Regeringens rapportering av åtaganden och åtgärder i överenskommelsen med idéburna organisationer inom det sociala området och sveriges kommuner och landsting 2009

Regeringens rapportering av åtaganden och åtgärder i
överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom
det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting 2009

Ur överenskommelsen:
”Undanröjandet av hinder förutsätter forskning och kunskapsuppbyggnad
om hur näringspolitiska åtgärder och statliga utvecklingsmedel påverkar
den ideella sektorn. Det kräver insatser för information och kännedom till
allmänhet, statliga myndigheter och kommuner om den ideella sektorns roll
och verksamheter. Regeringens avsikt är att stärka idéburna
organisationers förutsättningar, vilket kommer till uttryck i
överenskommelsen. Denna ambition speglas också i en rad andra åtgärder
från regeringens sida t.ex. i direktiv till utredningar som fortlöpande
presenterar förslag som berör sektorns möjligheter att verka. Sammantaget
utgör dessa initiativ ett reformprogram för den sociala ekonomin.”
Denna återrapportering gäller åtgärder som är initierade under 2009.
Några av dessa är slutförda, de flesta fortsätter dock in i en ny fas av
genomförande och är pågående in i 2010. Till exempel följs de uppdrag som
under 2009 getts till myndigheter och som gäller de idéburna
organisationerna. Samtliga åtaganden fortsätter att gälla för 2010.
Eventuella nya initiativ kan offentliggöras i 2011 års åtgärdsplan efter det
att budgetproposition lagts.


Princip: Självständighet och oberoende

Åtaganden
Att
− rollen som röstbärare och opinionsbildare erkänns.
− visa respekt för enskilda organisationers egenvärde.
Åtgärder
Att
− verka för att statliga stöd utformas med hänsyn till principen om
självständighet och oberoende.
Avrapportering
Regeringen har lämnat ett uppdrag till Statskontoret att se över
förutsättningar och villkor när det gäller statsbidrag till vissa organisationer
inom det sociala området (S2009/831/ST). Statskontoret har överlämnat en
rapport, Bidrag till ideella organisationer på det sociala området, (2009:16)
och förslag till översyn av regelverket har tagits upp i budgetpropositionen
för 2010 (prop. 2009/10:1). Statskontoret har på uppdrag av regeringen även
granskat bidragsgivningen på anslaget 16:4 ”Bidrag till viss verksamhet för
personer med funktionshinder” i syfte att analysera styrning och uppföljning
av bidragen samt vilka kriterier som ska gälla för fördelning av bidrag.
De insatser som idéburna organisationer bidrar med i arbetet för att
motverka hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar
är av stor betydelse. Inom ramen för överenskommelsen mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting om vissa ersättningar inom
folkhälsoområdet 2009 (S2008/8700/FH) anges att det är kommuner och
landsting som har till uppgift att samordna och prioritera ansökningarna
samt fördela statsbidragen inom egen verksamhet eller till idéburna
organisationer på regional och lokal nivå. Det är inom ramen för den
överenskommelsen angeläget att stödja de regionala och lokala idéburna
organisationer som bedriver verksamhet av riksintresse. Parterna vill
stimulera de lokala och regionala huvudmännen att agera samordnat i
förhållande till de ideella organisationerna inom sitt område. Ansökningar
som ger uttryck för ett samordnat arbetssätt mellan flera huvudmän eller
ideella organisationer, till exempel genom ett gemensamt
ansökningsförfarande, bör ges företräde. I propositionen om en politik för
det civila samhället finns principer för statligt stöd, bl. a. med syfte att
organisationsstödet på sikt ska öka och projektbidrag minska.


