Cutdental.de

Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 08.05.2013 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
· 1.1 Tuotetunniste
· Kauppanimike: AH Plus Paste A
· 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. · Aineen / valmisteen käyttö Juurentäytemateriaali
· 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
· Valmistaja/toimittaja:

DENTSPLY DeTrey GmbHDe-Trey-Str. 1D-78467 KonstanzGERMANYTel.: +49-(0)7531-583-0Fax: +49-(0)7531-583-104email: [email protected] · Tietoja antaa:
- Departement Analytical Research / Research & Development for technical information- Departement Marketing & Sales for distribution of the safety data sheets · 1.4 Hätäpuhelinnumero: +49-(0)7531-583-0 8:00 - 17:00 (GMT + 1:00)
2 Vaaran yksilöinti
· 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
· Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 1999/45/EY mukaisesti
R36/38: Ärsyttää silmiä ja ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R51/53: Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. · Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista:
Tuote on Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaisen merkintävelvollisuuden alainen direktiivin "Yleinenluokitusdirektiivi EU:n valmisteille" viimeksi korjatun version mukaisesti. · Luokitusjärjestelmä:
Luokitus vastaa voimassaolevaa EU-listaa, sitä on kuitenkin täydennetty ammattikirjallisuudesta ja yrityksiltäsaaduilla tiedoilla. · 2.2 Merkinnät
· EU-direktiivien mukainen merkintä:
Tuote on luokiteltu ja merkitty EY-direktiivien/GesStoffV-määräysten mukaisesti. · Tuotteen tunnuskirjain ja vaaramerkintä:
Xi ÄrsyttäväN Ympäristölle vaarallinen · Vaaran määräävät komponentit etiketeissä:
Bisphenol A DiglycidyletherBis-[4-(-2,3-epoxypropoxy)phenyl]-methane · R-säännökset:
36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 08.05.2013 Kauppanimike: AH Plus Paste A
Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. · S-säännökset:
Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja). Varottava kemikaalin joutumista iholle. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Ihonkohdat, joihin ainetta on päässyt, on pestävä heti runsaalla vedellä 37/39 Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien-tai kasvonsuojainta.
57
Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. · Määrättyjen valmisteiden erikoismerkintä:
Sisältää epoksihartseja. Lue valmistajan antamat ohjeet. · 2.3 Muut vaarat
· PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
· PBT: Ei voida käyttää.
· vPvB: Ei voida käyttää.

3 Koostumus ja tiedot aineosista
· 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
· Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisäaineita.

· Sisältää vaarallisia aineita:
CAS: 25068-38-6 Bisphenol A Diglycidylether Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. Bis-[4-(-2,3-epoxypropoxy)phenyl]-methane Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. · Lisätietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.
4 Ensiaputoimenpiteet
· 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
· hengitettyä:

Tajuton pidettävä ja kuljetettava kyljellään.
Huolehdittava riittävästä raittiin ilman saannista; käännyttävä varmuuden vuoksi lääkärin puoleen.
· ihokosketuksessa: Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
· aineen päästyä silmiin:

Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestäessä käännytään lääkärinpuoleen. · nieltyä: Käännyttävä lääkärin puoleen oireiden jatkuessa.
· 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 08.05.2013 Kauppanimike: AH Plus Paste A
5 Palontorjuntatoimenpiteet
· 5.1 Sammutusaineet
· Sopivat sammutusaineet

CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja kestävällävaahdolla. · 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia. · 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
· Erikoinen suojavarustus: Ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain.

6 Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
· 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Käytettävä henkilökohtaista suojavaatetusta. · 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:
Jos ainetta on päässyt viemäriin tai vesistöön, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen.
· 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:
Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.
· 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.
7 Käsittely ja varastointi
· 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Huolehdittava hyvästä tuuletuksesta/imusta työpaikalla.
Vältettävä aerosolin muodostusta.
Noudata tavanomaista kemikalien kanssa.
· Käsittely: Tuote on tarkoitettu vain hammashoitoon.
· Palo- ja räjähdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.

