Microsoft word - raktaksa.mrl.doc

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA
VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT
MAKSUT

1 §
YLEISTÄ

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja
valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet
määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden
säännösten* nojalla.

2 §
RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA (MRL 125 §)

2.1
Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen sekä kerrosalaan laskettavan tilan
lisääminen
lisäksi rakennuksen / laajennuksen kokonaisalan mukaan 2.2 Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän asuinrakennuksen, tällaisen asuinrakennuksen lisärakennuksen tai samalla rakennuspaikalla olevan asumiseen liittyvän varasto- tai talousrakennuksen tai katoksen rakentaminen rakennusta kohti lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 2.3 Tilapäinen rakennus tai rakenteeltaan yksinkertainen, lämmöneristämätön, hallimainen rakennus tai katos, joka liittyy muuhun kuin asumiseen rakennusta kohti lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 2.4 Korjaus- ja muutostyö (MRL 125,2 §), joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin rakennusta kohti lisäksi korjattavan / muutettavan rakennuksen tai sen ’) Taksan perusteena olevat muut säännökset: aravalaki, maaseutuelinkeinolaki, pelastustoimilaki, väestötietolaki, uhkasakkolaki, naapuruussuhdelaki ja näihin liittyvät asetukset Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen (MRL 125,3§) rakennusta kohti lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 2.6 Loma-asunnon käytön muuttaminen pysyvään asumiseen rakennusta kohti lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 2.7 Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa
3 §
LUVANVARAISTEN TOIMENPITEIDEN VALVONTA (MRL 126 §, MRA 62 §)

Toimenpiteen luvanvaraisuuden arvioimiseksi
suoritettu paikalliskatselmus / -tarkastus
rakennusta tai toimenpidettä kohti

4 §
ILMOITUKSENVARAISTEN TOIMENPITEIDEN VALVONTA (MRL 129 §, MRA 62, 63 §)

Kunnan rakennusjärjestyksen mukaisen
ilmoituksen käsittely

5 §
PURKAMISEEN LIITTYVÄ VALVONTA

5.1
Rakennuksen tai sen osan purkaminen rakennusta kohti
5.2 Rakennuksen purkamisilmoituksen käsittely 6 §
MAISEMATYÖLUPA (MRL 128 §)

6.1
Maisemaa muuttava maanrakennustyö

7 §
POIKKEUKSEN MYÖNTÄMINEN RAKENTAMISTA TAI MUUTA TOIMENPIDETTÄ
KOSKEVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ, MÄÄRÄYKSISTÄ, KIELLOISTA JA MUISTA
RAJOITUKSISTA (MRL 171 §)

Poikkeuksen myöntäminen
Vähäinen poikkeus rakennusluvan yhteydessä
8 §
VOIMASSA OLEVAAN LUPAAN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSET

8.1
Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista varten (MRL 143 §)
rakennusta kohti
8.2 Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn loppuunsaattamista varten 8.3 Tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen asetetun määräajan jälkeen 8.4 Lupapäätöksessä asetetun muun lupaehdon muuttaminen
9 §
ALOITUSKOKOUS JA KATSELMUKSET SEKÄ TARKASTUKSET

9.1
Aloituskokouksen pitäminen (MRL 121 §, MRA 74 §)
9.2 Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva ylimääräinen katselmus tai tarkastus (MRA 76,4 §) 10 §
VASTAAVIEN JA ERITYISALAN TYÖNJOHTAJIEN HYVÄKSYMINEN
Rakennustyön vastaavan työnjohtajan hyväksyminen

11 §
RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MAALLE MERKITSEMINEN JA
SIJAINTIKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN (MRL 150 §, MRA 75 §)

