Udkast til forskningsplan7

Forskningsplan  for  afd.  Q  
Indledning
Det har været vanskeligt at få overblik over den forskning, der foregår i afdeling Q, fordi mange mennesker er involveret på kryds og tværs og forskningen foregår ofte ikke af officielle kanaler. Det har derfor også været et vigtigt formål med denne plan at gøre forskningen kendt og registreret både intern og ekstern i forhold til organisationen. Ved udformningen af planen er der ydermere foretaget en række valg, for at sikre, at den ikke skulle blive for voluminøs. Fx hvad forstår vi ved en forsker? hvordan definerer vi et projekt? Disse valg er åbne for diskussion, men det har været forskningsudvalgets ambition, at planen trods alt er konsistent og tro overfor de valg, der er foretaget. Det er afdelings Q’s håb, at denne plan dels kan bruges til orientering overfor potentielle ansøgere til ledige stillinger i fremtiden, dels overfor allerede ansatte personaler, som forhåbentligt selv får lyst til at starte egne projekter eller være med i andres. Det er således vores ambition at styrke forskningen på alle niveauer og blandt alle faggrupper i afdelingen. Vi vil fremme den undrende afdeling, der reflekterer over egen praksis og videreudvikler denne på systematisk 1. Oversigt over forskningsmedarbejdere
Med forskningsmedarbejdere er er forstået medarbejdere, som har været forskningsaktive (dvs. har publiceret i peer-review’ede tidsskrifter, været aktiv i eller vejledt på projekter) i 2011 eller som har planlagt at være det indenfor de næste år. Aagard, Jørgen. Overlæge, lektor, dr.med. Ashkanian, Mahmoud, 1. reservelæge, ph.d. Bennedsen, Birgit. Overlæge, lektor, ph.d. Christensen, Signe Engkjær, reservelæge Davidsen, Annette Sofie, 1. reservelæge, ph.d. Hansen, Poul Erik Buchholtz. Ledn. overlæge Ladegaard, Nicolai. Psykolog, ph.d.-studerende Larsen, Erik Roj. Overlæge, lektor, ph.d. O´Toole, Mia S. Psykolog, ph.d.-studerende Pedersen, Christian Møller. Ledende psykolog Rosenberg, Nicole. Chefpsykolog, professor, ph.d. Valbak, Kristian. overlæge, lektor, ph.d. Vandborg, Sanne K. Psykolog, ph.d.-studerende Videbech, Poul. Professor, ledn. overlæge, dr.med. 2. Oversigt over PhD-studerende inkl. projekttitel
Ladegaard, Nicolai. Psykolog, ph.d.-studerende: ”Socialkognitive dysfunktioner hos patienter med depression”. Vejledere: Poul Videbech, Erik Roi Larsen, Paul H. Lysaker, Dept. of Psychiatry, Indiana School of Medicine, Indianapolis, USA. O´Toole, Mia S. Psykolog, ph.d.-studerende: Emotionskontrol ved socialfobi. Vejledere Nicole Rosenberg, Thomas Nielsen, Esben Hougaard, Psykologisk institut, Anders Degn, Nørr, Hanne. Psykolog, ph.d.-studerende: Panikaangst - oplevet kontrol. Vejledere: Prof. Esben Hougaard, Psykologisk Institut, AU, Raben Rosenberg, Mikkel Arendt. Vandborg, Sanne K. Psykolog, ph.d.-studerende: ”Neuropsykologiske forhold hos patienter med OCD”. Vejledere: Prof. Per Hove Thomsen, Anders D Pedersen, Hammel 3. Oversigt over delestillinger:
− stillinger delt mellem klinik og forskning: Flere af ovennævnte medarbejdere er de facto delt mellem klinik og forskning, men ikke nødvendigvis de jure. En stor del af forskningen foregår også i fritiden. Der er foreløbig en overlægestilling, som de jure er delt på 2 dages forskning og 3 dages klinik pr uge. En psykologstilling er delt på 3 dage forskning − En 1. reservelægestilling delt mellem afdelingen (3 dage) og en forskningsinstitution (2 4. Afdelingens prioriterede forskningsområder de næste 5 år
Områder opdeles på grundforskning, translationel forskning og klinisk forskning Fastlæggelse af mål for forskningsindsatsens ydelser, hvorledes disse monitoreres Følgende projekter er højt prioriterede i afd. Q og vil starte såfremt der opnås finansiering hertil enten fra Psykiatrien i Region Midt eller fra eksterne fonde. Grundforskningsprojekter
i samarbejde med Center for Psykiatrisk forskning: Poul Erik Buchholzt Hansen, Raben Rosenberg, Gregers Wegener, Ove Wiborg: Transcranial Magnetic stimulation in FSL/FRL genetic rat model of depression: Neurotrophins and hippocampal neurogenesis. Translationelle projekter
Ph.d. projekt: Læge Nanna Platz og Poul Videbech: Det Danske ECT/MR projekt. En undersøgelse af om der sker forandringer i hjernen efter ECT: Hjerneskade Poul Videbech: Forudsigelse af opståen af PTSD ved hjælp af neuropsykiatrisk undersøgelse herunder MRI af danske Afghanistan veteraner. Poul Videbech, prof. Jens Christian Sørensen, Neurokirurgisk afd. Århus Sygehus, Erik Roi Larsen, Mahmoud Ashkanian, Poul Erik Buchholtz Hansen: Effekten af Deep Brain Stimulation overfor behandlingsrefraktær depression. Klinisk forskning
