Eerstekamer.nl

Voorzitter
- Wijziging van de begroting
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
sten van het Infrastructuurfonds
Financie
¨ n (IXB) voor het jaar
voor het jaar 1995 (wijziging
1995 (wijziging samenhangende
samenhangende met de Najaars-
met de Najaarsnota) (24526);
nota) (24536);
De heer Dees (VVD): Mijnheer de
- Wijziging van de begroting
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
sten van het Fonds economische
Defensie (X) voor het jaar 1995
structuurversterking voor het
(wijziging samenhangende met
jaar 1995 (wijziging samenhan-
de Najaarsnota) (24527);
gende met de Najaarsnota)
- Wijziging van de begroting
(24538);
van de uitgaven en de ontvang-
- Wijziging van de begroting
sten van het Ministerie van
van de uitgaven en de ontvang-
Verkeer en Waterstaat (XII) voor
sten van het Ministerie van
het jaar 1995 (wijziging samen-
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
hangende met de Najaarsnota)
Ordening en Milieubeheer (XI)
(24528);
voor het jaar 1995 (wijziging
- Wijziging van de begroting
samenhangende met de Najaars-
van de uitgaven en de ontvang-
nota) (24539);
sten van het Ministerie van
- Wijziging van de begroting
Economische Zaken (XIII) voor
van de uitgaven en de ontvang-
het jaar 1995 (wijziging samen-
sten van het Ministerie van
hangende met de Najaarsnota)
Binnenlandse Zaken (VII) voor
(24529);
het jaar 1995 (wijziging samen-
- Wijziging van de begroting
hangende met de Najaarsnota)
van de uitgaven en de ontvang-
(24541).
sten van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (XIV) voor het jaar 1995
(wijziging samenhangende met
de Najaarsnota) (24530);
- Wijziging van de begroting
De voorzitter: Ik heb de leden doen
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid (XV) voor het jaar 1995
(wijziging samenhangende met
de Najaarsnota) (24531);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (XVI) voor het jaar 1995
(wijziging samenhangende met
maar zekerheid is er, denk ik, niet.
de Najaarsnota) (24532);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Landbouw-
Egalisatiefonds, Afdeling A, voor
het jaar 1995 (wijziging samen-
hangende met de Najaarsnota)
(24533);
- Wijziging van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Gemeentefonds
voor het jaar 1995 (wijziging
- het wetsvoorstel Regels
samenhangende met de Najaars-
omtrent de vaststelling van
nota; tweede wijziging) (24534);
maximumprijzen voor genees-
- Wijziging van de begroting
middelen (Wet geneesmiddelen-
van de uitgaven en de ontvang-
prijzen) (24266).
sten van het Provinciefonds voor
het jaar 1995 (wijziging samen-
hangende met de Najaarsnota)
(24535);
De voorzitter: Het woord is aan de
Het is dus niet ’’nood breekt wet’’, afgestraft met extreem hoge prijzen.
figuurlijke zin lijdend voorwerp.’’ U De heer Boorsma (CDA): Mijnheer
juist ook ’’for the record’’, en ook De voorzitter: Volgens een goede
wel eens enig nuttig effect sorteren.
generica op de markt zijn, etcetera.
uiteindelijk wel eens kunnen worden.
echter wat harder willen formuleren.
prijsverschillen’’. Ik vond de notitie redenen die ik zojuist heb opgesomd.
wet heeft de minister zich te houden.
Mevrouw Tuinstra (D66): Mijnheer
van mijn kant – dat erken ik – maar ik ter zake heeft duidelijk goed gewerkt.
Tuinstra
bereid te zijn tot vrijwillige prijsverla- Mevrouw Schoondergang-Horikx
’’kan’’-wet. De minister ka`n, maar overigens dat de minister dat ook is.
begrijp, staat daar enerzijds ’’dit is Schoondergang-Horikx
dit is toch we´e´r een illustratie van de objectief moeten worden vastgesteld.
De heer Hendriks: Voorzitter! Na
Hendriks
van zo’n 17,5% over de gehele linie.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Voorzit-
bijlage 6 van de ’’regeling farmaceu- tische hulp’’. Mijn fractie vindt het verzekerden hiervan zijn uitgesloten.
mooie begrip ’’financio-therapeutisch ’’farmaco-therapeutisch overleg’’? namelijk zelf, maar betaalt niet zelf.
concurrenten elkaar beı¨nvloeden – en zullen heus ’’goeden’’ zijn, waardoor kruipt naar de prijs van de specialite´.
minister een wettelijke bevoegdheid.
haar graag dit gevaarlijke middel toe.
De heer Van den Berg (SGP):
handhaafbaar alternatief’’. Wij pleiten ik ervoor om tot 1 april niets te doen.
Van den Berg
die daar indertijd op heeft gewezen.
Unie, zoals Frankrijk en Belgie¨, speelt De voorzitter: De regering zal na de
kostenbeheersing in de gezondheids-zorg dan ook negatief kunnen De heer Batenburg (AOV): Mijnheer