· 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
· Varastointi:
· Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset: Saadaan säilyttää ainoastaan alkuperäisastioissa.
· Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
· Lisätietoja varastointiehtoihin Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viileässä ja kuivassa paikassa.
· 7.3 Erityinen loppukäyttö Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
· Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
· 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
· Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:

Tuote ei sisällä merkityksellisiä määriä aineita työpaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla. · Lisäohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin.
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 08.05.2013 Kauppanimike: AH Plus Paste A
· 8.2 Altistumisen ehkäiseminen
· Henkilökohtainen suojavarustus:
· Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:

Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi.
Noudatettava kemikaalien käsittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitä.
Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.
Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
· Hengityssuoja: I Ei tarvita, jos tilojen tuuletus on hyvä.
· Käsisuojus: I

Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävää ja läpäisemätöntä.
Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen.
· Käsinemateriaali
NitriilikumiSuositeltava materiaalinpaksuus: 0,38 mmSoveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista javaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakäsinemateriaalin kestävyysole ennalta arvioitavissa vaan pitää tarkistaa ennen käyttöä. · Käsinemateriaalin läpäisyaika
Läpäisevyyden arvo: taso 3Tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava. · Silmäsuojus: I
· Kehosuojus: Työsuojavaatetus.
9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
· 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
· Yleiset ohjeet
· Olomuoto:

Muoto: I
Väri: I
· Haju: I
· Hajukynnys:
· pH-arvo:
· Tilanmuutos
Sulamispiste/sulamisalue:
Kiehumispiste/kiehumisalue:
· Leimahduspiste:
· Syttyvyys (kiinteä, kaasumainen):
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 08.05.2013 Kauppanimike: AH Plus Paste A
· Syttymislämpötila:
Hajaantumislämpötila:
· Itsesyttyvyys:
Tuote ei ole itsestään syttyvä. · Räjähdysvaara:
Tuote ei ole räjähdysvaarallinen. · Räjähdysrajat:
alempi:
ylempi:
· Höyrypaine:
· Tiheys:
· Suhteellinen tiheys
· Höyryn tiheys
· Höyrystymisnopeus
· Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen:
ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva · Jakaantumiskerroin (-oktanoli/vesi): Ei määrätty.
· Viskositeetti:
dynaaminen:
kinemaattinen:
· Liuoteainepitoisuus:
Orgaaniset liuoteaineet:
· 9.2 Muut tiedot
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. 10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus
· 10.1 Reaktiivisuus
· 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
· Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: Ei hajaantumista määräystenmukaisessa käytössä.
· 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
· 10.4 Vältettävät olosuhteet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: tarpeeton

11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
· 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
· Akuutti myrkyllisyys:

· Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
25068-38-6 Bisphenol A Diglycidylether
Dermaali LD50 >2000 mg/kg (rabbit) 9003-36-5 Bis-[4-(-2,3-epoxypropoxy)phenyl]-methane
· Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:
· iholla: Ärsyttävä vaikutus ihoon ja limakalvoihin.

Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 08.05.2013 Kauppanimike: AH Plus Paste A
· silmiin: Ärsyttävä vaikutus.
· Herkistymitä: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
· Toksikologisia lisätietoja:

Tuote voi aiheuttaa EY:n yleisten luokitusdirektiivien mukaisesti valmisteissa seuraavat vaarat:Ärsyttävä 12 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
· 12.1 Myrkyllisyys
· Vesimyrkyllisyys:
25068-38-6 Bisphenol A Diglycidylether
9003-36-5 Bis-[4-(-2,3-epoxypropoxy)phenyl]-methane
· 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 12.3 Biokertyvyys Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 12.4 Liikkuvuus maaperässä Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· Ekotoksiset vaikutukset:
· Huomautus:

Myrkyllinen vesikirpuille.
Myrkyllinen kaloille
· Ekologisia lisätietoja:
· Yleisohjeita:

Estetään pääsy pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön.
Juomavesi vaaraantuu jo pienten määrien päästessä maaperään.
Vesistöihin päästyään myrkyllistä kaloille ja planktonille.
myrkyllinen vesieliöille
· 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
· PBT: Ei voida käyttää.
· vPvB: Ei voida käyttää.
· 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
· 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
· Suositus:

Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön. · Euroopan jäteluetteloon
18 01 06* kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 08.05.2013 Kauppanimike: AH Plus Paste A
· Puhdistamattomat pakkaukset:
· Suositus: Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.