i afd. Q drejer sig først og fremmest om udforskning af sygdommene mani, depression, PTSD og personlighedsforstyrrelser. Flg. projekter startes indenfor perioden, såfremt der Poul Videbech og Poul Erik Buchholtz Hansen: Depression under graviditeten: betydning for moder, fødsel og barn. Et samarbejde med prof. Niels Ulbjerg, afd. Y, Skejby sygehus, prof. Trine Brink Henriksen, afd. A, Skejby sygehus. Poul Erik Buchholtz Hansen, Poul Videbech mfl. Den antidepressive virkning af korttids-intensiv behandling med lavfrekvent repetitiv transkraniel magnetisk stimulation (rTMS) som add-on til konventionel antidepressiv medikamentel Monica Stougaard Nielsen, Bo Søndergaard Jensen, Annemarie Graae Gottlieb, Jørgen Aagaard og Ask Elklit: Systematisk monitorering af klinisk praksis vedr. Bo Søndergård Jensen og Jørgen Aagaard: Psykoedukativ gruppebehandlingstilbud til veteraner som supplement til standard behandling. En randomiseret Helle Metha Jørgensen og Jørgen Aagaard: Medikamentel non-compliance hos PTSD patienter med depression. En kasus-kontrol undersøgelse. Louise Melgaard Bruun og andre: Kognitiv remediering af patienter med affektive Udover disse ”flagskibe” forventes en række mindre forskningsprojekter i værksat med medvirken af sygeplejersker, psykologer og yngre læger samt andre personalegrupper. Ad 4.2. Målene for forskningsindsatsens ydelse er antallet af peer-review’ede
5. Plan for hvorledes forskningsresultater formidles til afdelingernes medarbejdere
Disse formidles via videnskabelige publikationer, foredrag, undervisning, deltagelse i psykiatriens forskningsdag og lokale forskningstemadage osv. Desuden prioriterer afd. Q formidling via involvering af medarbejderne i konkrete projekter meget højt. Endelig vil man 6. Samarbejde med andre instanser, f.eks. Institut for Klinisk Medicin og Center for
Psykiatrisk Forskning
På Center for Psykiatrisk forskning findes et enestående forskningsmiljø, som bl.a. sikrer journalclubs, ph.d.møder, diverse undervisning for alle forskere og specielt ph.d.
studerende, som måtte være interesseret heri. Dette tilbud gælder også personer ansat andre steder end CFP og på andre hospitaler og institutioner. Disse tilbud er oprettet og supporteres af Poul Videbech og hans stab og der stilles bl.a. vejledning vedr. forskningsmetodolo-
giske, IT-mæssige og juridiske spørgsmål til rådighed. Tilbuddene benyttes allerede af
bl.a. ph.d.-studerende på afd. Q. Ideen er at fremme et netværk af ph.d. studerende, således at fælles faglige problemer let kan blive løst. Center for Psykiatrisk forskning arrangerer også såkaldte Kliniske forskermøder, hvor
forskere fra hele landet kan fremlægge projekter og diskutere først og fremmest metodologiske emner. Formålet med dette er at inspirere potentielle forskere i Region Midtjylland til selv at lave projekter. Disse møder transmitteres via internettet over hele Desuden samarbejdes der i vidt omfang med Psykologisk Institut, blandt andre med professor Esben Hougaard og Thomas Nielsen, samt med Anders Degn, Hammel Neurocenter. 7. Samarbejde med andre psykiatriske afdelinger
I forbindelse med DUAG-7 projektet samarbejdes der med en lang række psykiatriske afdelinger i hele Danmark. Tilsvarende samarbejder man i Det Nationale Skizofreniprojekt med Side 4 en række afdelinger repræsenteret ved Bent Rosenbaum, Susanne Harder, Per Knudsen, Anne Køster, Matilde Lajer, Anne Lindhardt og Gerda Winter. Desuden er der en del andre projekter, hvor samarbejde med andre Danske psykiatriske afdelinger. 8. Internationale samarbejder
Som det fremgår er der i forbindelse med flere af ovenstående projekter samarbejde med udenlandske forskere. Desuden foregår der et forskningssamarbejde i regi af EGATIN (European Group Analytic Training Institutions Network). 9. Oversigt over øvrige igangværende forskningsprojekter
For at afgrænse dette meget diffuse område er kun medtaget forskningsprojekter, hvor der enten er anmeldt til videnskabsetisk komite eller bedømt af denne komite Ikke protokollerede projekter eller projekter, hvor protokol er under udarbejdelse er ikke medtaget. Ph.d.