Butlleta de participaci (habitatges)

BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ (HABITATGES)

SORTEIG D’UNA BONIFICACIÓ FISCAL DEL 50% DE LA TAXA DE RESIDUS PER A 50 HABITATGES DE LA VILA DE
MURO, PRÈVIA AUDITORIA MUNICIPAL
Nom i llinatges: .

Adreça: .
Telèfon: . Bases del sorteig:
1. Amb aquesta butlleta, degudament emplenada, participareu en el sorteig d’una Muro, ____ de _______________de 2008
auditoria sobre la separació i l’entrega dels residus urbans domiciliaris. Signatura del sol·licitant:
2. Els residents dels habitatges que superin l’auditoria tendran una BONIFICACIÓ DEL 50% DE LA TAXA de prestació dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i el seu tractament, transferència i transport. L’auditoria analitzarà quatre dies de recollida i es durà a terme entre l’octubre de 2008 i el maig de 2009. La valoració de cada un dels dies d’auditoria serà la següent: ƒ S’han separat i tret correctament, sense residus impropis: 25 punts ƒ Hi ha un residu impropi: 15 punts ƒ Hi ha dos residus impropis: 10 punts De conformitat amb l’establert en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció ƒ Hi ha més de tres residus impropis: 0 punts de dades de caràcter personal, es posa en ƒ Si els residus no estan davant la façana de l’habitatge que s’ha d’auditar: 0 punts ƒ Si no es treuen els residus en les condicions i els recipients adequats es tractarà, mitjançant fitxers informatitzats les podrà exercitar el dret d’accés, rectificació, Per superar l’auditoria completa (4 dies) s’han d’aconseguir, com a mínim, 60 punts. cancel·lació i oposició d’aquestes dades, El sorteig es durà a terme diumenge, 9 de novembre de 2008, a les 11.30 h, a la Sala BOLETO DE PARTICIPACIÓN (VIVIENDAS)
SORTEO DE UNA BONIFICACIÓN FISCAL DEL 50% DE LA TASA DE RESIDUOS PARA 50 VIVENDAS DE MURO,
PREVIA AUDITORÍA MUNICIPAL

Nombre y apellidos: .
Dirección: .
Teléfono: .
Bases del sorteo:
Muro, ____ de _____________de 2008
Con este boleto, correctamente rellenado, participará en el sorteo de una auditoría sobre la separación y la entrega de los residuos urbanos domiciliarios. Firma del solicitante:
2. Los residentes de las viviendas que superen la auditoría tendrán una BONIFICACIÓN DEL 50% DE LA TASA de prestación de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos y su tratamiento, transferencia y transporte. La auditoría analizará cuatro días de recogida y se llevará a cabo entre octubre de 2008 y mayo de 2009. La valoración de cada uno de los días de auditoría será la seguiente: ƒ Se han separado y sacado correctamente, sin residuos impropios: 25 puntos ƒ Hay dos residuos impropios: 10 puntos ƒ Si los residuos no están delante de la fachada de la vivienda que se tiene que auditar: Si no se sacan los residuos en las condicion informatizados los datos facilitados. En Para superar la auditoría completa (4 días) tienen que conseguirse, como mínimo, 60 puntos. cancelación y oposición de estos datos,

Source: http://www.ajmuro.net/wms/ofo/imgdb//archivo_adj30745.pdf

273355 421.442

The current issue and full text archive of this journal is available atIowa State University, Ames, Iowa, USA, andAbstractPurpose – In line with changes in consumer demand, models used in empirical study of the shoppingexperience have expanded. Reflecting the integrative (experiential and utilitarian) nature ofshopping experience, the paper aims to propose an overarching stimulus-organism-resp

kellymom.net

Getting Pregnant While Breastfeeding By Hilary Flower, author of ADVENTURES IN TANDEM NURSING: BREASTFEEDING DURING PREGNANCY AND BEYOND, published by La Leche League International So you’re breastfeeding and dreaming of a new baby? Question #5 – Can I get pregnant before my first Good news! Lots of moms are able to conceive a new baby without having to wean their current nurs

Copyright © 2012-2014 Medical Theses