Aptamedica.se

Effekten av klorogensyra
(Svetol®) och klorogen-
syraberikat kaffe
(CoffeeSLENDER®)
på glukosprofilen och
kroppsvikten hos friska
frivilliga försökspersoner.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Introduktion 1 Metod 2 Resultat 3 Sammanfattning 4 Referenser 4
Utfört av: Erling Thom; Ph.D, PAREXEL Medstat Norway AS, Postboks 210, 2001 Lillestrøm, Norge
INTRODUKTION
Kaffe innehåller en mångfald olika substanser varav flera är biologiskt aktiva [1]. Den fysiologiska effekten av kaffe tillskrivsvanligtvis innehållet av koffein [2]. Kaffe innehåller emellertid också stora halter klorogensyra (CGA) [3]. Klorogensyra tillhören viktig grupp biologiskt aktiva fenoler där den mest kända är 5-kaffeoylkininsyra (5-CQA) (Figur 1) [4]. Fenolföreningarfinns i stora mängder i naturen, främst i olika plantor [5].
Det dagliga intaget av CGA hos kaffedrickare varierar från 0,5 till 1,0 g [3, 6]. CGA har ilaboratorieförsök visats ha antioxidativa egenskaper [7], och det antas att innehållet av poly- fenol i vissa växter kan vara en viktig bidragande orsak till den kardiologiskt skyddande effekt 5-kaffeoylkininsyra
man konstaterat i samband med en diet som är rik på frukt och grönsaker.
På senare tid har emellertid intresset ökat för att undersöka andra egenskaper hos fenolföre-ningar än den antioxidativa. Flera nya undersökningar antyder att fenoler som återfinns ivissa matvaror kan påverka upptaget av glukos från födan via en rad olika mekanismer [4].
Förekomsten av typ-2-diabetes har ökat oroväckande de senaste decennierna. Ökningen skeri stort sett i alla industriländer. I USA räknar man med att ca 8% av befolkningen nu har dia-betes av denna typ. Diet och livsstil är huvudorsaken till denna utveckling. Livsstilsfaktorersom fysisk inaktivitet, rökning, kost med för högt glykemiskt index, kost med lågt innehåll avfiber och fleromättade fettsyror förorsakar övervikt och fetma. Globalt är idag 150 miljonermänniskor drabbade av typ-2-diabetes och Världshälsoorganisationen (WHO) menar attantalet kommer att fördubblas före 2025.
Kaffedrickande kan kanske knytas till diabetes då metaboliska korttidsstudier har visat attkoffein påverkar insulinkänsligheten och omsättningen av glukos negativt. Å andra sidan sti-mulerar koffein termogenesen och ökar ämnesomsättningen vilket kan leda till en viktreduk-tion. Det är vanskligt att dra slutsatser baserade på korttidsstudier på koffein bl.a. eftersomman vid regelbunden förbrukning kan vänja sig vid successivt högre doser. Kaffekonsum-tionen i världen är omfattande. I USA har det visats att mer än 50% av befolkningen drickerkaffe regelmässigt och att genomsnittsförbrukningen är två koppar per dag. I Norden, speci-ellt i Finland och Norge, är förbrukningen ännu högre, ca 4 koppar per dag. Konsumtion avkaffe är vår huvudsakliga källa till koffein.
Under senare år har det genomförts en rad stora internationella epidemiologiska studier som visar att kaffekonsumtion signifikant reducerar risken för att utveckla typ-2-diabetessåväl hos kvinnor som män [8,12]. Riskreduktionen kan vara betydlig och det framgår en klarrelation mellan dos och respons. För närvarande rekommenderas dock inte ett ökat kaffein-tag för att motverka utveckling av typ-2-diabetes.
