dipam, Stetsolid, Tensopam, merkitty punaisella kolmiol- nimellä Temesta ja oksatse-la, parasta olisi, että lääk- taja ei ajaisi moottoriajoneu- uni- ja rauhoittavat lääkkeet olosuhteet, jotka altis- Ajokykyä huonontavat
tavat kuljettajan esim. lääkkeet
Ammattikuljettaja lääkkei-
den käyttäjänä
kärin määräystä, lääkeresep- Liikenteen kannalta keskei- Ammattikuljettaja herkis-
tyy lääkkeiden käytölle
lääkkeitä, joiden ostamiseen huonontavia lääkeaineita taessa rahtareiden keskimää- lääkärin ohjeiden mukaan lääkkeet sekä voimakkaat ki- piinien käyttäjä voi tulla Moottoriajoneuvon kuljetta- usein myös bentsodiatsepii- bentsoja enemmän kuin mie- että ammatista johtuvaa rasi- minen lääkityksen alaisena neiksi. ”Bentsoja” käytetään het, mutta ikääntymisen tusta ei rahtarien vapaa-aika- on aina huomionarvoinen ne sitten vapaasti ostettavis- unilääkkeinä. Usein lääk- sa tai reseptiperusteisia huo- keen kauppanimi ei välttä- Psykomotorisia kykyjä
mahdollisesti huonontavat
lääkkeet
sodiatsepiineja ovat lääkeai- Edellä käsiteltyjen lääkeai- nenimeltään diatsepaami, lo- neryhmien psykomotorisia ratsepaami ja oksatsepaami. kykyjä heikentävät vaiku- Rahtarit-lehti 3/2002
Tietoa*Taitoa*Turvallisuutta
Uudet antihistamiinit, töä niin että aineet vaikutta- mos-kuten esim.Cirrus, koholin vaikutukset muuttu- löinkin suositellaan keskus- ten hoitopäivien aika- vat. Useimmiten alkoholi te- telua lääkärin kanssa ennenna.
hostaa lääkkeen vaikutuksia, ajoon lähtöä.
Toinen asia on vahvat lääkä- pahimmillaan myrkytystilan. ajokykyä huonontavat vai- säätelevät ajosuoritusta. Ma- rin määräyksestä nautittavat tietysti masennuksen syvyy- tavat keskushermostoon hei- tuen ammattikuljettajien on destä – huonontaa ajokykyä. kentäen selvästi ajokykyä.
Masennuksen hoidossa käy- Tässä tilanteessa kuljettajan Vastuukysymykset
merkkejä tavallisimmista ys- Lääkkeiden käyttö liiken- känlääkkeistä ovat Codesan, teessä on lopulta pulmalli- ajamisen kannalta. Vaikeam- Rosita, Huumaantuneena min säädeltävissä on tilanne, ajavien kuljettajien tienvar- jolloin kuljettajalla on satun- sitestauskokeilu, 2002 sesti liikenteessä haitallisik- yleensä kolmiolla varustettu- naisempia tauteja, joidensi. Kuitenkin hoidon alussa ovat Klorproman, Orsanil ja ajo siltä erää siihen asti kun-Peraysin.
nes varmuus ajokelpoisuu-desta varmistuu.
Antihistamiineja sisältävät
mm. allergia-, kutina- ja

Sekakäyttö
matkapahoinvointilääkkeet.
Antihistamiineilla esim. Ata- useamman kuin yhden lää-rax, Lunerin on väsyttävä ja Rahtarit-lehti 3/2002
Tietoa*Taitoa*Turvallisuutta

Source: http://www.rahtarit.fi/tekstit/2002_03_laakkeet.pdf

vhhdoctor.org

INTRACEREBRAL HEMORRHAGE (ICH) ADMITTING ORDERS INTRACEREBRAL HEMORRHAGE (ICH) ADMITTING ORDERS CODE STATUS DIAGNOSIS ATTENDING MD: ___________________________ NEUROLOGIST: ___________________________ CARDIOLOGIST: ___________________________ ALLERGIES WEIGHT ____________ kg NIHSS Score:_____________________________ Glasgow Coma Scale:___________________________

Microsoft word - ivp - 2007.doc

Pembroke Regional Hospital Diagnostic Imaging Department X-RAY EXAMINATION OF THE KIDNEYS (I.V.P.) These examinations are done Monday to Friday by appointment only. Our booking office willcontact you with an appointment date and time. As no daycare service provisions are available, please make alternate arrangements for your children. Please make sure to bring your Health Card an

Copyright © 2012-2014 Medical Theses