14 Kuljetustiedot
· 14.1 UN-numero
· ADR, IMDG, IATA

· 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
· ADR

3 0 8 2 Y M P Ä R I S T Ö L L E V A A R A L L I N E N A I N E ,NESTEMÄINEN, N.O.S. (bisfenoli-A-epikloorihydriini,r e a k t i o t u o t e , e p o k s i h a r t s i ( k e s k i m ä ä r ä i n e nmolekyylipaino = 700), Bis-[4-(-2,3-epoxypropoxy)phenyl]-methane) · IMDG
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID, N.O.S. (reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecularweight = 700), Bis-[4-(-2,3-epoxypropoxy)phenyl]-methane), MARINE POLLUTANT · IATA
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,LIQUID, N.O.S. (reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecularweight = 700), Bis-[4-(-2,3-epoxypropoxy)phenyl]-methane) · 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
· ADR
· luokka
9 (M6) Muut vaaralliset aineet ja esineet · Lipuke
· IMDG, IATA
· Class
9 Miscellaneous dangerous substances and articles. · Label
· 14.4 Pakkausryhmä
· ADR, IMDG, IATA

· 14.5 Ympäristövaarat:
Tuote sisältää ympäristölle vaaralliset aineet: bisfenoli-A- ep ik lo o r ih yd ri in i, r ea k ti o t u o te , ep o k si h a rt si(keskimääräinen molekyylipaino = 700) · Marine pollutant:
· Erityistä merkintää (ADR):
· Erityistä merkintää (IATA):
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 08.05.2013 Kauppanimike: AH Plus Paste A
· 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
Varoitus: Muut vaaralliset aineet ja esineet · Kemler-luku:
· EMS-numero:
· 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II
liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
· Kuljetus/lisätietoja:
· ADR
· Rajoitetut määrät (LQ)

· Kuljetuskategoria
· Tunnelirajoituskoodi:
15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot
· 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.
16 Muut tiedot
Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksistaeivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Oheinen turvallisuusohjelehti kattaa vaarat ja vaadittavat varotoimenpiteet, kun suuria materiaalimääriäkäsitellään esimerkiksi kuljetuksissa tai jälleenmyyjän varastossa.
Vastaanotolla käsiteltäviin määriin liittyvät ohjeet turvallisesta käytöstä ja varastoinnista löytyvät tuotteenkäyttöohjeista.
· Asiaankuuluvat lausekkeet
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa.
R43
Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. · Näyttelyalue ohjelehti: Analytical Research
· Yhteydenottohenkilö: HotLine for urgent technical support: +49-7531-583-333
· Käyttökategoria 41
· Teollisuus standardiluokitus 851
· * Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta

Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 08.05.2013 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
· 1.1 Tuotetunniste
· Kauppanimike: AH Plus Paste B
· 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. · Aineen / valmisteen käyttö Juurentäytemateriaali
· 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
· Valmistaja/toimittaja:

DENTSPLY DeTrey GmbHDe-Trey-Str. 1D-78467 KonstanzGERMANYTel.: +49-(0)7531-583-0Fax: +49-(0)7531-583-104email: [email protected] · Tietoja antaa:
- Departement Analytical Research / Research & Development for technical information- Departement Marketing & Sales for distribution of the safety data sheets · 1.4 Hätäpuhelinnumero: +49-(0)7531-583-0 8:00 - 17:00 (GMT + 1:00)
2 Vaaran yksilöinti
· 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
· Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 1999/45/EY mukaisesti tarpeeton
· Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista:

Tuote ei ole Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaisen merkintävelvollisuuden alainen direktiivin "Yleinenluokitusdirektiivi EU:n valmisteille" viimeksi korjatun version mukaisesti. · Luokitusjärjestelmä:
Luokitus vastaa voimassaolevaa EU-listaa, sitä on kuitenkin täydennetty ammattikirjallisuudesta ja yrityksiltäsaaduilla tiedoilla. · 2.2 Merkinnät
· EU-direktiivien mukainen merkintä:
Noudatettava kemikaalien käsittelyssä yleisesti voimassaolevia varotoimenpiteitä.
Tuotetta ei EY-direktiivien/GesStoffV-määräysten mukaisesti tarvitse varustaa varoitusmerkinnällä.
· Määrättyjen valmisteiden erikoismerkintä:
Sisältää TCD-diamin. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. · 2.3 Muut vaarat
· PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
· PBT: Ei voida käyttää.
· vPvB: Ei voida käyttää.