Princip: Dialog

Åtaganden
Att
− verka för att det utvecklas former för ett mer systematisk utbyte av
erfarenheter mellan regeringen och idéburna organisationer.
− delge och informera idéburna organisationer om relevanta processer inom
Regeringskansliet och andra statliga myndigheter inom det sociala området.
− verka för att samverkan mellan organisationer och kommunal socialtjänst
utvecklas.
Åtgärder
Att
− undersöka möjligheterna att använda redan existerande delegationer etc.
för systematiskt utbyte av erfarenheter och eventuellt utvidgande av den
ideella sektorns deltagande.
− undersöka vilka processer inom Regeringskansliet och andra statliga
myndigheter inom det sociala området som den ideella sektorn bör
informeras om.
− kontinuerligt inbjuda Sveriges Kommuner och Landsting att delta i
fortlöpande möten med staten och den ideella sektorn.
− uppmärksamma vikten av att höra ideella sektorns synpunkter under t.ex.
utredningsarbete samt att i relevanta utredningsdirektiv ange vikten av att
utredningen ska inhämta synpunkter från den ideella sektorn.
− främja nationella mötesplatser med idéburna organisationer för att
gemensamt diskutera dessas förutsättningar och villkor.
− utveckla informationsutbytet i dialog med de idéburna organisationerna
för att skapa bättre förankrat beslutsunderlag.
− ge länsstyrelserna i uppdrag att i sin tillsynsverksamhet uppmärksamma
hur kommunerna efterlever socialtjänstlagens bestämmelser om samverkan
med organisationer och föreningar.

Avrapportering
Det sker ett utökat utbyte av erfarenheter med anledning av
överenskommelsen i t. ex. Handikappdelegationen, Pensionärskommittén
och Brukardelegationen och Värdegrundsdialogen. Överenskommelsen har
lett till fler möten och diskussioner med ideell sektor där de informeras och
görs mer delaktiga i pågående processer. Socialdepartementet har bl.a.
bjudit in handikapprörelsen till två hearingar under hösten 2009. En handlar
om uppföljning av den nationella handlingsplanen och en handlar om
prioriteringar inom handikappolitiken efter 2010. I arbetet med en
evidensbaserad praktik inom socialtjänsten har idéburna organisationer
inbjudits att medverka.
Regeringen har under 2009 fortsatt arbetet med dialogforum om kost och
fysisk aktivitet för att tillsammans med nyckelaktörer, såsom
livsmedelsbranschen, expertis och idéburna organisationer, diskutera
nationella utmaningar och olika aktörers möjliga bidrag till gagn för folkhälsan. Under året 2009 har två dialogforum hållits. ANDT-sekretariatets uppgift är att verka för samordning av genomförandet av de alkohol- och narkotikapolitiska handlingsplanerna samt insatser i syfte att nå etappmålen för tobaksområdet och att stimulera arbete för detta lokalt och regionalt. Inom ramen för detta stödjer ANDT-sekretariatet berörda departement i Regeringskansliet i arbetet med att skapa arenor för samarbete med den ideella sektorn inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak. Den ideella sektorns kunskap tas också tillvara i ANDT-sekretariatets arbete med de årliga åtgärdsprogram som ligger till grund för regeringens prioriteringar. Regeringen har med anledning av överenskommelsen oftare inhämtat synpunkter från idéburna organisationer. I utredningsdirektiv och regeringsbeslut skrivs regelbundet in att synpunkter ska inhämtas från berörda organisationer. I arbetet med propositionen om en politik för civilsamhället (Prop. 2009/10:55) bjöds organisationer in till en hearing angående ett utkast till proposition och organisationerna fick möjlighet att komma in med skriftliga synpunkter utöver sedvanligt remissförfarande. Information om överenskommelsen, uppföljningen och frågor som rör ideella sektorn sker också löpande. I den ovan nämnda propositionen om en politik för civilsamhället diskuteras även en utveckling av funktionen hos ett partsgemensamt forum. Regeringens representanter deltar aktivt i de idéburna organisationernas evenemang i fora som Almedalsveckan eller Bok & Bibliotek och andra konferenser och evenemang. Länsstyrelserna har i regleringsbrevet för 2010 fått i uppdrag att i den ordinarie tillsynsverksamheten uppmärksamma hur kommunerna efterlever socialtjänstlagens olika bestämmelser om samverkan med organisationer och/eller föreningar och redovisa gjorda insatser och iakttagelser. Regeringen har under 2009 beslutat att ge bidrag för försöksverksamhet inom cancervården (S2009/4934/HS). Medlen ska användas för att initiera en eller flera försöksverksamheter med patientfokuserad och sammanhållen cancervård i utvalda landsting och regioner och patientföreträdare ska engageras som aktiva partners i projekten. Regeringen har också beslutat att en nationell cancersamordnare ska samordna utvecklingen av nationella cancercentrum (S2009/8421/HS). En viktig del av uppdraget består i att samordna diskussioner mellan företrädare för sjukvårdshuvudmännen, universitet, myndigheter och bl.a patientorganisationer. I budgetpropositionen för 2010 aviserar regeringen ett välfärdsutvecklingsråd inom vård och omsorg som ska samla aktörer och kontinuerlig ha en dialog om hinder för utveckling av marknaden och hur dessa ska kunna undanröjas. Idéburna organisationer bör ingå i detta sammanhang.
En hemsida har upprättats för att följa utvecklingen av överenskommelsen
inom det sociala området samt dialogen inom integrationsområdet.
.Princip:
Kvalitet