11.1
Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen sekä sijaintikatselmuksen
toimittaminen
Kun kyseessä on enintään kaksiasuntoinen asuinrakennus,
tällaisen asuinrakennuksen lisärakennus tai samalla
rakennuspaikalla asumistarkoituksiin liittyvä varasto tai
talousrakennus taikka erillinen katos, sekä maatilan
tuotantorakennukset ja viljankuivaamot, maksu on
Pihamaan korkeuksien tarkastaminen ennen loppukatselmusta Aidan paikan merkitseminen tai sijaintikatselmuksen toimittaminen kultakin rajamerkiltä
Kun kysymyksessä on pohjapinta-alaltaan enintään olemassa olevan rakennuksen suuruinen
asuirakennuksen laajennus, kevytrakenteinen pieni varasto- tai talousrakennus taikka katos
(enint. 15 m²), on maksu puolet 1. kohdan mukaisesta maksusta.
12 §
RAKENNUSRASITTEET (MRL 158 §, 159 §, 160 §)

Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen,
poistaminen tai rasitejärjestely rasitetta kohti

13 §
AIDAN RAKENTAMINEN (MRA 82 §)

Rakennusvalvontaviranomaisen hakemuksesta antama määräys aidan
rakentamisvelvollisuudesta ja / tai aidan laadusta, sijoituksesta sekä kustannusten
jakautumisesta naapurien kesken
päätös
14 §
RAKENNUSTYÖN HAITTOJEN VÄLTTÄMINEN (MRA 83 §)

Rakennusluvassa tai rakennustyön aikana voidaan määrätä haittojen välttämiseksi
tarpeellisista toimenpiteistä (työmaan aitaaminen, suojarakenteet henkilö- ja
omaisuusvahinkojen estämiseksi, toimenpiteet liikenne- ja muiden häiriöiden välttämiseksi
sekä rakennustyön järjestämiseksi niin, ettei työmaasta aiheudu kohtuutonta haittaa
naapureille tai ohikulkijoille).
määräys

15 §
YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN (MRL 161 §, 162 §)

Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon,
vähäisen laitteen, rakennelman tai laitoksen
sijoittamista koskeva päätös
Edellä mainitun toimenpiteen sijoittamista koskeva muutospäätös
16 §
KIINTEISTÖJEN YHTEISJÄRJESTELY (MRL 164 §)

Rakennusvalvontaviranomaisen kiinteistön omistajan aloitteesta antama määräys
korttelialueen tai sen osan taikka kiinteistöön liittyvän tilan yhteisestä käytöstä
määräys


17 §
LUONNOLLISEN VEDENJUOKSUN MUUTTAMINEN KIINTEISTÖLLÄ (MRL 164 §)

Hakemuksesta annettu määräys haitan
korjaamisesta tai poistamisesta

18 §
VIRANOMAISEN SUORITTAMA KUULEMINEN JA LAUSUNNOT
(MRL 133 §, MRL 173 §, MRA 65 §, MRA 86 §)

18.1
Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta
ilmoittaminen naapuria kohti
18.2 Kunnallisen ilmoituksen julkaiseminen 18.3 Katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden arvioimiseksi 18.4 Kuuleminen poikkeusta koskevan hakemuksen johdosta (MRL 173 §) 18.4.2 Hakemuksesta kuuluttaminen / lehti-ilmoitus
²) Lisäksi peritään todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut tämän määrän ylittävältä osalta.
19 §
ALOITTAMISOIKEUS (MRL 144 §)

Luvan antaminen hakemuksesta rakennustyön tai muun toimenpiteen
suorittamiseen vakuuden turvin osaksi tai kokonaan
ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman

20 §
RAKENNUTTAJAVALVONTA (MRL 151 §, MRA 78 §)