Verkningsmekanismen bakom kaffeintag och minskad risk för utveckling av typ-2-diabetes ärinte klarlagd. Mycket av intresset har fokuserats kring effekten av koffein. Det är dock så, attsåväl vanligt som koffeinfritt kaffe tycks ha samma riskreducerande effekt. I en nyligen publi-cerad engelsk studie är fokus satt på effekten av klorogensyra och dess inverkan på omsätt-ningen av glukos [4]. Vårt internationella forskningsprojekt har varit koncentrerat kringeffekten av klorogensyra. Vi har varit intresserade av klorogensyrans effekt på såväl upptagetav glukos som på kroppsvikten hos friska frivilliga försökspersoner.
Produkterna vi har testat har förmedlats av Med-Eq AS, Tönsberg, Norge och är följande: SVETOL® Svetol® är ett patenterat extrakt av gröna kaffebönor där halten av klorogen-
syra är anrikat till 45%.Vi har använt oss av 200 mg kapslar, dvs innehållet av klorogensyra i
varje kapsel är 90 mg i de studier vi genomfört med Svetol®.
COFFEESLENDER® CoffeeSLENDER® är ett pulverkaffe där varje kaffedos består av
2000 mg vanligt pulverkaffe plus 200 mg Svetol®.Vi har i våra studier använt oss av doskuvert
med ett innehåll på 2200 mg med CoffeeSLENDER®, d.v.s. 90 mg klorogensyra.
Vi har genomfört singeldosstudier för att undersöka vilken effekt ett intag av Svetol och CoffeeSLENDER® har på kroppens upptag av glukos, jämfört med kroppens upptag av glukos vid en ren glukosbelastning. Ett dagligt intag av Svetol och CoffeeSLENDER® över tid har också studerats. I det följande är det redogjort för de genomförda studierna.
STUDIE I
Studien genomfördes som en öppen studie med 15 friska frivilliga deltagare. Syftet med stu-
dien var att undersöka effekten av intag av Svetol® på glukosprofilen samt att undersöka effek-
ten på kroppsvikten efter sex veckors användning. Den dagliga dosen var 3 kapslar, 1 kapsel på
morgonen, 1 till lunch och 1 på kvällen. Ingen form av diet föreslogs och inte heller fick del-
tagarna instruktioner om fysisk aktivitet.
Glukosbelastningsdelen av studien genomfördes efter att deltagarna hade fastat i 8 timmar.
De fick därefter 18 sega gubbar som en engångsdos efter att blodsockret var mätt. Mätning avblodsockret genomfördes igen 1 timme efter intaget. I studiens andra fas, efter 8 timmarsfasta, fick deltagarna efter att blodsockret blivit mätt 18 sega gubbar och 3 kapslar medSvetol®. Mätning av blodsockret genomfördes igen efter 1 timme. Viktreduktionsdelen av stu-dien hade en varaktighet på 6 veckor.
STUDIE II
Studien genomfördes som en randomiserad placebokontrollerad dubbel blindstudie med 50
deltagare. 30 av deltagarna fick Svetol® och 20 fick placebo. Alla deltagarna fick diethänvis-
ningar. Doseringen av Svetol® bestod av 2 kapslar dagligen. Varaktigheten av studien var 8 vec-
kor. Syftet med studien var att undersöka vilken effekt ett intag av Svetol® har på kroppsvikten.
STUDIE III
Studien genomfördes för att undersöka effekten av konsumtion av CoffeeSLENDER® på glukos-
profilen hos friska frivilliga försökspersoner. Det deltog 6 försökspersoner i studien. Efter en fas-
teperiod på minst 12 timmar fick deltagarna en lösning med 25 g socker i 400 ml vatten.