Åtaganden
Att
− de idéburna organisationernas egenvärde erkänns.
− främja kunskapsuppbyggnad, statistik och forskning om den ideella
sektorn.
− verka för att tillgängligheten till gällande lagar, regler och föreskrifter
som är av betydelse för den ideella sektorns förutsättningar och villkor ökar.
− kunskapen om den ideella sektorns erfarenhet och kvalitet ökar i den
statliga förvaltningen.
Åtgärder

Att
− uppmärksamma möjligheterna att utbilda relevant personal inom den
statliga förvaltningen om den ideella sektorns förutsättningar och villkor
m.m.
− förslaget om ett flervetenskapligt forskningsprogram för forskning om det
civila samhället, som presenterats i betänkandet Rörelser i tiden (SOU
2007:66) bereds.
− i enlighet med budgetpropositionen 2008 fortsätta utvecklingen av
statistiken inom välfärdsområdet.
− verka för att statliga myndigheter följer upp och utvärderar även insatser
som genomförs av den ideella sektorn inom socialtjänsten och hälso- och
sjukvården.
− verka för att kvalitetsindikatorer utvecklas som mäter vad den ideella
sektorn utför inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens områden.
Avrapportering
Ett forskningsprogram om det civila samhället tillförs, enligt
budgetpropositionen för 2010, 22 miljoner kronor under 2010 och fr.o.m.
2011 årligen 22,8 miljoner kronor. Forskningsprogrammet avses till största
del omfatta ett flervetenskapligt grundforskningprogram om det civila
samhällets roll och villkor, forskningsbaserade studier och spridning av
forskningsbaserad kunskap samt insatser för att utveckla statistiken om den
ideella sektorn.
Utveckling av öppna jämförelser och kvalitetsindikatorer inom hälso- och
sjukvården och socialtjänsten pågår. Regeringen beslutade under 2009 om
en strategi för öppna jämförelser inom socialtjänsten och hälso- och
sjukvården (S2009/5130/SK). Visionen är att de öppna jämförelserna ska
ge underlag för medborgare och patienter att välja vårdgivare, för
policybeslut och oberoende granskning samt till fördjupade analyser och
jämförelser som stimulerar vården och socialtjänsten att förbättra kvaliteten
och effektiviteten. Det pågår också ett arbete med att utveckla öppna
jämförelser inom folkhälsoområdet. I arbetet med öppna jämförelser och
kvalitetsindikatorer finns representanter för den idéburna sektorn med.
I anhörigstödet till äldre och handikappade har samverkansformerna med
ideell sektor utvecklats.Princip:
Långsiktighet
Åtaganden
Att
− öka förutsättningarna för förutsägbarhet i den ideella sektorns verksamhet.
− verka för en bred politisk förankring av överenskommelsen.
− verka för att kunskap och erfarenhet i sektorn tillvaratas och förvaltas för samhällsutvecklingen. − fortsätta att utveckla likvärdiga villkor inom den ideella sektorn. Åtgärder Att − verka för att det råder tydliga villkor när det gäller den ideella sektorns långsiktiga förutsättningar att utöva sina verksamheter. − redovisa överenskommelsen i en skrivelse till riksdagen. − i enlighet med budgetpropositionen för 2008 fortsätta satsningar med att utveckla ersättningssystem inom hälso- och sjukvården som bl.a. stödjer god kvalitet, sammanhållna vårdkedjor och långsiktighet. − förslaget om principer för villkor för statsbidragen som presenteras i Folkrörelseutredningen (SOU 2007:66) bereds. − ta tillvara erfarenheter och verka för att olika aktörer sprider kunskap om den metodutveckling som sker inom den ideella sektorn. Avrapportering I propositionen om en politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55) aviseras strukturella villkor som förutsättningar för att få statliga organisationsbidrag. Dessa villkor bör successivt införas för statsbidrag till ideella organisationer i samband med att bidragssystem ses över och förändras. Dessa handlar bl. a. om att en organisation ska vara demokratiskt uppbyggd och ha ett syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder, om det inte finns legitimt ändamål för särbehandling. Regeringen finansierar med 16,5 miljoner kronor ett projekt hos SKL och Socialstyrelsen för att utveckla ersättningssystemen i hälso- och sjukvården (S2007/11028/HS). Projektet pågår mellan december 2007 och juni 2010. En delrapport från projektet lämnades den 8 juni 2009 och projektet ska slutrapporteras den 1 juni 2010. Folkhälsoinstitutet har fått i uppdrag att skapa ett dialogforum för kommuner och idéburna organisationer kring föräldrastöd (S2009/2669/FH). Forumet ska syfta till att utbyta erfarenheter och ta till vara och sprida goda exempel på det lokala arbetet att utveckla föräldrastödet. Regeringen sätter särskilt värde på den viktiga roll som ideella aktörer spelar i det självmordsförebyggande arbetet. Regeringen har därför stärkt verksamheten vid expertfunktionen Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP) med 2 miljoner kronor. NASP ger kunskapsstöd till myndigheter, organisationer och regionala självmordsförebyggande nätverk och bidrar även till att öka medvetenheten om självmord i befolkningen. Regeringen har avsatt medel till Volontärbyråns och frivilligcentralernas
verksamhet i syfte att utveckla den ideella sektorns möjligheter att verka
inom folkhälsoområdet.Princip:
Öppenhet och insyn

