Version

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
Zibrine Forte, harde capsules

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke
informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel
zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Inhoud van de verpakking en overige informatie Waarvoor wordt dit middel ingenomen?
Dit geneesmiddel op basis van planten is aangewezen bij de behandeling van psychosomatische klachten, die zich voordoen als milde of matige vormen van neerslachtigheid, nadat elke ernstige ziekte werd uitgesloten.
Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. In combinatie met bepaalde immunosuppressiva zoals ciclosporine en tacrolimus (risico van afstoting bij transplantatie) In combinatie met geneesmiddelen gebruikt in geval van AIDS.
Bij patiënten met ernstige depressieve aandoeningen.
Met andere antidepressiva: SSRI’s (Selectieve Serotonine Reuptake Inhibitoren), citalopram, fluoxetine, fluvoxamine, parotexine en sertraline en TCA’s (tricyclische antidepressiva).
Met antimigrainemiddelen van het type ‘triptanen’ waaronder sumatriptan, naratriptan, rizatriptan en zolmitriptan. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Tijdens het gebruik van sint-janskruid wordt blootstelling aan UV-stralen afgeraden (intensief en/of lang zonnebaden, zonnebank, fototherapie) wegens mogelijke overgevoeligheid van de huid onder invloed van (zon)licht (fotosensibilisatie).
Zibrine Forte niet combineren met geneesmiddelen zonder medisch advies. Bij vrouwen die orale medicatie gebruiken om zwangerschap te voorkomen (de ‘pil’), kunnen er ten gevolge van een interactie doorbraakbloedingen optreden; wegens een mogelijke verminderde bescherming tegen zwangerschap, moeten bijgevolg bijkomende contraceptieve maatregelen worden genomen.
Regelmatige controle van de werking of van de bloedwaarden van sommige geneesmiddelen met nauwe therapeutische marge (orale antistollingsmiddelen, digoxine, theofylline, anti-epileptica, lithium) moet bij de inname, stopzetting of bij wijziging van de dosering van Zibrine Forte worden geïntensiveerd (zie ook rubriek ‘neemt u nog andere geneesmiddelen in). Bij plotse onderbreking van de behandeling kunnen de klachten terug optreden.
Er wordt aanbevolen de behandeling met Zibrine Forte minimum 5 dagen voor een operatieve ingreep stop te zetten.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Dit geneesmiddel mag niet worden toegediend aan personen jonger dan 18 jaar.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Zibrine Forte nog andere geneesmiddelen in of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Indien een interactie met sint-janskruid wordt vermoed, mogen patiënten, uit voorzorg, de behandeling niet stopzetten zonder medisch advies. Een plotse stopzetting van de inname van sint-janskruid kan leiden tot een versterkte werking van andere geneesmiddelen en mogelijks meer nevenwerkingenEen interactie van sint-janskruid werd vastgesteld met: orale antistollingsmiddelen, warfarine en fenprocoumon (risico op trombose), antikankermiddelen, irinotecan en imatinib mesylate (risico van mislukking van de therapeutische behandeling), de volgende anticonvulsiva (met uitzondering van gabapentine en vigabatrine): carbamazepine, ethosuximide, felbamate, fosfenytoïne, lamotrigine, fenobarbital, fenytoïne, primidone, tiagabine, topiramate, valproïnezuur, valpromide (risico op verminderde therapeutische werking), medicatie gebruikt om zwangerschap te voorkomen (de ‘pil’) of contraceptiva genoemd (kans op tussentijdse bloedingen met risico op ongewenste zwangerschap). Vrouwen mogen niet stoppen met contraceptiva indien onregelmatige bloedingen optreden bij gelijktijdig gebruik van Zibrine Forte, verapamil (een klinische studie heeft een vermindering van de biobeschikbaarheid van dit bloeddrukverlagend middel aangetoond).
Zibrine Forte moet met voorzichtigheid worden gebruikt (variatie plasmaspiegels) in combinatie met:  HMG-COA reductaseremmers (cholesterolverlagend middelen) simvastatine en atorvastatine  omeprazol (een protonpompinhibitor), methadon (risico van ontwenningsverschijnselen), benzodiazepines (slaap-en kalmeringsmiddel), tolbutamide (hypoglycemiërend middel voor de behandeling van diabetes).
Waarop moet u letten met etenendrinkenenalcohol?
Niet van toepassing
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Zwangerschap:Gegevens over geboorteafwijkingen zijn ontoereikend.
Tot nu toe werd geen enkele misvorming van de foetus of foetotoxiciteit klinisch aangetoond. Toch is de opvolging van zwangerschappen bij vrouwen die worden blootgesteld aan sint-janskruidextract ontoereikend om elk risico uit te sluiten.