3 Koostumus ja tiedot aineosista
· 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
· Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisäaineita.

· Sisältää vaarallisia aineita:
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 08.05.2013 Kauppanimike: AH Plus Paste B
N,N'-Dibenzyl-5-oxanonandiamin-1,9 Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, · Lisätietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.
4 Ensiaputoimenpiteet
· 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
· Yleisohjeet: Ei tarvita lisätoimenpiteitä.
· hengitettyä: Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessä pyydettävä lääkärin apua.
· ihokosketuksessa: Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
· aineen päästyä silmiin: Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja.
· nieltyä:

Huuhdotaan suu ja juotetaan runsaasti vettä.
Saatettava lääkärin hoitoon.
· 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. 5 Palontorjuntatoimenpiteet
· 5.1 Sammutusaineet
· Sopivat sammutusaineet

CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja kestävällävaahdolla. · 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia. · 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
· Erikoinen suojavarustus: Ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain.

6 Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
· 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Käytettävä suojavarustusta. Suojautumattomat henkilöt pidettävä loitolla. · 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen.
· 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:

Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho). · 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Vaarallisia aineita ei vapaudu.
Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 08.05.2013 Kauppanimike: AH Plus Paste B
7 Käsittely ja varastointi
· 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Noudata tavanomaista kemikalien kanssa.
Huolehdittava hyvästä tuuletuksesta/imusta työpaikalla.
· Käsittely: Tuote on tarkoitettu vain hammashoitoon.
· Palo- ja räjähdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.

· 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
· Varastointi:
· Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset: Saadaan säilyttää ainoastaan alkuperäisastioissa.
· Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
· Lisätietoja varastointiehtoihin Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viileässä ja kuivassa paikassa.
· 7.3 Erityinen loppukäyttö Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
· Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
· 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
· Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:

Tuote ei sisällä merkityksellisiä määriä aineita työpaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla. · Lisäohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin.
· 8.2 Altistumisen ehkäiseminen
· Henkilökohtainen suojavarustus:
· Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Noudatettava kemikaalien käsittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitä.
· Hengityssuoja: I Ei tarvita, jos tilojen tuuletus on hyvä.
· Käsisuojus: I

Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävää ja läpäisemätöntä.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakäsinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle /kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen.
· Käsinemateriaali
Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista javaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakäsinemateriaalin kestävyysole ennalta arvioitavissa vaan pitää tarkistaa ennen käyttöä. · Käsinemateriaalin läpäisyaika
Tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava. · Silmäsuojus: I Suojalasit.
· Kehosuojus: Työsuojavaatetus.

9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
· 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
· Yleiset ohjeet
· Olomuoto:

Muoto: I
Väri: I
· Haju: I
· Hajukynnys:
Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 08.05.2013 Kauppanimike: AH Plus Paste B
· pH-arvo:
· Tilanmuutos
Sulamispiste/sulamisalue:
Kiehumispiste/kiehumisalue:
· Leimahduspiste:
· Syttyvyys (kiinteä, kaasumainen):
· Syttymislämpötila:
Hajaantumislämpötila:
· Itsesyttyvyys:
Tuote ei ole itsestään syttyvä. · Räjähdysvaara:
Tuote ei ole räjähdysvaarallinen. · Räjähdysrajat:
alempi:
ylempi:
· Höyrypaine:
· Tiheys:
· Suhteellinen tiheys
· Höyryn tiheys
· Höyrystymisnopeus
· Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen:
ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva · Jakaantumiskerroin (-oktanoli/vesi): Ei määrätty.
· Viskositeetti:
dynaaminen:
kinemaattinen:
· Liuoteainepitoisuus:
Orgaaniset liuoteaineet:
Kiinneainepitoisuus:
· 9.2 Muut tiedot
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. 10 Stabiilisuus ja reaktiivisuus
· 10.1 Reaktiivisuus
· 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
· Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: Ei hajaantumista määräystenmukaisessa käytössä.
· 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
· 10.4 Vältettävät olosuhteet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: ärsyttäviä kaasuja/höyryjä

Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 08.05.2013 Kauppanimike: AH Plus Paste B
11 Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
· 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
· Akuutti myrkyllisyys:
· Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:
· iholla: Tuote saattaa ärsyttää herkkien ihmisten ihoa.
· silmiin: Ärsyttävä vaikutus.
· Herkistymitä: Pitempiaikainen ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
· Toksikologisia lisätietoja:

Tuotetta ei EY:n yleisten voimassaolevien luokitusdirektiivien mukaisesti tarvitse merkitä valmisteissa.
Asianmukaisessa käsittelyssä ja määräystenmukaisessa käytössä tuotteella ei kokemuksemme ja käytössäolevientietojen mukaan ole terveydelle haitallisia vaikutuksia.
12 Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
· 12.1 Myrkyllisyys
· Vesimyrkyllisyys: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 12.3 Biokertyvyys Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 12.4 Liikkuvuus maaperässä Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· Ekologisia lisätietoja:
· Yleisohjeita:

Estetään aineen pääsy ohentamattomana tai suurina määrinä pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön. · 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
· PBT: Ei voida käyttää.
· vPvB: Ei voida käyttää.
· 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
· 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
· Suositus: Pienehköt erät voidaan hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa.

· Euroopan jäteluetteloon
18 01 06* kemikaalit, jotka koostuvat vaarallisista aineista tai sisältävät niitä · Puhdistamattomat pakkaukset:
· Suositus: Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.

14 Kuljetustiedot
· 14.1 UN-numero
· ADR, ADN, IMDG, IATA

· 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
· ADR, ADN, IMDG, IATA

· 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· luokka

Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 08.05.2013 Kauppanimike: AH Plus Paste B
· 14.4 Pakkausryhmä
· ADR, IMDG, IATA

· 14.5 Ympäristövaarat:
· Marine pollutant:

· 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
· 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II
liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot
· 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.
16 Muut tiedot
Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksistaeivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. Oheinen turvallisuusohjelehti kattaa vaarat ja vaadittavat varotoimenpiteet, kun suuria materiaalimääriäkäsitellään esimerkiksi kuljetuksissa tai jälleenmyyjän varastossa.
Vastaanotolla käsiteltäviin määriin liittyvät ohjeet turvallisesta käytöstä ja varastoinnista löytyvät tuotteenkäyttöohjeista.
· Asiaankuuluvat lausekkeet
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Terveydelle haitallista nieltynä. R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. · Näyttelyalue ohjelehti: Analytical Research
· Yhteydenottohenkilö: HotLine for urgent technical support: +49-7531-583-333
· Käyttökategoria 41
· Teollisuus standardiluokitus 851
· * Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta

Source: http://www.cutdental.de/SDB/Dentsply%20De%20Trey/AH_Plus_20130225_FI.pdf

sanus.cz

MoÏnosti kontrolované ovariální hyperstimulace v léãbû neplodnosti metodou intrauterinní inseminace Stfieda R, ·tûpán J., Zadrobílková I., Dejmek M., ·ilhan V., Novotná ·., Huml V. Centrum asistované reprodukce SANUS, Hradec Králové PROVEDENÍ Intrauterinní inseminace je jednoduchá, ‰etrná a finanãnû nenároãná metoda léãby neplodnosti. Pfii ultrazvuko

Personal health care.pdf

Personal General Health Care for The Traveler Before The Trip Pre-existing Medical Conditions It is important that travelers have the best advice and care in planning for a productive and pleasant trip. If you plan to travel and have a pre-existing medical condition, consult a local medical doctor four to six weeks before departure; if possible, bring a brief medical history. It is be

Copyright © 2012-2014 Medical Theses