Åtaganden
Att
− i mötet med idéburna organisationer bejaka och visa öppenhet inför de
olika former som sektorns aktörer uppvisar.
− verka för att allmänheten får saklig och relevant information om vad
idéburna organisationer kan erbjuda.
− utveckla informationsinsatserna till den ideella sektorn i frågor som rör de
idéburna organisationerna.
− erbjuda möjligheter för idéburna organisationer att påverka genom att
framföra sina synpunkter i frågor som rör idéburna organisationer.
Åtgärder
Att
− i ökad utsträckning informera om aktuella utredningar som rör idéburna
organisationer för att fler ska kunna bli delaktiga i remissförfarandet.
Avrapportering
Inom ramen för den ordinarie dialogen i Socialdepartementets delegationer
informeras den ideella sektorn om aktuella utredningar som rör sektorn. I
direktiven till olika utredningar skrivs samverkan med berörda
organisationer in där det är relevant.
Se också under principen om dialog.


Princip:
Mångfald

Åtaganden
Att
− verka för att människor ska ha bästa möjliga förutsättningar att bilda och
delta i organisationer samt utföra frivillighetsarbete.
− verka för att fri konkurrens råder på så sätt att idéburna organisationer kan konkurrera på likvärdiga villkor med andra aktörer inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. − fortsatt främja en mångfald av utförare inom hälso- och sjukvården och socialtjänstens omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. − verka för att minska statlig styrning som försvårar för mindre aktörer att verka på lika villkor. − bejaka och främja den mångfald som den ideella sektorn erbjuder. Åtgärder Att − Nutek i sitt uppdrag att utveckla entreprenörskap och upphandlingar inom hälso- och sjukvård och omsorg även riktar sig till den ideella sektorns aktörer. − bereda förslaget om ett system med fritt val inom socialtjänstens omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningar samt inom hälso- och sjukvårdens områden. − bereda förslag med anledning av Nuteks programförslag för fler och växande sociala företag. − medverka till att nystartskontoren kompletteras med lösningar tillsammans med andra aktörer, t.ex. organisationer, företag, kommuner och landsting. − i projektet om att utveckla entreprenörskap och upphandlingar inom hälso- och sjukvården samt omsorgen, som beslutades av regeringen i december 2007, erbjuda ideella sektorn möjligheter att framföra sina synpunkter. − bereda förslag från värdighetsutredningen (dir. 2007:25). − i dialog med t.ex. myndigheter, kommuner och landsting, sprida goda exempel om de idéburna organisationerna inom det sociala området. − i samspel med idéburna organisationer kontinuerligt verka för att demokrati och de mänskliga rättigheterna stärks. − stimulera utvecklandet av metoder för mångfaldsarbete genom och inom idéburna organisationer. Avrapportering Nutek slutrapporterade sitt uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för entreprenörskap i vård och omsorg den 11 november 2008. I programmet föreslås en bred strategi för stimulans av ökat företagande och entreprenörskap, bl.a. genom satsningar på entreprenörskap i utbildningar, främjande av innovation och företagande och en vägledning för offentlig upphandling. I samrådsgruppen för projektet fanns personer från den ideella sektorn med. Beredningen av förslaget till handlingsprogram pågår och regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2010 ytterligare åtgärder för att främja entreprenörskap, en mångfald av utförare och förnyelse av välfärdssektorn inom vård och omsorg bl.a. utifrån det förslag till handlingsprogram som nuvarande Tillväxtverket lämnade 2008. I samband med detta aviseras också tillsättandet av ett nationellt välfärdsutvecklingsråd där den ideella sektorn bör ingå. Reformen om möjligheten att införa valfrihetssystem i vård och omsorg är genomförd (prop. 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem). Lagen (2008:962) om valfrihetssystem innebär att landsting och kommuner kan välja att införa ett system för fri etablering inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Från den 1 januari 2010 blir det obligatoriskt för landstingen att organisera primärvården så att medborgarna fritt kan välja utförare. Dialog med myndigheter om att sprida goda exempel görs numera regelmässigt. Beredningen av en proposition pågår utifrån Värdighetsutredningen (SOU2008:51). En proposition kommer att överlämnas till riksdagen senast mars 2010. Ungdomsstyrelsen får till följd av propositionen om en politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55) i uppdrag 2009 att med projektbidrag utveckla arbetet för jämställdhet och mångfald samt mot diskriminering inom den egna verksamheten, där också ett nätverk kan bildas. Medel kommer som en följd av propositionen om det civila samhället att ställas till Ungdomsstyrelsen för att under 2010-2011 utlysa medel till ungdomsorganisationer som vill arbeta med engagemangsguider eller andra liknande metoder av uppsökande karaktär. Regeringen kommer att ge uppdrag för att identifiera metoder