-projekter omtalt ovenfor er ikke nævnt igen. Listen er ikke nødvendigvis komplet, idet der kan være projekter som ikke er opgivet til denne rapports forfattere. Kasper Szôke Skovgaard, Annemarie Gottlieb, Jørgen Aagaard, Poul Erik Buchholtz Hansen: Forskningsdatabase for traumatiserede flygtninge. Birgit Bennedsen, Klinik for OCD og Angst: Rasmus W Licht, Ambulatorium for Mani og depression: J Christensen, AP Sandgaard, P Sidenius, K Linnet, RW Licht: “Interaction between sertraline and lamotrigine in psychiatric patients – a retrospective RW Licht, P Vestergaard, NA Rasmussen, P Bech, LF Gram: “Prophylactic efficacy of antidepressants in severely ill patients with recurrent depression. The fifth trial of the Danish University Antidepressant Group (DUAG-5)” A Schröder, E Rehfeld, E Ørnbøl, M Sharpe, RW Licht, P Fink: “A novel group CBT based unified treatment for people with severe functional somatic syndromes (STreSS-1): KK Nilsson , KN Straarup, CR Jørgensen, RW Licht: “Affective temperaments and their relation to functional impairment and affective recurrences in bipolar disorder” LH Pedersen, TB Henriksen, BH Bech, RW Licht, D Kjær, Jørn Olsen: “The association between treated or untreated depression during pregnancy and child behavior” RW Licht, E Tehrani: “I hvilken udstrækning kan profylaktisk behandling ved bipolar lidelse gennemføres ved hjælp af medikamentel monoterapi: et naturalistisk follow-up studie omfattende alle konsekutive patienter fra et afgrænset optageområde med Charlotte Freund, Klinik for personlighedsforstyrrelser: Charlotte Freund, Morten Kjølby, Carsten Rene Jørgensen, Psykologisk Institut, AU: Risskov I – Kortlægning af behandlingseffekt og mulige virkningsfaktorer i psykoanalytisk psykoterapi og støttende psykoterapi (start 2004) Charlotte Freund, Morten Kjølby, Carsten Rene Jørgensen: Risskov II – Kortlægning af effekten af psykoanalytisk funderet psykoterapi (start 2008) Charlotte Freund: Identitetsdefinerende selvbiografiske erindringer og life-scripts hos patienter med borderline personlighedsforstyrrelse, OCD, spiseforstyrrelse og normal kontrol. Samarbejde med Birgit Bennedsen, Kristine Godt og Loa Clausen (Center for Spiseforstyrrelser), prof. Carsten René Jørgensen og prof. Dorthe Berntsen, Psykologisk Institut, AU og Con Amore (Danmarks grundforskningsfond). Erik Roj Larsen, Ambulatorium for Mani og depression: Erik R Larsen et al.: Gendep: fortsat involveret i analyser af data. Erik R Larsen, Klaus Martiny et al.: Duag-7: Hovedinvestigator (sponsor) Erik R Larsen, Lars Rejnmark, Peter Vestergaard, Leif Mosekilde, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, THG: Vitamin D og kardiovaskulær lidelse Nicole Rosenberg, Klinik for OCD og angst: Nicole Rosenberg, Kim Mathiassen, Signe Nielsen, Mikkel Arendt, Esben Hougaard, Psykologisk institut: Projekt Fearfighter. Mia Skytte, Mikkel Arendt, Nicole Rosenberg: Personlighedstræk ved socialfobi Group Analytic Treatment in the Mental Health Service. Effektundersøgelse af den gruppeanalytiske behandling i psykiatrien (GAB). Kvalitativ forskning vedr. KISS-programmet (Koordineret Intensiv teambaseret behandling af Suicidale og Selvskadende patienter). Det Nationale Skizofreniprojekt (DNS). ’Psychodynamic Psychotherapy vs Treatment as Usual for first episode psychosis: two years outcome’ Jørgen Aagaard, Klinik for PTSD: Database for kvalitet i ambulant psykiatrisk behandling(DIPSY). Opsøgende psykoseteam. En kasus/kontrol undersøgelse af knap 100 patienter tilknyttet Opsøgende psykoseteam i Tønder. Periodisk depression. Kognitiv/psykoedukativ behandling som supplement ved recidivprofylakse. En randomiseret multicenter kasus/kontrol undersøgelse. Udviklingen af psykiatrien i Århus Amt 1995-2007 inkl. med særligt fokus på effekter af udbygningen af den lokalt baserede psykiatri. Netværksfamilieprojektet. Evaluering af anvendelse af aflastningsfamilier og kontaktfamilier. Multicenter kasus/kontrol undersøgelse med to års opfølgning. Opsøgende psykoseteam. En multicenterundersøgelse af effekt af teams etableret forskellige steder i Danmark incl. registerundersøgelse. Fra Region Nord er der som baseline for OPT undersøgelsen etableret en undersøgelse 1995-2008, inkl., svarende til den, der er udført i Århus Amt. Opsøgende psykoseteam. Analyse af de danske projekter med Opsøgende psykoseteam i Sønderjyllands Amt, Storstrøms Amt og HS ud fra registerdata og kliniske data. Metabolisk syndrom og psykofarmakologisk behandling. Patient and physician preferences and satisfaction with oral and long acting long-term antipsychotic treatment for psychotic disorders. Multicenter/medicinalindustri. Comparative study on community support for patients with severe mental ill ness. Sammenligningen mellem tre områder beliggende i Holland, England og Danmark (Århus). Udgået fra Trimbos Institute, Utrecht Psykofarmakologiske samarbejdsprojekter med forskningsenheden, AUH, Aalborg ved Scout studiet. Multicenter/medicinalindustri omkring seroquel. Medicinalfirmaprojekt. Prædiktorer for og udviklingen i dødelighed i voksenpsykiatrien. En registerunder-