Blodsockervärdena mättes fastande och därefter 15, 30, 45, 60, 90 och 120 minuter efter intag.
Efter en ”wash-out” period på 1 vecka repeterades upplägget. Då fick försökspersonerna, återigen
efter 12 timmars fasta, en lösning med 25 g socker plus 10 g CoffeeSLENDER® i 400 ml vatten.
Blodsockervärdena mättes fastande och därefter efter 15, 30, 45, 60, 90 och 120 minuter. Samma
upplägg genomfördes med 10 g vanligt pulver kaffe (Nestle) och 10 g koffeinfritt kaffe (Nestle).
STUDIE IV
Studien genomfördes som en öppen studie för att undersöka effekten av CoffeeSLENDER på
kroppsvikten vid en daglig konsumtion under en period på 3 månader. Det deltog 50 kvinnor
och män i åldern 18-65 år med medel till lätt övervikt definierat som BMI i området 25,0 till
30,0 kg/m2.
RESULTAT
Denna studie var ämnad att undersöka vilken effekt en engångsdos Svetol har på glukospro-filen samt att undersöka långtidseffekten på kroppsvikten. En jämförelse av blodsockernivånmed och utan intag av Svetol visar att det genomsnittliga glukosupptaget reduceras signifikantefter en engångsdos med Svetol. Reduktionen i glukosupptag är 20% om man jämför genom-snittliga glukosvärden en timme efter intag av Svetol. Värdena är som följer:• Glukosbelastning utan Svetol: Initialvärde 5,7 mmol/l. Efter en timme 8,2 mmol/l.
• Glukosbelastning med Svetol: Initialvärde 5,4 mmol/l. Efter en timme 7,4 mmol/l.
Skillnaden i blodsockerprofilen är signifikant i Svetol gruppens favör och den visar att Svetol reducerar glukosupptaget med i genomsnitt 20% hos de 15 deltagarna.
Den konstaterade viktminskningen i denna studie (utan råd om diet eller motion) är 1,5 kg under observationsperioden på 6 veckor. Det rapporterades att 3 av deltagarna i studien hadebiverkningar i form av huvudvärk och illamående.
STUDIE II
Resultaten från denna studie visar att en dos bestående av två kapslar med Svetol per dag i kom-
bination med diet gav en genomsnittlig viktreduktion på 5,0 kg under loppet av 60 dagar. I pla-
cebogruppen var viktreduktionen 2,4 kg. Detta är en statistiskt signifikant skillnad mellan
grupperna i Svetolgruppens favör (P < 0,05). Ingen av deltagarna i de två grupperna rappor-
terade några biverkningar.
STUDIE III
Resultaten från denna engångsdosstudie visar att ett intag av 10 g CoffeeSLENDER® signifi-
kant reducerar kroppens upptag av glukos. Om man beräknar arealen under koncentrations-
kurvan efter en normal glukosbelastning med trapetsmetoden är arealen under kurvan
(AUC): 778 mmol/l per min. Efter intag av 10 g CoffeeSLENDER® reduceras arealen till 724
mmol/l. Intag av vanligt pulverkaffe eller koffeinfritt kaffe ger inte en sådan effekt. Här är are-
alerna istället 788 och 818 mmol/l per min. Studieresultaten visas i figur 2. Kurva 1 visar pro-
filen efter glukosbelastning. Kurvorna 2, 3 och 4 visar profilen efter i tur och ordning Coffee-
SLENDER®, vanligt kaffe och koffeinfritt kaffe.
Ytterligare studier för att mäta effekten av intag av CoffeeSLENDER® i olika doser har påbörjats och de pågående studierna visar på en stark relation mellan doseringsstorlek och resultat.
Kurva 2 (25 g socker + 10 g CoffeSLENDER) Kurva 4 (25 g socker + koffeinfritt kaffe) FIGUR 2
Blodsockerprofiler efter intag av olika prover