för att underlätta nyanländas engagemang i föreningslivet och ev. bilda nätverk av organisationer som arbetar med detta. Inom ramen för Värdegrundsdialogen diskuteras mänskliga rättigheter och metoder för att stärka kunskapen om dessa tillsammans med idéburna organisationer. Riksteatern har i en rapport beskrivit sitt arbete för att öka mångfalden i den egna organisationen samt lämnat förslag om metoder för att öka mångfalden. Kammarkollegiet har fått regeringens uppdrag att under 2009 utveckla och ansvara för en vägledning för upphandling inom vård och omsorg (Fi2008/6941). Syftet är att underlätta upphandlingsprocessen för upphandlande myndigheter samt leverantörer. Vägledningen ska bidra till att krav och villkor i ökad utsträckning anpassas efter den aktuella upphandlingen och ger utrymme för innovationer och en mångfald av leverantörer och lösningar. Den bör dessutom bidra till en utveckling mot resultat- och kvalitetsinriktade upphandlingar samt till att krav och villkor i upphandlingar i ökad utsträckning är relevanta, proportionerliga, transparenta, lätta att förstå och besvara och möjliga att kontrollera och följa upp. Konkurrensverket har regeringens uppdrag att följa och utvärdera landstingens införande av vårdvalsystem i primärvården ur konkurrenssynpunkt (S2009/50701/HS). Konkurrensverket ska inom ramen för uppdraget följa hur landstingens införande av vårdvalsystem i primärvården påverkar konkurrensen mellan utförare, förutsättningar för en mångfald av utförare inom hälso- och sjukvård och främjande av en kvalitetskonkurrens mellan dessa. I beslutet anges att Konkurrensverket bl.a. bör uppmärksamma frågan om hur systemen, genom sitt utförande, påverkar tillkomsten av nya verksamheter, möjligheten att bedriva mindre verksamheter, möjligheten för olika yrkesgrupper att etablera en verksamhet inom vårdvalsystemen och möjligheterna att bedriva företagande på ideell grund. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att, genom aktiviteter i form av utbildning och rådgivning till personer eller grupper som är intresserade av att driva verksamheten i privat regi i samband med konkurrensutsättning, främja en mångfald av utförare inom hälso- och sjukvård samt omsorg (S2007/11030/HS). I augusti 2009 beslutade regeringen att Tillväxtverkets uppdrag skulle förlängas och utvidgas med en insats för rådgivning riktad mot den ideella sektorn. Arbetsförmedlingen har regeringens uppdrag att i samverkan med Försäk-ringskassan upphandla rehabilitering och andra typer av stödtjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsned-sättning (A2009/2427/A). Regeringen anser att det är angeläget att sociala företags, och då särskilt sociala kooperativs, möjligheter att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning tas tillvara. Uppdraget kan på detta sätt bidra till att fler sociala företag utvecklas. Uppdraget omfattar högst 50 000 000 kronor och pågår under 2009-2011. Regeringen har beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 79 500 000 kronor under 2009 till kommuner som upphandlar sysselsättningsplatser för personer med psykisk funktionsnedsättning av externa aktörer (S2006/9394/HS). Det kan ske antingen genom att kommunen upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, eller att kommunen utvecklar ett valfrihetssystem för sysselsättningsverksamhet enligt lagen om valfrihet, LOV. Socialstyrelsen fördelar medlen efter ansökan från kommunerna. Medlen fördelas i efterhand och uppgår till en genomsnittlig kostnad för en sysselsättningsplats. Socialstyrelsen ska följa upp statsbidraget och redovisa utvecklingen av extern sysselsättning. Av redovisningen ska bl.a. framgå hur uppdraget påverkat utvecklingen av sociala kooperativ och andra sociala företag samt ideella organisationer. Regeringen är särskilt positiv till om detta stöd stimulerar framväxten och utvecklingen av sociala företag, och då särskilt sociala kooperativ och ideella organisationer att bedriva sådan verksamhet. För att sociala kooperativ, andra sociala företag och ideella organisationer ska ha samma
möjlighet som privata företag att vara avtalspart är det särskilt viktigt att
ställa relevanta och proportionerliga krav i förfrågningsunderlaget. Sociala
krav kan t.ex. ställas som särskilda villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras
(6 kap. 13 § LOU). För åren 2010 och 2011 avser regeringen avsätta
80 000 000 kronor per år för att genomföra satsningen på förstärkt utbud av
sysselsättningsverksamhet under förutsättning att riksdagen anvisar medel
för ändamålet.
Regeringen har beslutat om ett verksamhetsbidrag, som regleras i
förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som
tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk
funktionsnedsättning. Juridiska personer, t.ex. ideella organisationer,
stiftelser, sociala och privata företag etc. kan ansöka om bidraget hos
Socialstyrelsen. Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera
kommunernas och landstingens insatser för att ge personer meningsfull
sysselsättning.