Minister Borst-Eilers: Mijnheer de
Borst-Eilers
principe ’’nood breekt wet’’ moet elkaar willen inzetten. Daarbij zijn, als marktwerking – het ’’lostrillen van de markt’’, zoals mijn collega Wijers het heeft de wet een ’’kan’’-bepaling. Er Borst-Eilers
gaat, is natuurlijk een ander verhaal.
allerlei punten wel erg royaal bezig.
vergroting betreft: het zijn uiteindelijk Zo wordt het door de juristen gezien.
Men vindt dat dit eigenlijk niet kan.
balloneffect ontstaat in de zin van ’’ik overheid, die allemaal zijn verloren.
beheerst en doelmatig voorschrijven.
Borst-Eilers
om het maar heel huiselijk te zeggen.
source’’- en ’’multi-source’’- laten: de ’’multi-source’’-produkten ’’bijlage 6’’-middelen, zouden met 2% Nu is ’’single’’-source en ’’multi’’- heel wat ’’single-source’’-produkten middelen nog in de ’’single-source’’- daar helaas verder niets over zeggen.
Borst-Eilers
De heer Boorsma (CDA): Ik ben blij
nog niet helemaal ’’to the point’’. Het Ik wijs op de kan-bepaling in de wet.
vooral gericht op nieuwe toetreders.
Minister Borst-Eilers: Het gaat bij de
categorie ’’uitsluitend apotheek’’- verschillen wij hierover van mening.
wordt per 1 februari 1996 afgesloten.
moeten wij absoluut niet frustreren.
Borst-Eilers
heeft vertaald in een slip of the pen.
is een Europese richtlijn op dit punt.
de bonussen als zij blijven bestaan.
De heer Boorsma (CDA): Laten wij
e´e´n produkt heeft. In de praktijk zijn er meestal een paar ’’cash-cows’’ die bepalen, maar stel dat er slechts e´e´n naamde ’’claw back’’-systeem toe.
’’claw back’’-systeem verdiep en dat Minister Borst-Eilers: Ik denk dat de
Borst-Eilers
op z’n minst uit e´e´n goed gecontro- op de ’’receptregelvergoeding’’. Dat bereid te zijn de prijzen te verlagen.
’’gerandomiseerde’’ studies. Ik vind Borst-Eilers
van een patie¨nt ƒ 10.000, ƒ 20.000 of taar zou ik het nu maar willen laten.
de oorspronkelijke verpakking zitten.
Borst-Eilers
dat de patie¨nt daarmee akkoord gaat.
daar geen definitief oordeel over uit.
patie¨nt daar allergisch voor is. In dat verdragen kan en alternatieven niet.
De voorzitter: Wij zijn nu toe aan de
het Engelse ’’claw back’’-systeem te De heer Dees (VVD): Voorzitter! Ik zal
zoals dat in het Haagse jargon heet.
kortingen en bonussen is afgeschaft.
Mevrouw Schoondergang-Horikx
door die regel meteen af te schaffen.
toegepast. Dat lijkt mij uitstekend.
De heer Boorsma (CDA): Voorzitter!
stand tussen de minister en mijzelf.
hierover, ik zal dat laten rusten. Ik wil de prijzen heel erg belangrijk acht.
Schoondergang-Horikx
minister is wel partij in dat overleg.
De heer Hendriks: Mijnheer de
zegt dat hij zich er wel bij bevindt.
weet nooit wanneer je ze nodig hebt.
Mevrouw Ter Veld (PvdA): Mijnheer
De heer Van den Berg (SGP):
de tweede lijn veel meer overleg is.
toch via de patie¨nt te laten lopen.
instituut is dat al enige faam heeft.
Minister Borst-Eilers: Mijnheer de
Hij kijkt tot nu toe altijd erg vrolijk.
De heer Boorsma (CDA): Ik wisselde
verband op de wortel en de prikstok.
Minister Borst-Eilers: Die zit in de
halen, dit in antwoord op een vraag.
dan de gemiddelde prijzen in Europa.
Borst-Eilers
- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI)
voor het jaar 1996 (24400-XI);
- Wijziging van hoofdstuk XI
(Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer) van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten voor het jaar 1994 (slotwet/
rekening) (24306).
De heer Werner (CDA): Mijnheer de
lijk uitnodigen. Ze zijn altijd welkom.
brede – dus los van het pakket – naar

Source: http://www.eerstekamer.nl/maidenspeech/_52/f=y.pdf

26.4 brief comms.cds

brief communications rhesus or cynomolgus macaques successfullyyielded product from both batches. Sequenc-ing and phylogenetic analyses indicate thatthose for CHAT 6039 were from cynomolgusmacaques (Fig. 1). chimpanzee cellular components in two OPVCHAT stocks, together with the positive iden-sequences, provides no support for thehypothesis that these materials were responsi-ble for the ent

crnusa.org

MEDIA ADVISORY TWO SEMINAL STUDIES DEMONSTRATE BENEFIT OF GLUCOSAMINE AND CHONDROITIN IN OSTEOARTHRITIS PATIENTS National Institutes of Health (NIH) trial shows effectiveness of glucosamine/chondroitin combination for moderate to severe pain, while multi-center European study favorably compares glucosamine to over-the-counter remedy for joint pain WASHINGTON, D.C., Septe

Copyright © 2012-2014 Medical Theses