20.1
Päätös valvontasuunnitelmasta

Mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä jää
rakennuttajan valvottavaksi, tulee rakennusvalvontamaksusta antaa vastaava alennus.
Alennus on enintään 50 % lupamaksusta, pois lukien rakennuksen paikan ja korkeusaseman
merkitsemisen osuus maksusta.
Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on rakennusvalvontamaksu
suoritettava alentamattomana ellei rakennusvalvontaviranomainen erityisistä syistä toisin päätä.
20.2
Ulkopuolinen tarkastus
Ulkopuolisen asiantuntijan antaman lausunnon käsittelyn kustannuksista vastaa
rakennushankkeeseen ryhtyvä aihetuneiden kustannusten mukaisesti.
21 §
PAKKOKEINOPÄÄTÖKSISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT (MRL 180 §, 182 §,
uhkasakkolaki 10 §, 15 §)

21.1
Viranhaltijan työn keskeyttämismääräys (MRL 180,1 §) ja
lautakunnan keskeyttämisen poistamis- tai pysyttämispäätös
(MRL 180,2) sekä päätös tehdyn työn tai laiminlyönnin
oikaisemisesta määräajassa (MRL 182,1 §)
21.2 Uhkasakon asettamispäätös (MRL 182,2 §) 21.3 Teettämisuhan asettamispäätös (MRL 182,2 §) 21.4 Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkoL 10 §) 21.5 Teettämisuhan täytäntöönpanopäätös (uhkasakkoL 15 §)
Pakkotoimenpiteen tulee kohdistua MRL:n 145 §:n mukaiseen luvan hakijaan tai toimenpiteen
suorittajaan.
22 §
KOKOONTUMISTILOJEN JA -ALUEIDEN TARKASTUS (MRA 54 §)
Mikäli haetussa rakennusluvassa tai toimenpideluvassa pyydetään vahvistettavaksi
henkilöiden enimmäismäärä, lisätään lupamaksuun ainoastaan kokoontumishuoneiston
perusmaksu
kokoontumishuoneistoa kohti
lisäksi kokoontumishuoneiston kokonaisalan mukaan
Suuren hallimaisen kokoontumishuoneiston kokonaisalasta otetaan maksua määrättäessä
huomioon 1000 m² ylittävältä osalta huomioon puolet.
Kokoontumisalueiden tarkastus
kokoontumisaluetta kohti

23 §
VIRANOMAISTEHTÄVIÄ ARAVA-, KORKOTUKI- TAI MAASEUTUELINKEINOLAIN
PERUSTEELLA

Tarkastukset ja vaihetodistukset
rakennustarkastajan lausunto maatilan rakennuksista
Tässä mainitulla tarkoitetaan erikseen suoritettavaa tarkastusta, jota ei voi sovittaa
rakennuslupaan liittyvien katselmuksien yhteyteen.
24 §
KESKENERÄINEN RAKENNUSTYÖ

Mikäli rakennustyö on aloitettu, mutta rakentamista koskeva lupa on rauennut ennen
rakennuksen käyttöönottoa ja uutta lupaa haetaan pääosin alkuperäisen suunnitelman
mukaisena, peritään hankkeesta 2 §:n mukainen maksu 50 %:lla alennettuna.

25 §
MAKSUN MÄÄRÄMINEN KOROTETTUNA (MRL 145 § 2 mom.)

Mikäli toimenpide havaitaan asian käsittelyn yhteydessä aloitetuksi, peritään hankkeesta
suoritettava maksu 50 %:lla korotettuna ylimääräisten kulujen ja hankaloituneen valvonnan
vuoksi.
26 §
MAKSUN SUORITTAMINEN

Maksu, joka sisältää myös 11 §:n mukaisista toimenpiteistä perittävät maksut, on suoritettava,
kun lupapäätös on annettu.
Em. toimenpiteistä peritään uudisrakennuksen osalta maksu neljän pisteen merkitsemisestä tai
jos on kysymys laajennuksesta, kahden pisteen merkitsemisestä ellei rakennustarkastaja ole
erikseen määrännyt merkittäväksi useampia pisteitä.
Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu.
27 §
MAKSUN PALAUTTAMINEN