Source: http://www.overenskommelsen.net/pdf/Bil1regeringens_rapport09.pdf

Acton lela g 18 jun 1903 whitley fannie hubbs 184 47424

Last Name First Name DOB County Mother's Name Vol Cert # ACTON Lela G 18 Jun 1903 Whitley Fannie Hubbs 184 47424 ADAMS Chester 06 Nov 1908 Whitley Amanda Jenkins 160 46447 ADAMS Mabel I 04 Dec 1910 Whitley Mollie Goodin 202 48152 ADKINS Hattie 20 Mar 1903 Whitley Eliza Higginboth 170 46872 ADKINS Myrtle M 25 Sep 1898 Whitley Dona Goins 226 49098 ADKINS Sidney O 31 Jul 1898 Whitley Rachel Smith 16

Uk ibdq

Patient Quality of Life Questionnaire (baseline) PLEASE DO NOT WRITE ON THIS QUESTIONNAIRE. IT IS FOR INFORMATION ONLY. ALL ANSWERS WILL BE RECORDED BY THE Biobank Suite (rm 244), Grove Building, School of Medicine, Swansea University Swansea University School of Medicine Grove Building Singleton Park, Swansea SA2 8PP Section E: Resource use questionnaire This section is

Copyright © 2012-2014 Medical Theses