Bijgevolg is het verkieslijk om dit geneesmiddel uit voorzorg niet te gebruiken tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding:Omdat er geen gegevens zijn over de opname van het geneesmiddel in de moedermelk, wordt het gebruik van dit geneesmiddel of van de moedermelk afgeraden tijdens de borstvoedingsperiode.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voor zover bekend heeft Zibrine Forte, harde capsules geen effect op de rijvaardigheid en het
vermogen om machines te bedienen
Zibrine forte bevat Lactose.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Hoe neemt u dit middel in?
Dit geneesmiddel mag niet worden toegediend aan personen jonger dan 18 jaar.
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is tweemaal per dag 1 capsule.
U dient het middel met voldoende vloeistof in te nemen. De inname moet zo mogelijk op een vast tijdstip gebeuren, bijvoorbeeld één capsule ’s morgens en één capsule ‘s avonds.
Een aanpassing van de dosering kan zich opdringen bij patiënten behandeld met geneesmiddelen opgenomen in rubriek : Neemt u nog andere geneesmiddelen in? Voor een optimaal effect duurt de behandeling minstens 4 tot 6 weken. Indien de symptomen na 4 tot 6 weken aanhouden, een arts raadplegen.
Heeft u teveel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel van Zibrine Forte heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245). Overdosering kan ernstige fototoxische
reacties uitlokken (roodheid van de huid, jeuk). In dit geval dient de behandeling, naargelang het
advies van de behandelende geneesheer en de mate van overdosering, te worden beperkt of stopgezet
en moet blootstelling aan zonnestralen gedurende een periode van 2 weken worden vermeden.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Raadpleeg altijd uw arts als u de inname van Zibrine Forte wilt stopzetten.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw uw arts of apotheker.
Stoornissen van het zenuwstelsel:Zelden: vermoeidheid of agitatie. Maagdarmstoornissen:Zelden: lichte gastro-intestinale problemen.
Stoornissen van de huid en de onderhuidse weefsels:Bij gebruik van sint-janskruid kunnen, in het bijzonder bij patiënten met een lichte huid of bij intense blootstelling aan zonnestralen, reacties van de huid van het type fotosensibilisatie optreden (roodheid, erytheem, jeuk). In voorkomend geval dient blootstelling aan zonlicht te worden vermeden. Raadpleeg uw huisarts en, naar gelang de omvang van het letsel, de behandeling beperken of stopzetten.
In zeldzame gevallen kunnen ook zuiver allergische huidreacties optreden.
Het optreden van een syndroom van Lyell werd gemeld tijdens het gebruik van Sint Janskruid.
Hoe bewaart u dit middel?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na Exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
Inhoud van deze verpakking en overige informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is Hypericum perforatum L., herba (Sint-janskruid), droog ethanolisch (60% m/m) extract (3,5-6:1); 425 mg, bevat aan totaal hypericine, uitgedrukt als hypericine: 0,40 - 1,3 mg.
De andere stoffen in dit middel zijn calciumwaterstoffosfaat dihydraat, colloïdaal siliciumdioxide, lactose monohydraat, cellulosepoeder, talk, magnesiumstearaat, gelatine, gezuiverd water, natriumdodecylsulfaat, titaandioxide (E171) en ijzeroxide geel (E172), ijzeroxide rood (E172), chlorophyllin-koper complex E141.
Hoe ziet Zibrine Forte eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Zibrine Forte is een harde, rood/groene capsule. Er zijn verpakkingen met 10, 30, 60 en 100 capsules. De capsules zijn verpakt in een blisterverpakking (PVC/PVDC-folie) met 10 capsules.
Afleveringswijze: vrije aflevering
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Merck nv/sa
Brusselsesteenweg 288
3090 Overijse
België
Tel: 02/ 686 07 11
Fax: 02/ 687 91 20
E-mail:
Fabrikant:Merck SelbsmedikationFeldbergstrasse 80D-64293 DarmstadtGermany Registratienummer:
BE309111
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 01/2013
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien op 01/2013

Source: http://librapharma.be/sites/default/files/pharmacy/leaflets/leaflet_2568764_nl.pdf?width=950&height=500&iframe=true

Title

IAS 37 Redeliberations: Can recognition of a liability influence the outcome of legal proceedings? Staff contact: Sarah Broad, +44 20 7246 6465, [email protected] INTRODUCTION The recognition principle underlying the ED requires an entity to recognise a liability when the definition of a liability has been satisfied, unless the liability cannot be measured reliably. The liability

Microsoft word - cmh-96-071 final-20130228 hip spica cast.docx

T o heal from his injury or operation, your child's hips and legs must not move. This is why your child must wear a HIP SPICA BODY CAST. We have prepared this sheet to help you with your child's care at home. Circulation and Nerve Checks: While your child is wearing a cast, check the cast often to be sure it is not too tight. Check your child for three to four times each day to be sure

Copyright © 2012-2014 Medical Theses