STUDIE IV
Studien genomfördes som en öppen studie för att undersöka vilken effekt ett dagligt intag av
CoffeeSLENDER® har på kroppsvikten. Den föreskrivna dosen var 3 koppar kaffe per dag och
det gavs inga råd till deltagarna om diet eller motion Det deltog 50 personer i studien vilka
samtliga var lätt överviktiga. Studien pågick i 3 månader. Resultaten visar att den genom-
snittliga viktreduktionen var 5,4 kg. Alla deltagarna fullföljde studien enligt plan och ingen
hade problem med biverkningar.
Resultaten från vårt internationella projekt visar att klorogensyra vare sig den används som ingrediens i en kapsel eller som ingrediens i kaffe har en klar effekt på kroppens upptag av glu- FATTNING kos.Ytterligare studier måste genomföras innan man klart kan uttala sig om verkningsmeka-
nismen. Vi har påvisat att det är en signifikant reduktion i kroppens upptag av glukos bådevid användandet av Svetolkapslar och då man använder CoffeeSLENDER®. När det gällerCoffeeSLENDER® har vi visat att det finns ett klart samband mellan doseringsstorleken ochreduktionen av kroppens upptag av glukos. Data gällande viktreduktion vid användandet avSvetol och CoffeeSLENDER® visar att båda ger en acceptabel viktreduktion om man använ-der produkten dagligen i 6-8 veckor.
REFERENSER
1.
Viani R. Physiologically active substances in coffee. In: Clarke RJ, Macrae R, eds. Coffee .Vol 3.
Physiology. London: Elsevier Applied Science,1988:1-31.
2. Arnaud MJ. Metabolism of caffein and other components of coffee. In: Garattini S,ed.
Caffeine, coffee and health. New York: Raven Press, 1993:43-95.
3. Clifford MN. Chlorogenic acids and other cinnamates-nature, aoccurence, dietary burden, absoption and metabolism. J Sci food Agric 2000;80:1003-43.
4. Johnston KL, Clifford MN, Morgan LM. Coffee Acutely modifies gastrointestinal hormone secretion and glucose tolerance in humans: glycemic effects of chlorogenic acid and caffeine.
5. Maga JA. Simple phenol and phenolic compounds in food flavor. Cri Rev Food Sci nutr 6. Olthof MR, Hollman PCH, Katan MB. Chlorogenic acid and caffeic acid are absorbed in 7. Rice-Evans C, Miller NJ, Paganga G. Structure-antioxidant activity relationships of flavo noids and phenolic acids. Free Radic Biol Med 1996;20:933-56 8. van Dam RM, Feskens EJ. Coffee consumption and risk of type 2 diabetes mellitus.
9. Salazar-Martinez E et al. Coffee consumption and risk for type 2 diabetes mellitus.
10. Rosengren A, Dotevall A,Wilhelmsen L,Thelle D, Johansson S.Coffee and incidence of diabetes in Swedish women: A prospective 18–years follow-up study. J Int Med 11. Tuomiletho J, Hu G, Bidel S, Lindström J, Jousilathi P. Coffee consumption and risk of type 2 diabetes mellitus among middle aged Finnish men and women. JAMA 12. Vessby B, Riserus U.Coffe consumption and insulin sensitivity JAMA

Source: http://www.aptamedica.se/dokument/CS_STUD.pdf

Schmerzkonzept_mkg_station_erwachsene

Schmerzkonzept des Zentrums für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und der Klinik für Anästhesie und Intensivtherapie (Jugendliche, Erwachsene) Basistherapie Zusätzlich bei anhaltenden Schmerzen Zusätzlich bei Eingriffe NRS > 3 in Ruhe NRS > 5 - Stufe I - - Stufe IIa / IIb - - Stufe III - (so viel und so oft wie nötig!!) I

267171 influenza vaccine and human papilloma virus vaccines given november 10 about 11:45 am

267171 INfluenza vaccine and Human Papilloma VIrus vaccines given November 10 about 11:45 AM. Patient woke up with numbness on right side of face on November 11. Presented to Emergency Room on November 12 with Bells Palsy of right side of face. Unable to move right side of face. Unable to close right eye. Previously healthy, no symptoms on day of vaccine administration. Received MR from pediatrici

Copyright © 2012-2014 Medical Theses