Source: http://www.psykiatriskforskning.dk/fileadmin/CPG/Forskningsplaner/2011/Forskningsplan_afd_Q.PDF

Access floor-installation

ACCESS FLOOR TECHNICAL DOCUMENTATION CONTENTS AN INTRODUCTION TO ACCESS FLOORING INSTALLATION MANUAL ACCESS FLOOR COMPONENTS ACCESS FLOOR CLEANING MANUAL AN INTRODUCTION TO ACCESS FLOORING CONTENTS 1 BACKGROUND 2 THE CONCEPT OF FLEXIBILITY 3 ACCESS FLOORING AND ARCHITECTS 3.1 A NEW CREATIVE FREEDOM 3.2 NEW BUILDINGS 3.3 REDEVELOPING OLD BUILDINGS 4 ECONOM

drogariasnissei.com.br

FORMAS FARMACÊUTICAS E APRESENTAÇÕES - CIALIS CIALIS (tadalafila) é apresentado como comprimidos revestidos, amarelos, em forma de amêndoa, identificado pelo código "C20" em um dos lados, em embalagens com 2 e 4 comprimidos. USO ADULTO COMPOSIÇÃO - CIALIS Cada comprimido contém: Tadalafila.20 mg Excipientes: croscarmelose sódica, hidroxipropilcelulose, hipromelose,

Copyright © 2012-2014 Medical Theses