27.1
Luvan raukeaminen
Mikäli rakennuslupa tai muu lupa on rauennut tai rakennuttaja luvan voimassa ollessa luopuu siitä, luvan haltijalle palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan vain, mikäli rakennustyö on aloittamatta. Maksun palautusta on haettava yhden vuoden kuluessa luvan raukeamisesta. 12 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty. 27.2 Uuden luvan käsittely vanhan ollessa voimassa Jos rakennuttaja rakennusluvan ollessa voimassa luopuu siitä ja hakee lupaa suorittaa rakennustyö uusien rakennuspiirustusten mukaisesti, hyvitetään 50 % aikaisemmin suoritetusta maksusta uuden hakemuksen maksua määrättäessä. 12 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty. 27.3 Myönnetyn luvan toteutuminen osittain Mikäli rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on osittain rauennut, määrätään hakemuksesta palautettavan maksun suuruus siitä valvontamaksun osasta, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua. Mikäli rakennuslupa on rauennut, mutta sitä koskeva rakennustyö on kesken rakennuttajasta johtuvasta syystä, ei maksuja palauteta.
Mikäli muu lupa kuin rakennuslupa on rauennut, noudatetaan maksua palautettaessa
soveltuvin osin tämän kohdan perusteita.
27.4
Lupahakemuksen peruuttaminen tai hylkääminen tai oikaisuvaatimuksen tekeminen
Mikäli lupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista,
mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään 25 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta.
12 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole
ryhdytty.
Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisuvaatimuksen lautakunnalle ja
lautakunta muuttaa viranhaltijan kielteisen päätöksen ja myöntää luvan, peritään hakijalta
maksuperusteiden mukainen maksu. Maksua määrättäessä otetaan hyvityksenä huomioon
viranhaltijapäätöksestä jo mahdollisesti peritty maksu. Palautuksen määrä lasketaan maksun
määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan.

28 §
ARKISTO-, REKISTERI- JA KOPIOPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

Kaava- tai karttaote
Pöytäkirjanote ja muu oikeaksi todistettu asiakirjajäljennös Tavanomaista enemmän työtä kuten asiakirjojen seulontaa, lajittelua tai muuta vastaavaa edellyttävästä arkisto- ja kopiopalveluista
29 §
KOKONAISALAN LASKENTA

Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalan lasketaan kerrosten, kellareiden ja ullakon
alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina. Mukaan ei lasketa 160 cm matalampia tiloja
eikä parvekkeita.
Tätä määritelmää soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan tai säiliön, katoksen tai
vastaavan rakennelman kokonaisala.
Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperusteen mukaisesta
kokonaisalasta huomioon 1000 m² ylittävältä osalta 75 % ja 2000 m² ylittävältä osalta 50 %.
30 §
MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO

Nämä maksuperusteet ovat Punkalaitumen kunnanvaltuuston hyväksymät 19.12.2002 ja tulevat
voimaan 1.1.2003 alkaen.
Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä kunnassa voimassa
olevien maksuperusteiden mukaan.

Source: http://www.punkalaidun.fi/punkalaidun_netti/liitetiedostot/editori_materiaali//17270.pdf

Microsoft word - xxxi congresso sosi.doc

Prof. A.Reibaldi Presidente Prof. G.Lodato Vice-Presidente Dott. S.Azzaro Consigliere Consigliere Dott. L.Casano Consigliere Dott. F.Valvo Consigliere Dott. P.Colosi Segretario-Tesoriere XXXI Congresso Hotel Centro Congressi Baia Samuele Ragusa 7-8-9 Aprile 2006 L’Informazione, il Consenso e la Responsabilità nella pratica oculistica qu

Facial intake form

WELCOME TO HIRED HANDS DAY SPA & SALON (Facial Form) Name: ____________________________________________________________Home Phone:_________________________ Address:__________________________________________________________ Work Phone:__________________________ City:_________________________________ ________ State:________ Zip:__________ Cell:_________________________ Occupation:________

Copyright © 2012-2014 Medical Theses